Фізичні і юридичні особи у цивільному процесі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин 5

1.1. Поняття фізичної особи як людини та суб’єкта підприємницької діяльності 5

1.2. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 9

1.3. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 14

1.4. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 15

Розділ 2. Юридичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин 19

2.1. Сутність, поняття та ознаки юридичної особи 19

2.2. Правоздатність юридичної особи 24

2.3. Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі 28

Розділ 3. Участь у цивільному процесі фізичних та юридичних осіб з метою захисту прав та інтересів інших осіб 35

Висновки 37

Список використаної літератури 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Суб'єктами цивільно-правових відносин є фізичні та юридичні особи. Фізичною особою є ко­жна окрема людина. Фізична особа має індивідуальні природні властивості і гро­мадянські характеристики. Так, визнання почерку однією з основних властивостей індивідуальності зумовило потребу під­пису договорів та інших угод.

До громадських характеристик лю­дини слід віднести її ім'я, громадянст­во, соціальний стан, володіння мовами тощо. Сукупність цих характеристик дає можливість називати людину громадя­нином.

Таким чином, можна сказати, що ко­жний громадянин наділений природними властивостями і громадськими характе­ристиками, які обумовлюють можливість його участі в цивільних правовідносинах у ролі суб'єкта цих відносин (фізичної особи).

Крім фізичних осіб до суб'єктів циві­льних прав відносяться також юридичні особи. Необхідність «уособлення» органі­зацій можна пояснити виникненням об'єднань громадян для всебічного задо­волення своїх майнових та особистих немайнових інтересів.

Слід підкреслити, що назва «юридична особа» перш за все свідчить про те, що цей суб'єкт цивільних право­відносин не є громадянином (фізичною особою), а тому має деякі особливі права. Разом з тим сьогодні є пропо­зиції наділяти правами юридичної особи в певних ви­падках і фізичних осіб.

Дану тему досліджували такі вчені: В.М. Аргунов, М.М. Коршунов та Ю.Л. Марєєв, Т.Є. Абрамова, П.П. Заворотько, М.Й. Штефан, A.B. Андрушко, Ю.В. Білоусова, В.В. Комаров, В.А. Бігун та інші.

Об’єктом дослідження є норми цивільного процесуального законодавства.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин в процесі залучення фізичних і юридичних осіб у цивільний процес.

Метою роботи є розглянути актуальні питання, що стосуються участі фізичних і юридичних осіб у цивільному процесі.

Завданнями наукового пошуку є:

- визначити зміст поняття фізичної особи як учасника цивільних правовідносин;

- дослідити поняття та ознаки юридичних осіб, їх процесуальні права та обов’язки;

- розглянути особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі;

- визначити особливості участі фізичних та юридичних осіб у цивільному процесі з метою захисту прав та інтересів інших осіб.

Методи дослідження. У курсовій роботі використовувалися теоретичний аналіз наукових літературних джерел, типологічно-порівняльний і комплексно-системний методи дослідження, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, тьрох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Фізичні і юридичні особи у цивільному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.