ПЛАН

1. ЗАКОННІСТЬ. ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

2. ПОНЯТТЯ ПРАВОПОРЯДКУ

3. СОЦІАЛЬНА СУТЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

4. ПОНЯТТЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ. СКЛАД ТА ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

5. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6. ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ЗАКОННІСТЬ. ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

ЗАКОННІСТЬ – це такий режим державного і суспільного життя, при якому забезпечується повне і незаперечне дотримання і виконання законів всіма без винятку установами, організаціями, посадовими особами і грома­дянами.

Принципи законності:

1. Верховенство законності.

2. Єдинство законності (по всій території держави).

3. Виконання законів в рівній мірі всіма суб’єктами права.

4. Пріоритет охорони прав громадян і свобод особи.

5. Невідворотність відповідальності за порушення законності.

Законність потребує певних засобів (гарантій), які могли б охороняти її від різних порушень (порушень законності).

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ – це спеціально вироблені державою способи і засоби, при допомозі яких забезпечується законність в державі. Серед таких засобів важливе місце займають юридичні гарантії законності – передбачені законодавством спе­ціальні засоби реалізації, охорони і відновлення законності. Головні з них:

1. Наявність розгалуженої системи права. Воно є основою законності і водночас її гарантією, бо передбачає усі юридичні засоби реа­лізації, охорони і відновлення законності:

- зобов’язує усіх дотримувати законності (не порушувати її);

- визначає завдання і повноваження відповідним органам по охороні і забезпеченню законності.

2. Встановлення в самому законі санкцій за порушення закону.

3. Існування системи правосуддя. Виконуючи свою основну функцію – захист прав людини, суд стоїть на сторожі законності, а в разі порушення відновлює її.

4. Виконання вищого нагляду за дотриманням закону Прокуратурою Укра­їни.

5. Наявність різних інспекцій (податкова та ін.).

6. Закріплення в Конституції України того, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами.

До інших гарантій законності можна віднести:

- виховні, ідеологічні, економічні, соціально-культурні, правоосвіт­ницькі заходи, які мають метою виховання високої правосвідомості у всіх членів суспільства;

- застосування усіх видів соціальної відповідальності.


2. ПОНЯТТЯ ПРАВОПОРЯДКУ

ПРАВОПОРЯДОК – це впроваджена суспільством система правовідносин, що встановлена в інтересах забезпечення державної дисципліни і суспіль­ного життя в державі.

ПРАВОПОРЯДОК – це порядок суспільного життя, який утворюється за умов законності.


3. СОЦІАЛЬНА СУТЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

ПОВЕДІНКА – це здійснення людиною усвідомлених дій або усвідомлена бездіяльність. Поведінка людини представляє собою єдинство зовнішніх проявів і психічної діяльності людини, тобто волевої діяльності, що ззовні спос­терігається, і свідомої діяльності, що полягає в усвідомленні своїх діянь.

Об’єктивна сторона поведінки виражається в зовнішній формі діянь особи, тобто в дії або бездіяльності.

Суб’єктивна сторона поведінки характеризується тим, як особа усвідомлює свої діяння, як відноситься до наслідків цих діянь.

Фактори поведінки: волевий, свідомий.

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА – це поведінка, яка відповідає принципам норм права.

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА – це така поведінка, яка є бажаною і допустимою з точки зору інтересів держави і суспільства, відповідає вимогам правових та інших соціальних норм і яка гарантуєть­ся та охороняється державою.

Для забезпечення правомірної поведінки держава здійснює два принци­пи:

1. Дозволяє те, що не заборонено законом.

2. Дозволяє тільки те, що прямо вказує закон.

Держава зацікавлена в правомірній поведінці.

Соціальна суть правомірної поведінки в суспільстві полягає в тому, що вона необхідна для здійснення правопорядку в державі. Правомірна по­ведінка вимагається від усіх без виключення членів суспільства для під­тримки державної дисципліни.

Зміст правомірної поведінки полягає в суспільно-корисному вико­ристанні суб’єктом своїх прав і здійснення ним своїх обов’язків для за­доволення громадських і особистих потреб і інтересів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Законність і правопорядок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.