Державний устрій сучасної Італії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Конституція Італійської республіки 5

Розділ 2. Особливості державного устрою Італії 10

2.1 Адміністративно-територіальний поділ Італійської держави 10

2.2 Органи територіального управління в Італії 13

Розділ 3. Система державного управління в Італійській республіці 17

3.1 Склад та повноваження італійського парламенту 17

3.2 Функції виконавчої влади в системі державного управління 22

Висновки 28

Список використаних джерел та літератури 31

Вступ

Актуальність теми дослідження. Унітарна форма державного устрою є стійкою формою державно-правового буття. Феномен стійкості унітаризму вбачається у видовій різноманітності його змістового наповнення, завдяки чому значна частина сучасних унітарних держав досить активно та успішно розвивається в умовах посилення демократичних тенденцій національного державотворення. Децентралізація державної влади є важливою й необхідною умовою повноцінного функціонування унітарних держав у цивілізованому світі. Проте способи децентралізації державної влади в сучасних унітарних державах мають свою специфіку, що опосередковано політичними, економічними, мовленнєво-культурними, релігійними, національно-етнічними, історичними, географічними та іншими чинниками.

Процес поступової регіоналізації України за зовнішнім вираженням наближує нашу державу до Італії. Завдяки реформам Італія трансформувалася в сучасну конкурентоспроможну державу, здатну прийняти політичні, економічні та соціальні виклики Західної Європи. З огляду на те, що Україна географічно становить частину Європи, а також має цілком мотивоване бажання стати інтегрованою частиною європейської спільноти, набутий досвід у контексті оптимізації державного устрою, може стати цінним і на теренах національного державотворення. Саме тому особливо актуальним є вивчення і аналіз шляхів оптимізації унітарної форми державного устрою Італії.

Об’єктом дослідження є державний устрій.

Предметом дослідження є особливості державного устрою Італії.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу визначити особливості державного устрою Італії.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- охарактеризувати основні положення Конституції Італійської республіки;

- визначити особливості адміністративно-територіального поділу Італійської держави;

- розкрити специфіку діяльності органів територіального управління в Італії;

- проаналізувати склад та повноваження Італійського парламенту;

- визначити функції виконавчої влади в системі державного управління.

Методи дослідження. В процесі написання роботи використовувався формально-логічний, структурно-функціональний, класифікаційний та експертно-оціночний методи. Також був використаний комплексний підхід, який передбачає вивчення проблеми з різних сторін, виявлення її аспектів і питань в єдиній системній структурі.

Дослідження проводилося за допомогою загальнонаукових методів – аналіз та синтез. Методи систематизації та узагальнення дозволили визначити конкретні результати дослідження.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що фактичний матеріал, основні положення та висновки роботи можуть бути використані при подальшому вивченні проблеми.

Структура роботи і послідовність викладення матеріалу зумовлені логікою дослідження проблеми, яку, у свою чергу, визначають мета і завдання дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Державний устрій сучасної Італії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.