План

1. Конституційні основи правосуддя

2. Суддівський корпус

3. Суди загальної і спеціальної підсудності

4. Міністерство юстиції

1. Конституційні основи правосуддя

Особливе місце судів ФРН в політичній системі і механізмі державної влади відбивається вже в тому факті, що юстиція має тут більшу питому вагу в структурі політичних установ і повсякденній практиці суспільного життя. На один мільйон жителів у ФРН доводиться більше 200 суддів (у Англії — 51, Італії — 101, Швеції — 100) Із засобів, що витрачаються на підтримку правопорядку, у ФРН на суди витрачається приблизно дві третини, тоді як в інших європейських країнах приблизно одна третина.

Ще важливіші не кількісні, а якісні характеристики західнонімецької юстиції. Охочі витягнути з її історії уроки, корисні для розвитку демократичних інститутів, зокрема інститутів правосуддя, повинні усвідомлювати те, що саме суди були тут найважливішим засобом заборони демократичних процесів і рухів.

Один з найбільших знавців західнонімецької юстиції, що сам довгий час займав пости в судовій системі ФРН, Е. Вассерман, характеризуючи західнонімецьке правосуддя, писав:

«У разі сумніву суддя схиляється скоріше до підтримки що існує, чим до його зміни».

Західнонімецька конституція говорить про закон і право як два різні за змістом поняття, а західнонімецьке правознавство трактує цей конституційний початок як підстава для визнання обов'язковими неписаних правових норм.

Закріплюючи в п. 2 ст. 20 положення про розділення властей, де правосуддя розглядається як один з трьох видів державної влади, Основний закон в наступному пункті тієї ж статті встановив, що правосуддя зв'язане «законом і правом». Ця лаконічна формула стала конституційною основою широкого розсуду західнонімецьких судів, так само як і п. 3 ст. 1 Основного закону, який підкреслює, що закріплений в Конституції перелік основних прав і свобод громадян зобов'язує правосуддя як право, що «безпосередньо діє».

Важливий теоретичний і практичний висновок з цих положень — додання особливих функцій судовій владі, якою довірено винесення думки про, тому, що є право. Визнання за судовою владою таких повноважень — пануюча точка зору в західнонімецькій науці і судовій практиці. І хоча багато авторів (Р. Ляйбхольц, До. Штерн, И. Мюнх і ін.) не хочуть відносити до ФРН термін «держава суддів», або «держава юстиції», все ж таки вони згодні з трактуванням, згідно якого юстиція повинна бути найважливішою опорою «правової державності».

Услід за Р. Марчичем, що затверджує, що тільки в «державі суддів можуть бути гарантовані свобода, демократія і право»

О. Бахоф ставить під сумнів здатність парламенту забезпечити реальну силу має рацію і покладає це завдання на юстицію і відповідно до основної ідеї концепції «держави суддів», бачить гарантом має рацію саме суддю.

Відгуком правової доктрини ФРН на акцентування значення судової влади в правовій державі були тривожні голоси (До. Бадер, В. Вебер, Р. Навяські, В. Греве і ін.), що відзначали дуже рішуче підкреслення ролі цієї влади в конституційній системі ФРН, яке може негативно позначитися на принципі розділення властей. Так воно і трапилося. Модернізована теорія розділення властей пропонує, в числі інших, таку класифікацію, яка підкреслює особливу роль саме судової влади. Автор спеціальної монографії про правосуддя ФРГ В. Хайде затверджує: «У системі розділення властей правової держави на одній стороні знаходиться правосуддя, а на іншій — що протистоять йому законодавча і виконавча влада».

Поширені уявлення про існування надзаконного права мають прямий вихід на теорію розділення властей, обмежуючи її в збиток законодавчої влади на користь влади судовою, якою відводиться роль того, що тлумачить і навіть творця має рацію, що протистоїть праву, що формулюється законодавцем. Оцінюючи роль судів у відносинах із законодавчою владою, Р. Сменд писав: «Позитивне право додає їм певну зовнішність, ставить завдання, регулює хід процесів. Але в цих межах юстиція живе своїм життям, по своїх власних законах, які не може змінити жоден законодавець».

Основний закон ФРН відвів надзвичайно значне місце проблемам правосуддя. Замість семи статей Веймарской конституції в Основний закон включений спеціальний разд. IX «Правосуддя». Особливість конституційного регулювання правосуддя у ФРН полягає в тому, що Основний закон сконцентрував в цьому розділі як принципи організації і діяльності судів, так і права громадян в їх відносинах з юстицією. За межі цього розділу, освітлюючого важливі сторони організації і діяльності юстиції в їх взаємному зв'язку, винесено два принципові положення. Одне з них, що виходить за рамки проблем правосуддя, проголошує рівність всіх громадян перед законом (п. 1 ст. 3 Основні закони). Інше —закрепляет за громадянином право на судовий захист своїх прав (д. 4 ст. 19). Ця конституційна формула говорить тільки про випадки, коли «права якої-небудь особи порушені державною владою». Проте в доктрині і судовій практиці ця конституційна норма розглядається як закріплення основоположного принципу судового захисту інтересів громадян взагалі, а його буквальний вираз в ст. 19 додатково підкреслює захищеність особи від свавілля державної влади.

У розділі «Правосуддя» Основний закон, захищаючи інтереси громадянина в його відносинах з органами судової влади, фіксує право! кожного бути вислуханим в суді, а також правила, згідно яким закон не має зворотної сили і ніхто не може :

каратися багато разів за одне і те ж діяння (ст. 103). Детально встановлюються безпосередньо в конституційному тексті гарантії свободи особи: можливість її обмеження тільки на основі закону, ухвалення рішення про допустимість змісту під арештом тільки суддею (ст. 104).

Ст. 97 Основного закону ФРН з повною визначеністю фіксує принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону. Як гарантії незалежності суддів тут же встановлюється, що судді, призначені в законному порядку, можуть бути проти їх бажання звільнені у відставку до закінчення терміну, звільнені з посади або переміщені тільки на підставі і з дотриманням формальних процедур, визначених законом. При змінах в системі судів переклад суддів або їх звільнення з посади можуть бути проведені тільки із збереженням повного змісту. В цілому конституційні положення про суддів лаконічні, і ст. 98 прямо передбачає регулювання всього комплексу пов'язаних з цим питань у федеральних і земельних законах.

У більшості західнонімецьких земель судді призначаються урядом за уявленням міністра юстиції. У тих землях, де їх призначення відбувається за участю особливих комітетів, до складу яких включені парламентарії, останнє слово залишається за міністерствами юстиції федерації і земель. Міністра юстиції вирішальним чином впливають на переклад або підвищення судді на посаді. Формування вищих судів країни відбувається на основі прямої угоди між керівниками головних політичних партій, федерального уряду і урядів земель.

Велика частина об'єму конституційного розділу «Правосуддя» присвячена судовому устрою, але і тут Основний закон не дав скільки-небудь повного опису судової системи ФРН, вказавши лише, що правосуддя здійснюється федеральними і земельними судами (ст. 92), і згадавши у зв'язку з перерахуванням вищих федеральних судів про існування судів спеціальної підсудності (ст. 95).

Аналогічний підхід характерний і для конституцій земель: вони також не дають опису судової системи на, рівні земель, залишаючи це звичайному законодавству. Наприклад, в Конституції землі Рейнлянд-пфальц регламентується лише існування адміністративних судів і конституційної юстиції (ст. 124, 130 Конституції землі).

Основний закон зрадив своєму лаконізму при визначенні основ правосуддя, лише звернувшись до Федерального конституційного суду, якому присвячена майже половина об'єму всього IX розділу. Тут детально визначений склад ФКС, його компетенція і деякі важливі випадки вирішення конституційних суперечок (ст. 93, 94, 99, 100). Крім того, в п. 2 ст. 21 закріплено право ФКС на рішення питання про конституційність політичних партій. Таким чином, як по суті, так і по самій формі регулювання (подробиця, деталювання має рацію і організації) Основний закон виділив Федеральний конституційний суд як особливий по важливості орган правосуддя.

Основний вантаж правового регулювання, що визначає організацію і діяльність юстиції, покладений у ФРН на звичайне (не конституційне) законодавство. Звертають на себе увагу дві особливості: висока централізація регулювання і дріб його за змістом в тому, що стосується окремих видів судів і інших інститутів, що діють у сфері правосуддя. Не дивлячись на ділення ФРН на землі, основна частина проблем судового устрою вирішується федеральними законами. В той же час немає єдиного або хоч би одного-двух законодавчих актів, які комплексно визначали б всю судову систему.

Першим за часом федеральним законом з питань судового устрою був Закон 1950 р. про відновлення правової єдності у сфері судового устрою, цивільного правосуддя і кримінального процесу. Закон переслідував мету очищення законодавства від слідів нацизму і уніфікації судочинства, роздробленого до 1949 р. по окупаційних зонах. У нім була виражена важлива принципова ідея переваги реставрації судових форм, що існували до 1933 р., пошуку і створенню нових структур. Ця ідея значною мірою визначила весь стан судової системи ФРН.

Найбільш важливий із законів, що відносяться до цієї проблематики, - Закон про судовий устрій 1877 р., що діє в редакції 1975 р. Він визначає деякі загальні початки діяльності юстиції, регламентує організацію судів загальної підсудності. Спеціальними законами або нормативними актами регулюється робота соціальних, трудових, адміністративних судів, Федерального конституційного суду. Окремий закон регулює статус суддів. Таке дробове регулювання дозволяє тонше нормувати деталі роботи окремих органів юстиції і більш оперативно реагувати на їх нові потреби, але утрудняє визначення загальних початків і взаємозв'язків в їх діяльності.

Особливості судового устрою ФРН вирішальним чином визначаються двома чинниками: федеральним пристроєм держави і наявністю? разом з судами загальної підсудності судів спеціальної компетенції — трудових, соціальних, адміністративних, фінансових, дисциплінарних і ін.

Система судів нижчої інстанції і судів земляних, по суті, відповідає загальноприйнятому діленню інстанції, проте число інстанцій, як правило, збільшується за рахунок вищих земельних судів. У системі загальних судів чотири інстанції: дільничний суд, земляний, вищий земляний і Федеральна судова палата як вища інстанція. У сфері спеціальних судів, як правило, три інстанції, наприклад — трудовий суд, земельний трудовий суд і федеральний трудовий суд. Особливу систему утворюють конституційні суди на чолі з Федеральним конституційним судом.

Чи не дуже багато у ФРН судів? Це питання часто ставлять собі німецькі учені-юристи і практики. Нерідко на нього відповідають ствердно, хоча тут же спливає утішливий і не позбавлений підстави довід, що саме для правосуддя особливо важлива можливість працювати без перевантаження судів справами, неминучому при цьому поспіху, недостатньо всесторонньому розгляді справ.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 37

Безкоштовна робота

Закрити

Судова система Німеччини (ФРН)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.