КОНТРАКТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Історія договору контрактації сільськогосподарської продукції 6

1.1. Закупівля сільгосппродукції в дореволюційні часи. 6

1.2. Поставки сільськогосподарської продукції в радянський період. 7

1.3. Контрактація аграрної продукції в умовах незалежності України. 9

Розділ II. Цивільно-правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції 11

2.1. Поняття та предмет договору контрактації 12

2.2. Сторони договору контрактації 14

2.3. Істотні умови договору контрактації 16

Розділ III. Практичне застосування договору контрактації сільськогосподарської продукції 19

3.1. Укладення, зміна та розірвання договору контрактації 19

3.2. Особливості виконання договору контрактації 21

3.3. Відповідальність за договором контрактації 24

3.4. Порівняльний аналіз контрактації сільськогосподарської продукції в США та Україні 25

Висновки. 28

Список використаних джерел. 30

Вступ

Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, адже саме воно забезпечує виробництво продуктів харчування, є сировинною базою для багатьох галузей промисловості. Рівень його розвитку без перебільшення можна назвати основою добробуту будь-якого суспільства.

Попит на сільськогосподарську продукцію постійно зростає, відтак все більше учасників аграрного ринку намагаються встановити довготривалі господарські зв’язки щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Це дозволяє планувати свою діяльність як виробникам, так і переробним та торговельним підприємствам.

В умовах ринкової економіки реалізація сільськогосподарської продукції її виробниками здійснюється переважно на підставі договорів, що укладаються на аукціонах, товарних біржах, через посередництво агробізнесових структур, а також на підставі прямих договорів, що укладаються безпосередньо між виробниками та заготівельниками. Застосуванням договірних методів заготівель забезпечується свобода волевиявлення товаровиробників у виборі виду договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції та розробленні їх змісту.

Однак, незважаючи на розширення меж комерційної торгівлі та рівноправних договірних відносин, ще значне місце посідають державні закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення яких забезпечується шляхом державного впливу на вибір видів договорів, встановлення їх умов, порядку укладення та виконання.

Згідно цивільного законодавства закупівля сільськогосподарської продукції може здійснюватись на основі договорів купівлі-продажу, поставки, комісії, міни, контрактації. Із вказаного договірного ряду останній виділяється своїм спеціальним призначенням, сферою, предметом, змістом, а також характером укладення та виконання.

Актуальність теми дослідження. В наш час сільське господарство переживає період занепаду. Насамперед це зумовлено його підвищеною ризикованістю, відсутністю чітких механізмів підтримки сільськогосподарського виробника, недосконалістю та неповнотою законодавства, покликаного врегульовувати дану сферу суспільних відносин, відтоком молодого населення із сільської місцевості, іншими причинами. Особливої уваги потребує питання заохочення, надання пільг та переваг підприємцям, які займаються аграрним бізнесом.

Так як специфікою сільськогосподарського виробництва є пряма залежність від погодних умов, інших випадкових факторів, що впливають на результат, то це робить виробника економічно більш слабкою стороною договору, аніж продавець. Відтак необхідно встановити гарантії правового захисту виробника-продавця з метою зрівняння його економічних можливостей з можливостями покупця.

Мета та завдання дослідження. Метою наукової роботи є комплексне дослідження правового регулювання та практичного застосування договорів контрактації сільськогосподарської продукції в Україні. На основі аналізу наукових досліджень в сфері права, нормативно-правових актів України та інших держав також ставиться за мету визначити юридичну природу вказаних договорів у порівнянні з зарубіжними аналогами.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі основні завдання:

– дослідити історію договору контрактації;

– розкрити його сутність та зміст;

– визначити порядок його укладення, виконання, зміни та припинення;

– порівняти відносини контрактації України та інших держав;– виявити проблеми правового регулювання контрактації, окреслити пріоритетні напрямки їх вирішення.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є походження, законодавче закріплення, наукове обґрунтування та практичне застосування контрактації сільськогосподарської продукції в Україні, визначення її значення та особливостей.

Предметом наукового дослідження є ті суспільні відносини, які виникають у зв’язку з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів контрактації сільськогосподарської продукції, а також ті, які виникають у зв’язку з порушенням їх умов.

Методологічну основу дослідження складають базові науково-теоретичні положення, загальноприйняті юридичною наукою, а також приписи нормативно-правових актів, які регулюють контрактацію сільськогосподарської продукції. При написанні роботи використовувались спеціально-юридичний, історичний, прогностичний, формально-логічний та інші загальнонаукові та спеціально наукові методи пізнання.

Загальна характеристика джерел та нормативно-правової бази дослідження. Органами державної влади України видано низку нормативно-правових актів, які спрямовані на ефективне регулювання відносин у сфері контрактації сільськогосподарської продукції, підтримку сільгоспвиробника, але в силу своєї неповноти та неефективно налагодженого механізму впровадження і забезпечення вони не здатні повною мірою вирішити проблеми, які виникають при реалізації аграрної продукції.

Найвідомішими науковцями, які досліджують питання контрактації сільськогосподарської продукції в Україні, є Близнюк О.П., Крупка Ю.М., Семеген М.М., Багай Н.О., Бондар Л.О., Погрібний О.О. Всі вони в своїх наукових працях і статтях вказують на необхідність вдосконалення правового регулювання контрактації, пропонують перспективні та пріоритетні заходи з метою вирішення проблем, які виникають в даній сфері суспільних відносин.

Закрити

КОНТРАКТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.