Органи державної митної служби як учасники бюджетного процесу

План

Вступ

1. Органи державної митної служби як учасники бюджетного процесу

2. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України

3. Зарахування платежів, що справляються митними органами

Висновки

Використана література

3. Зарахування платежів, що справляються митними органами

Серед проблем, що стоять перед Державним казначейством в процесі виконання державного бюджету за доходами, є порядок зарахування до державного бюджету платежів, що справляються митними органами. Адже перерахування належних бюджету податків, зборів, які справляються при ввезенні (вивезенні) товарів та інших предметів на митну територію України, здійснювалось у централізованому порядку через рахунки митних органів. При цьому термін проходження платежів визначався від трьох і більше днів.

Разом з тим, з наданням Державному казначейству України статусу учасника Системи електронних платежів, з відкриттям йому

кореспондентських рахунків у Національному банку України, органи Державного казначейства в змозі забезпечити облік надходження митних платежів, складання та надання необхідної інформації митним органам щодо

зарахування зазначених коштів в розрізі платників податків, зборів та видів надходжень.

Тому спільним наказом Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 № 149/416 затверджено Порядок перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, та Порядок взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування Державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами, затверджений спільним наказом Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 № 150 /417. Відтак, з 12 серпня 2002 року перерахування митних платежів та інших податків і зборів, а також обмін інформацією між органами Державного казначейства та митними органами здійснюється відповідно до зазначених вище Порядків.

Відповідно до Порядку перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, не пізніше наступного робочого дня після дати повного оформлення вантажної митної декларації зараховуються митними органами на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в розрізі відповідних митних органів (ознака відомчої класифікації 05).

Митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства у розрізі кодів класифікації доходів бюджету за балансовими рахунками:

3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету»:

Назва податку, збору Код класифікації доходів бюджету Символ звітності
Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг) 14010200 016
Інші підакцизні товари іноземного виробництва 14031600 032
Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 15010100 042
Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 15010200 043
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 15020100 046
Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами 15020200 047
Митні збори 22100000 071
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 072
Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 24010000 077
* Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів 31010000 087
* Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 24030000 079
** Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності 15040000 050
* Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України 15010400 045
* Інші збори з імпорту 15010300 044
* Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000 075
* - види доходів загального фонду державного бюджету, які не включаються до розрахунку дотацій вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;** - не включаються до розрахунку дотацій вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення. Зарахування здійснюється на рахунок, відкритий у Державному казначействі України (центральний рівень).

3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету»:

Назва податку, збору Код класифікації доходів бюджету Символ звітності
Акцизний збір із ввезених на територію України транспортних засобів (крім мотоциклів і велосипедів) 14030800 316
Акцизний збір із ввезених на територію України мотоциклів і велосипедів 14030900 317
Акцизний збір із ввезеного на територію України бензину моторного для автомобілів 14031700 318
Акцизний збір із ввезених на територію України інших нафтопродуктів 14031800 319
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами 15010500 320

Кошти, зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком №3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету», розподіляються відповідно до встановлених нормативів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Розподілені частки перераховуються на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», для включення в розрахунок дотацій вирівнювання місцевим бюджетам та 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки».

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наступного робочого дня після зарахування митних платежів на вказані вище рахунки формують та до 11-ої години дня передають уповноваженим митним органам виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів відповідно до встановленого Порядку.

Щомісячно органи Державного казначейства України та Державної митної служби України у встановленому порядку проводять звірку надходжень до Державного бюджету України митних платежів та інших податків та зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, результати якої щомісячно оформлюються відповідним актом звірки.

Згідно з Порядком взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та органами Державної митної служби України у процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами належні Державному бюджету України митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами зараховуються останніми на рахунки з обліку доходів, відкриті в розрізі митниць в управліннях Державного казначейства у АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі та кодів бюджетної класифікації.

При змінах у складі та/або розташуванні митних органів, органи Державної митної служби України протягом двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подають відповідну інформацію Державному казначейству України.

Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів та/або порядку їх зарахування до бюджету, в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях м.м. Києві та Севастополі відкриваються (перевідкриваються) рахунки, відповідно до змін, внесених зазначеним Законом України.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях м.м. Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України -

Державній митній службі України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі щоденно наступного робочого дня після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, до 11 години формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який уповноважені митні органи отримують засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої передачі їх відповідним митним органам.

Державне казначейство України щоденно після отримання звітів про виконання Державного бюджету за доходами від управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі до 13-ої години формує звіт про зарахування коштів за доходами у вигляді електронного документа, який Державна митна служба України отримує засобами електронної пошти (модемного зв'язку).

Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, митні органи проводять з органами Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі звірку надходжень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним, результати якої оформлюються актом звірки.

Акти звірок надсилаються митними органами та управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, мм.Києві та Севастополі відповідно до Державної митної служби України та Державного казначейства України, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.

Акти оформлюють в 4-х примірниках.

1 - для управління Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м.Києва та Севастополя;

2 - для Державного казначейства України;

3 - для митних органів;

4 - для Державної митної служби України.

Акти звірки узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України. На підставі узагальнюючих актів складається загальний акт звірки не пізніше 20-го числа місяця наступного за звітним.


Висновки

Підвищення ефективності організації справляння митних платежів можна досягти за рахунок:

– покращення організаційно-правового та інформаційного забезпечення діяльності контролюючих органів шляхом проведення аналізу класифікаційних рішень традиційного імпорту та перегляду переліку товарів “групи ризику”;

активізації співпраці з виробниками та імпортерами товарів в частині одержання довідкової інформації про ціни та чинники, які впливають на їх рівень; обмеження термінів подання висновків експертними підрозділами з метою забезпечення вимог Митного кодексу щодо оформлення повної митної декларації;

– вдосконалення організаційних заходів шляхом посилення контролю митних органів за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, стосовно яких встановлено диференційовані ставки ввізного мита і спеціальні та антидемпінгові заходи.

Вирішення зазначених питань на практичному рівні дозволить підвищити якість митного регулювання та вдосконалити процес справляння митних платежів в Україні, що в свою чергу збільшить надходження до державного бюджету.


Використана література

1. Бюджетний менеджмент:Навч. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А. — К., 2006. — 293 с.

2. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2008. -523 с.

3. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2011. - 186 с.

4. ФедосовВ.,ОпарінВ., Сафонова Л. та ін. Бюджетний менеджмент: Підручник / Під заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2009. - 864 с.

5. Юрій C.І.,Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. - 2-ге вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2012. - 818 с.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Органи державної митної служби як учасники бюджетного процесу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.