Організація проектування і впровадження системи

План

1. Основи організації проектування

2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку

3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

4. Складання технічного проекту та робочої документації

5. Впровадження проекту в дію

4. Складання технічного проекту та робочої документації

На стадії «Технічний проект» проводяться такі етапи робіт:

1. Розробка закінчених рішень з загальносистемних питань.

2. Розробка рішень щодо організаційного забезпечення.

3. Розробка або вибір алгоритмів автоматизованої діяльності.

4. Розробка рішень щодо інформаційного забезпечення.

5. Розробка рішень щодо лінгвістичного забезпечення.

6. Розробка рішень щодо програмного забезпечення.

7. Розробка рішень щодо методичного забезпечення.

Участь користувачів у розробці та впровадженні АІСО має забезпечити як оперативне і якісне рішення облікових, контрольних, аналітичних завдань, так і скорочення часу на впровадження нових технологій.

Користувач повинен ознайомитися з методикою обстеження об’єкта, порядком узагальнення його результатів. На основі цих матеріалів проводиться технічне проектування.

Роботи з інформаційного узгодження завдань обліку, контролю та аналізу рекомендується проводити у кілька етапів на стадії технічного проектування.

На першому етапі проводять роботи з підготовки початкових даних для проведення аналізу застосування інформації при розв’язанні завдань обліку, контролю й аналізу в умовах використання АРМ бух­галтера. Ці роботи виконують на етапі технічного проектування, коли з кожного завдання визначено початкову, проміжну і вихідну інформацію. На основі цих даних визначають склад документів і баз даних, показники у цілому по підсистемах, упорядковують їх і готують для проведення аналізу.

Після проведення підготовчої роботи переходять до другого етапу робіт, який включає:

аналіз термінології, застосовуваної у проектних матеріалах;

аналіз ідентичності інформації у документах та базах даних з метою усунення надмірності;

розробку рекомендацій з кожного виду аналізу.

На третьому етапі на основі розроблених рекомендацій за результатами аналізу здійснюють:

коригування постановки завдання як підсистеми обліку, контролю й аналізу, так і інших інформаційно пов’язаних з ними підсистем;

коригування схеми документообороту;

складання моделей інформаційних зв’язків завдань обліку, контролю та аналізу з іншими інформаційними системами підприємства.

Важливим документом технічного проекту є розробка «Описання постановки завдань».

Постановка завдань — це опис завдань за визначеними правилами, які дають змогу уявити сутність, логічне перетворення інформації для отримання результату.

Постановка завдань складається з таких розділів:

1. Організаційно-економічна сутність завдань:

найменування завдань, місце їх рішення;

мета, призначення, техніко-економічна сутність комплексу завдань та обґрунтованість доцільності їх рішення;

перелік об’єктів, в управлінні якими вирішують комплекс завдань;

періодичність розв’язання завдань;

зв’язок одного завдання з іншими комплексами завдань;

умови, за яких застосовується рішення комплексу завдань автоматизованим способом;

посади осіб і найменування підрозділів, які визначають умови та часові характеристики конкретних рішень завдань;

розподіл функцій між персоналом та технічними засобами за різних ситуацій рішення комплексу завдань.

2. Вихідна інформація.

В цьому розділі наводиться перелік та опис вихідних повідомлень, перелік та опис структурних одиниць інформації, форми подання вихідного документа, способи контролю вихідних даних, періодичність та строки представлених даних, перелік користувачів вихідної інформації, перелік регламентної та запитаної інформації, опис структурних одиниць результатної інформації.

3. Вхідна інформація.

У цьому розділі вказуються перелік та опис вхідних повідомлень, перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень, форми подання документа, способи контролю вхідної інформації.

У розділі «Опис алгоритму виконання завдання» наводиться опис послідовності дій та логіка виконання завдань в АІСО. До цього розділу належать опис способів формування результатної інформації з визначенням послідовності виконання логічних та арифметичних дій; опис зв’язків між частинами, операціями, формулами алгоритму; вимоги до порядку розміщення ключових ознак у вихідних документах, відеограмах й алгоритм має містити загальні та всі випадки рішення завдань.

4. Опис використовуваної умовно-довідкової інформації.

У цьому розділі наводиться перелік умовно-довідкової інформації, форма подання, опис структурних одиниць інформації, способи взаємодії з поточною інформацією.

За умов застосування ПК і функціонування АРМ в технічному проекті висвітлюють технології використання комп’ютерної техніки.

У сучасних умовах автоматизації обліку використовують чотири основних напрями використання ПК для обробки обліково-аналі­тичної інформації.

Першим характерним напрямом є використання режиму пакет­ної інформації. Основні етапи технології пакетної обробки такі:

кодування первинних документів;

контроль, сортування;

підготовка первинної інформації, формування бази даних;

формування різних показників і вихідних даних;

друкування вихідних документів.

Другий напрям — це створення автоматизованих робочих місць бухгалтера на основі ПК, об’єднаних у локальні системи обробки обліково-економічної інформації.

Процес обробки обліково-аналітичної інформації на основі АРМ бухгалтера включає такі етапи:

складання (або виписування) первинних документів з використанням автономних АРМ бухгалтера на основі ПК з одночасним відображенням аналогів документів на машинному носії;

оформлення їх відповідними підписами, передавання первинних документів та їх аналогів по мережах зв’язку або на машинних носіях відповідним дільницям обліку;

приймання бухгалтерської первинної інформації (документів) та їх аналогів на машинних носіях, перевірка повноти і правомірності заповнення показників ручним способом або з використанням АРМ бухгалтера;

автоматизоване приймання через мережі зв’язку або автоматизоване введення бухгалтером з машинного носія даних первинних документів у ПЕОМ, автоматизований контроль, коригування, сортування, автоматизовані розрахунки, групування і нагромадження даних первинних документів у машинних аналогах облікових реєстрів;

оперативне автоматизоване одержання і виведення на друкування або дисплей даних поточного і підсумкового обліку.

Третій напрям створення автоматизованого облікового процесу на основі багаторівневого неоднорідного технічного комплексу з використанням АРМ бухгалтера, контролера, аналітичного робітника, тобто функціонування розподільної системи обробки інформації (РСОІ).

Технологія РСОІ з використання АРМ бухгалтера — це нова технологія людино-машинної системи, яка дає змогу контролювати ряд складних ситуацій автоматизованого трудового процесу з участю бухгалтера. Вона передбачає включення у технологічний процес логічно зумовлених точок входу та умов переривання для оперативного втручання бухгалтера. Інструкційно-методичне та організаційно-технічне забезпечення АРМ бухгалтера, а також розміщення на машинних носіях РСОІ даних включає нормативно-довідкову й інструктивну інформацію з організації обліку, аналізу та контролю на конкретній дільниці.

Технологія обліку, аналізу та контролю в умовах використання РСОІ передбачає:

дані первинних документів вводяться з клавіатури АРМ з одночасним відображенням на машинному носії, а також системне розміщення інформації в інформаційних базах РСОІ;

автоматизацію операцій з контролю, систематизації й узагальнення облікових, аналітичних та контрольних даних;

організацію технології без проміжної служби обробки інформації;

використання користувачем РСОІ і локальної бази даних;

інформаційний обмін між АРМ, а також підсистемами автоматизованої інформаційної системи обліку;

організацію одного нормативно-довідкового господарства;

розподіл інформації за рівнями обробки і дільницями обліку, аналізу та контролю;

захист даних і додержання юридичних норм доступу до баз даних, зміну і знищення їх;

доступ до баз даних безпосередньо з робочого місця бухгалтера.

Новий підхід до технології РСОІ з використанням АРМ бухгалтера сприяє гнучкості технології в експлуатації, створює можливість поетапного впровадження.

Четвертий напрям полягає у використанні засобів обчислювальної техніки, не пов’язаних мережами передавання інформації.

Для реалізації четвертого напряму ПЕОМ розміщують на робочих місцях. При цьому обмін інформацією між АРМ здійснюється перезаписуванням інформації з однієї бази даних на іншу. Цю технологію впроваджують на підприємствах, де для автоматизованого обліку використовують одне або два АРМ.

Для того щоб реалізувати дані у технічному проекті, необхідно відбити їх у різних робочих документах — експлуатаційних, методичних, організаційних тощо. Це здійснюється на наступній стадії створення автоматизованої системи обліку, що передбачає розробку проектно-кошторисної і робочої документації з інформаційного забезпечення розв’язання облікових завдань (технології розв’язання завдань, форм та способів облікової документації, реєстрації, вихідної інформації та ін.), з організаційного (положень, посадових інструкцій, програмних засобів, програмної і експлуатаційної документації та ін.).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Організація проектування і впровадження системи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.