Правове регулювання апеляційного провадження

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.. 6

1.1. Поняття, суть та значення апеляційного провадження. 6

1.2. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації 11

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ   17

2.1. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. 17

2.2. Підготовка і розгляд справи апеляційним судом. 24

РОЗДІЛ III. ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ, ЙОГО РІШЕННЯ І УХВАЛИ.. 31

3.1. Повноваження апеляційного суду. 31

3.2. Ухвали та рішення. їх зміст. 38

ВИСНОВОК.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 45

ВСТУП

Апеляційне провадження - одна із стадій цивільного судочинства, метою якої є перевірка законності та обґрунтованості судових рішень судів першої інстанції, що не набрали законної сили.

Воно є процесуальною гарантією захисту прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов'язки. Водночас, апеляційне провадження - це форма забезпечення однакового правозастосування законів під час вирішення цивільних справ, адже перегляд цивільних справ судами апеляційної інстанції дає змогу їм виправити помилки судів першої інстанції щодо застосування норм матеріального і процесуального права.

Актуальність теми дослідження. Законність і обґрунтованість рішень і ухвал суду першої інстанції в цивільному судочинстві України забезпечується системою численних процесуальних гарантій - принципами цивільного процесуального права; участю в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які від свого імені можуть звертатися до суду із заявами на захист прав, свобод та інтересів інших осіб; встановленим цивільним процесуальним порядком розгляду і вирішення справ.

Однак зазначених гарантій недостатньо. Як свідчить практика, суди через суб'єктивні (некомпетентність, неуважність, спрощений підхід, тощо) й об'єктивні (складність правовідносин, спір з яких розглядається, численність співучасників та ін.) причини ухвалюють рішення, які не відповідають обставинам справи або нормам матеріального права, що регулюють спірні правовідносини сторін, та нормам процесуального права.

За таких обставин необхідно мати додаткові гарантії захисту прав і свобод заінтересованих громадян, прав організацій держави та публічних інтересів і забезпечення законності і обґрунтованості судових рішень і ухвал. У їх складі визначальна роль належить апеляційному провадженню - апеляційному оскарженню та перевірці рішень і ухвал суду першої інстанції, які не набрали законної сили (статті 291-322 ЦПК України).

Апеляційне оскарження та перевірка рішень і ухвал суду першої інстанції, що не набрали чинності (законної сили) як процесуальна гарантія захисту прав і охоронюваних законом інтересів сторін, інших осіб, які брали участь у розгляді справ, зміцнення законності і виконання завдань цивільного судочинства досягається реалізацію ними права на оскарження судових актів і перевіркою судом апеляційної інстанції їх законності і обґрунтованості шляхом повторного розгляду справи (перевирішення), з можливістю встановлювати нові факти, досліджувати нові докази, а також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням встановленого порядку.

Отже, при апеляційному оскарженні заінтересовані сторони та інша особа, яка бере участь у справі і вважає ухвалене судом першої інстанції рішення, постановлену ухвалу незаконними і необгрунтованими, переносить до апеляційної інстанції справу на новий (повторний) розгляд та перевірку такого рішення.

Апеляція ( лат. - звертатися). У стародавньому Римі в період імперії суддями були чиновники держави. Імператор мав право втручатися в їх рішення і дії. Клопотання на ім'я імператора щодо втручання в рішення його чиновників називалося апеляцією.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є чинне цивільно-процесуальне законодавство України.

Предметом мого дослідження - є суть і значення апеляційного провадження.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей видів цивільного судочинства.

Для досягнення мети мною були постановленні такі завдання:

- розкрити правове регулювання апеляційного провадження;

- ознайомитися з особливостями здійснення апеляційного провадження;

- охарактеризувати повноваження суду апеляційної інстанції, його рішення і ухвали.

Практичне значення роботи полягає у повному аналізі всіх джерел, які висвітлюють питання апеляційне провадження.

Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії цивільного процесу. Означені проблеми відображено у публікаціях С. С. Бичкової, С. Я. Фурси, К. М. Штефана Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої, О. А. Логінова та ряду інших авторів.

Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: вивчення та аналізу літературних джерел, узагальнення.

Щодо структури даної курсової роботи, то потрібно зазначити, що вона починається зі вступу, потім йдуть три розділи, висновок. Список використаних джерел включає 15 найменувань. Три додатки займають 8 сторінок. Робота викладена на 46 сторінках друкованого тексту.

Також потрібно зазначити, що у списку використаної літератури містяться всі джерела, якими я користувалася для написання курсової роботи.

Тож дана тема є дуже актуальною і цікавою.

Закрити

Правове регулювання апеляційного провадження

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.