Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 5

1.1. Загальна характеристика договору у цивільному праві та його значення 5

1.2. Функції та система цивільного договору 7

1.3. Сторони та істотні умови договору у цивільному праві 8

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 14

2.1. Класифікація договорів 14

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ 20

3.1. Порядок укладання договорів та його етапи 20

3.2. Припинення цивільно – правового договору та його правові наслідки 22

ВИСНОВКИ 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ДОДАТКИ 31

ВСТУП

Актуальність вивчення даної теми пояснюється тим, що Україна прагне входити в перелік правових цивілізованих держав, а цивільно-правові договори якраз і виступають одним з цивілізованих шляхів укладення певних угод, регламентування зобов’язань, тому насамперед вивчення даного питання є потрібним.

Метою роботи є визначення правової природи договору в цивільному праві України. Важливо зазначити, що на сучасному етапі розвитку доктрини договірного права відсутнє єдине визначення сентенції договору. Так, цивільно-правовий договір є узагальнюючим поняттям, до якого належать різні договірні типи (купівля-продаж, поставка, перевезення, оренда, підряд на капітальне будівництво тощо) із схожими принципами нормативно-правової регламентації.

Дослідження цивільно-правового договору полягає у встановленні спільних ознак, властивих кожному з названих та невизначених договірних типів у чинному законодавстві.

Необхідність забезпечення стабільності та визначеності закріплюваних суспільних відносин в умовах диспозитивності цивільно-правового відносин в умовах диспозитивності цивільно-правового регулювання правовідносин позбавлена сенсу за відсутності адекватної системи цивільно-правових договорів, безперервні видозміни якої і поява нових договірних типів вимагають науково обгрунтованих оцінок та прогнозів правового регулювання зазначених відносин.

Доцільність аналізу цих питань викликана недостатнім рівнем їх наукової розробленості. Низка питань з вказаної проблеми розглядалися у наукових працях багатьох цивілістів, переважно у контексті характеристики окремого цивільно-правового договору чи їх груп (М.Брагінський, В.Бєлов, В.Луць, А.Корецький, Ю.Романець тощо). Однак деякі важливі питання класифікації цивільно-правових договорів залишаються невирішеними, що ускладнює відмежування окремих договірних типів від суміжних договорів.

Наведеним обумовлена мета даної курсової роботи, яка полягає у дослідженні як існуючих класифікацій цивільно-правових договорів, так й тієї, що діє у сучасному цивільному праві України.

Об’єктом дослідження в даній роботі виступає цивільно-правовий договір та система договорів у цивільному праві.

Предметом дослідження є функції та основні риси цивільно-правових договорів, порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів, сутність системи договорів у цивільному праві, особливості класифікації договорів тощо.

При проведенні дослідження під час написання роботи були використані такі наукові методи як літературний, порівняльний, метод синтезу та аналізу, метод узагальнення та інші.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 15 найменувань, 7 додатків. Загальний обсяг 43 сторінки.

Закрити

Договір у цивільному праві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.