Об'єкти цивільних правовідносин

ПЛАН

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

1.1. Поняття об’єктів у цивільних правовідносинах та їх значення

1.2. Характеристика видів об’єктів цивільних правовідносин

РОЗДІЛ 2. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

2.1. Характеристика речей у цивільних правовідносинах, цивільно-правовий обіг та їх класифікація 

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Сучасне суспільство, до певної міри, можна вважати продуктом розвитку людських відносин. Одне з ключових місць в різноманітті цих відносин займають правовідносини, так як вони виконують загально регулюючу функцію по відношенню до всіх наявних громадських зв'язків. Навіть серед різних галузей права, що регламентують окремі види суспільних відносин, скрізь неминуче присутні правовідносини.

Актуальність теми дослідження. Найчастіше цивільні правовідносини визначають як засноване на нормах громадянського закону правовідносини, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ, учасники якого, володіючи правовою майновою відособленістю, виступають як юридично рівних носіїв прав і обов'язків. Будь-яке цивільне правовідношення являє собою складне правове явище, що складається з 3-х необхідних елементів: суб'єктів правовідносини; об'єкта правовідносини; змісту цивільного правовідносини. Як і будь-яка галузь права, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини. Коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий. Тому більш поширеною є точка зору, згідно з якою об'єктом цивільних правовідносин є те благо, з приводу якого виникає цивільне правовідношення і щодо якого існують суб'єктивне право і відповідний йому обов'язок. Цивільно-правові норми, що містяться в різного роду нормативних актах, покликані регулювати суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права. Важливу роль у розкритті механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин відіграє поняття цивільних правовідносин. У результаті врегулювання нормами цивільного права суспільних відносин вони здобувають правову форму і стають цивільними правовідносинами. Цивільне правове це не що інше, як саме суспільні відносини, врегульоване нормою цивільного права. У предмет цивільного права входять як майнові, так і особисті немайнові відносини. У результаті регулювання правом майнових відносин виникають цивільні правовідносини.

Особливе значення в структурі громадянського правовідносини займає його об'єкт. Під об'єктом правовідносини традиційно звичайно розуміють те, на що дане правовідносини направлено і надає певний вплив. Як громадська зв'язок між людьми, яка встановлює в результаті їх взаємодії, цивільні правовідносини може впливати лише на поведінку людини. Тому в якості об'єкта цивільних правовідносин виступає і поведінку його суб'єктів, спрямоване на різного роду матеріальні і нематеріальні блага.

Об’єкт дослідження – специфіка об’єктів цивільних прав.

Основна мета дослідження курсової роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки об’єктів цивільних прав.

Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання:

- дослідити загальну характеристику поняття та види об’єктів в цивільному праві;

- розгляд особливостей окремих видів об’єктів цивільних прав.

Теоретичне та практичне значення: матеріал курсової роботи можливо використовувати при викладанні відповідної теми цивільного права – «Об’єкти цивільних правовідносин», а також при підготовці наукових семінарів, конференцій тощо.

Методи дослідження: були використані такі методи науково-дослідницької роботи як літературний, порівняльний, метод аналізу та синтезу, узагальнення.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 15 найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг 31 сторінки.


РОЗДІЛ 1. Поняття та види об’єктів цивільних правовідносин

1.1. Поняття об’єктів у цивільних правовідносин та їх значення

Під об'єктом цивільних прав розуміють матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини. Об'єкти цивільних прав та об'єкти цивільних правовідносин — поняття тотожні. Цивільні правовідносини складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для задоволення своїх потреб. Тому об'єктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого суб'єкти вступають у правовідносини і на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки з метою здійснення своїх законних права та інтересів [9] (ДОДАТОК 1).

За критерієм їх оборотоздатності об'єкти цивільних прав можна поділити на три види:

1) об'єкти, які обертаються вільно;

2) об'єкти, які обмежені в обігу;

3) об'єкти, вилучені з обігу.

Відповідно до Закону України "Про власність" власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Тобто можна зробити висновок, що на території України діє презумпція: об'єкти цивільних прав можуть вільно обертатися, якщо вони не вилучені з обігу або не обмежені в обігу. При цьому види об'єктів цивільних прав, які вилучені з обігу, та об'єктів цивільних прав, обмежених в обігу, мають бути прямо вказані в законі або визначені в порядку, встановленому законом.

Ці положення відображені у ЦК України, яка має назву "Оборотоздатність об'єктів цивільних прав". Оборотоздатність об'єктів цивільних прав означає вчинення угод та інших не заборонених законодавством дій щодо таких об'єктів, спрямованих на передачу останніх у межах цивільного обороту. Тобто, обіг не слід звужувати виключно до переходу права власності.

Цивільне право розрізняє універсальне та сингулярне правонаступництво. При універсальному правонаступництві до правонаступника в результаті одного акта переходять всі права та обов'язки правоволодільця. Таке правонаступництво має місце при спадкуванні або при реорганізації юридичної особи. При сингулярному правонаступництві до особи переходять лише деякі права та обов'язки іншого Це стосується, наприклад, відчуження майна'.

Об'єкти, обмежені в обігу, — це об'єкти, які можуть належати тільки окремим учасникам цивільного обороту, або обіг таких об'єктів, їх придбання або відчуження може здійснюватися лише на підставі відповідного дозволу. Статтею 4 Закону України "Про підприємництво" встановлено перелік товарів, реалізацію яких дозволяється здійснювати виключно після отримання у встановленому законодавством порядку відповідного дозволу — ліцензії. Згідно з вищенаведеним законом до таких видів діяльності належать торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Вилученими з цивільного обороту вважаються об'єкти, які не можуть бути предметом угод та іншим чином переходити від одного суб'єкта до іншого в межах цивільного обороту. Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво" визначені види діяльності, займатися якими мають право виключно державні підприємства.

Відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ядерні матеріали перебувають виключно у державній власності. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд" території природних заповідників є власністю народу України. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, встановленому законодавством України.

Окремо також можна виділити спеціальні правила оборотоздатності для певних об'єктів цивільних прав. Такими об'єктами є земля, природні ресурси, нерухоме майно.

Нарешті, слід сказати про необхідність вчинення певних дій для визнання об'єктом цивільних прав щодо окремих об'єктів. До таких об'єктів, наприклад, можна віднести нерухоме майно. При спорудженні нового будинку потрібно отримати акт введення в експлуатацію вказаного будинку, який є підставою для реєстрації права власності на будинок в уповноваженому державою органі. Тобто, держава своїм владним актом, яким є акт введення в експлуатацію, визнає такий об'єкт нерухомим майном.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Безкоштовна робота

Закрити

Об'єкти цивільних правовідносин

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.