Конституційне право на підприємницьку діяльність

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 5

1.1. Поняття  права на підприємницьку діяльність,  її свободи та  реалізації 5

1.2. Теоретико-методологічні основи дослідження правового регулювання підприємницької діяльності 13

1.3. Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. 18

РОЗДІЛ 2. СУБ'ЄКТИ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.. 28

2.1. Поняття і види суб’єктів підприємницької діяльності 28

2.2. Правове регулювання підприємницької діяльності 53

ВИСНОВКИ.. 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 60 

ВСТУП

Ринкова економіка породила різні організаційні форми під­приємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, при­ватні, казенні підприємства. Виникла необхідність врегулювати правовий статус об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування. З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам гос­подарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Дедалі більшого розвитку, в тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів.

Основні засади ринкової економіки передбачають повну гос­подарську самостійність підприємств і організацій, що функці­онують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різно­манітні виробничі, господарські та інші зв'язки. Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями — безпосе­редніми товаровиробниками, так і між ними і державними та ін­шими органами) потребують регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.

Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, запроваджується ефектив­не державне регулювання підприємництва у формі єдиної дер­жавної регуляторної політики у сфері підприємництва тощо. Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповід­ного державного регулювання, а й вивчення правових засад госпо­дарської діяльності.

Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових ре­форм, від створення належних умов функціонування суб'єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми ви­мог чинного законодавства.

Актуальність обраної для написання теми дипломної роботи зумовлена тим фактом, що, зважаючи на підвищення ролі і значення господарювання у суспільстві подальше вдосконалення відповідних сфер правотворчості і правозастосування відображатиме прогресивну тенденцію суспільно-економічного розвитку держави. Становлення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки можливе тільки за умови врахування конституційних основ правопорядку в сфері господарювання. Лише на цій основі видається можливим досягти того, щоб наші закони у сфері економіки набули якості правових і не суперечили вимогам життя.

Об’єктом дипломної роботи є підприємницька діяльність в Україні.

Предметом роботи є конституційне право на підприємницьку діяльність.

Мета дипломної роботи вивчити та дослідити – конституційне правого людини і громадянина України на підприємницьку діяльність, правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності, правові аспекти державного регулювання підприємництва.

Для досягнення мети використовувалися нормативно-правові акти: Конституція України, Цивільний та Господарський кодекси, Закони України та підзаконні нормативно-правові акти. Також використовувалася різноманітна література.

Закрити

Конституційне право на підприємницьку діяльність

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.