Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ НА ОЗНАКИ НОРМИ ПРАВА 6

РОЗДІЛ 2. ВИДИ НОРМ ПРАВА 11

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА ТА НОРМ-ПРИПИСІВ 18

РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПО СТУПЕНІ ВИЗНАЧЕНОСТІ І СКЛАДУ 22

РОЗДІЛ 5. СПОСОБИ ВИКЛАДУ НОРМ ПРАВА В СТАТТЯХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ 26

ВИСНОВКИ 32

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток сучасної цивілізації обумовив становлення та функціонування системи норм, взаємопов’язаних між собою. Цілісна динамічна система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом суспільного управління, організації та функціонування держави, забезпечення узгодженої взаємодії людей та реалізації їх прав та інтересів.

Система засобів соціального впливу відображає досягнутий рівень економічного, соціально-політичного і духовного розвитку суспільства, в них знаходять відображення історичні та національні особливості країни, характер державної влади, якісний рівень життя людей. Норми, що регулюють суспільні відносини, відображають та конкретизують дію об’єктивних законів, тенденцій суспільного розвитку, історично обумовлених закономірностей.

Демократичні зміни вимагають від національної науки держави і права нового осмислення змісту та сутності ключових категорій права. У зв’язку з цим вважаємо, що із багатьох питань, які досліджуються загальною теорією права, одним із найважливіших є визначення поняття та з’ясування особливостей правових норм.

Мета дослідження курсової роботи є дослідження правових основ та аналіз особливостей поняття та ознаки норми права для побудови демократичної держави та їх значення у суспільстві.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

Визначити поняття та ознаки правової норми;

Розглянути види норми права;

охарактеризувати структуру норми права та норм розпорядження (приписів);

дослідити класифікацію структурних елементів по ступені визначеності та складу;

розглянути способи викладу норми права в статтях нормативно-правового акту.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є право в системі нормативного регулювання, в межах якої знаходиться предмет дослідження – норма права її поняття та ознаки.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурно-логічний метод використовувався при написанні та вивченні загальної характеристики норми права;

структурний метод застосовувався при дослідженні структури норми права та її класифікації структурних елементів;

описовий метод застосовувався при описі способів викладу норм права в статтях нормативно-правового акту;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, які були використані як приклад, а саме: Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та законів України.

У сучасній теорії права зазначене питання розглядається у наукових працях теоретиків права, зокрема: О. Берга, С. Бобровник, Є. Бурлая, А. Венгерова, М. Кельмана, Н. Крестовської, В. Копєйчикова, В. Котюка, С. Лисенкова, О. Малька, Л. Матвєєвої, М. Матузова, М. Марченко, В. Марчука, О. Мурашина, В. Нерсесянца, Л. Ніколаєвої, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, О. Скакун, І. Табаріна, Т. Тарахонич, В. Філімонова тощо.

Висвітлення ознак правових норм знайшло місце у творчому доробку радянських вчених, зокрема М. Александрова, С. Алекєєва, В. Бабаєва, М. Байтіна, С. Голунського, О. Лейста, П. Недбайла, А. Піголкіна та інших. Однак, теоретичні положення, що були сформульовані у ті часи, не втратили свого значення й понині.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить п’ять розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить п’ять взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Норми права. Поняття та види

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.