Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

ПЛАН

1. Поняття статистичного зведення і групування

2. Види статистичних групувань

3. Основні питання методології статистичних групувань

4. Ряди розподілу правових явищ

5. Застосування групувань у кримінально- і цивільноправовій статистиці

6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики

7. Графічне зображення правових показників

1. Поняття статистичного зведення і групування

На першому етапі статистичного дослідження внаслідок масового статистичного спостереження правових явищ і процесів зібрано великий масив статистичної інформації про кожне окреме правопорушення та правопорушника. Щоб виявити харак­терні риси сукупності правових явищ, виявити зв’язки між її елементами, певні закономірності, зібрані первинні дані підлягають систематизації, що досягається на другому етапі статистичного дослідження шляхом їх зведення і групування.

Упорядкування, систематизація і наукова обробка первинних статистичних даних називається статистичним зведенням. Метою систематичного зведення є систематизація первинних даних і отримання на цій основі зведеної статистичної характеристики правового явища в цілому за допомогою узагальнювальних показників. Статистичне зведення буває простим і складним. Просте зведення — це лише звичайний підрахунок підсумків первинних статистичних матеріалів, підсумовування окремих елементів і об’єднання їх у сукупності.

Складне зведення передбачає групування явищ і здійснюється за такою програмою:

вибір групувальних правових ознак і визначення порядку фор­мування груп;

розробка системи правових показників для характеристики утворених груп;

підрахунок групових і загальних підсумків;

викладення результатів зведення у вигляді статистичних таб­лиць і графіків.

За способом організації робіт розрізняють централізоване і децентралізоване зведення. Коли йдеться про централізоване зведення, первинні дані зосереджуються, обробляються і систематизуються в одному центральному органі — Міністерстві внутрішніх справ, Державній судовій адміністрації, Міністерстві юстиції чи Генеральній прокуратурі, а також у Державному комітеті статистики України. У разі децентралізованого зведення вся робота з уза­гальнення даних спостереження виконується на місцях, а в цент­ральний юридичний орган надсилаються лише зведені матеріали. У правоохоронних органах переважає децентралізоване зведення, оскільки вони складають і розробляють переважно статистичну звітність, а до спеціально організованих обстежень одноразового характеру звертаються дуже рідко.

Наприклад, звітність окремих районних судів подається в обласне управління судової адміністрації, де зводиться по області в цілому, і лише зведена форма подається до Державної судової адміністрації, де отримуються загальнодержавні підсумки про діяльність судової системи. Аналогічно розробляється і звітність органів внутрішніх справ та прокуратури.

Зведення має здійснюватися автоматизованим способом із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. За відсутності комп’ютерної техніки на місцях зведення може виконуватися вручну. Групування полягає в поділі сукупності правових явищ на групи за істотними правовими ознаками. Групування правових явищ — це суб’єктивний технічний засіб поділу їх сукупності на окремі частини, тому, формуючи групи, необхідно додержувати єдиних наукових вимог. Провідним принципом використання групувань є всебічний аналіз правового явища, який дає змогу встановити його типові риси і внутрішні відмінності. Другою вимогою є чітке визначення істотних правових ознак, а третьою — науково обґрунтоване формування груп таким чином, щоб в окремі групи об’єднувались подібні правові явища, а утворені групи істотно відрізнялись одна від одної.

Зведення і групування по суті своїй — єдиний неподільний процес, взаємозв’язані дії. Спочатку підраховується загальна кількість статистичних карток на скоєний злочин чи кримінальну справу, а потім їх поділяють на однорідні групи за якоюсь правовою ознакою, тобто групують.

За допомогою правильно виконаного зведення і групування можна визначити співвідношення груп між собою і їхню структуру в усій сукупності, встановити статистичні закономірності. Здобуті внаслідок зведення і групування правові показники є матеріалом для подальших етапів статистичного дослідження правових явищ.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.