Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Поняття та особливості матеріальної відповідальності 6

1.1. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. 6

1.2. Поняття та функції матеріальної відповідальності 8

1.3. Види матеріальної відповідальності 11

1.4. Підстави та умови матеріальної відповідальності 23

Розділ ІІ.  Визначення розміру шкоди заподіяної працівником, та порядок її відшкодування  29

2.1. Визначення розміру шкоди заподіяної працівником. 29

2.2. Порядок її відшкодування. 32

Розділ ІІІ.  Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником. 36

Висновки. 42

Список використаних джерел. 48

Додатки. 50 

Вступ

Актуальність темиВ ст. 13 Конституції України закріплено, що власність зобов'язує. Вона не повинна використовуватися на шкоду людини і суспільства. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

У чинному Кодексі законів про працю України детально врегульована лише матеріальна відповідальність працівників, окремі ж випадки матеріальної відповідальності роботодавця розпорошені по всьому КЗпП і не врегульовані в ньому в окремій главі; у діючому законодавстві не знайшли також свого закріплення питання матеріальної відповідальності сторін колективних трудових правовідносин. У КЗпП України ті чи інші питання матеріальної відповідальності регулюються із зміщенням гарантій на користь однієї із сторін без врахування інтересів іншої сторони трудового правовідношення.

Підготовка проекту нового Трудового кодексу України вимагає розробки концепції побудови Кодексу в цілому і кожного з його розділів, одним з яких є розділ, що регулює матеріальну відповідальність сторін трудових відносин. Це в свою чергу вимагає розробки концепції розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного із видів трудового правовідношення, особливе місце серед яких займають правовідносини з матеріальної відповідальності.

Актуальним залишається на сьогодні дослідження підстави матеріальної відповідальності в трудовому праві та кожного з її елементів. Чекають свого нового вирішення питання щодо розмірів і порядку відшкодування сторонами заподіяної шкоди, врегулювання строків позовної давності з питань матеріальної відповідальності та ін.

Мета і завдання дослідженняМетою курсового дослідження є розробка концепції розвитку трудових відносин щодо матеріальної відповідальності в ринкових умовах, а також розробка на цій основі концепції правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових право­відносин у новому Трудовому кодексі України.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішуються такі ос­новні завдання:

– визначення етапів та дослідження особливостей розвитку законодавства про матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин;

– проведення аналізу регулювання матеріальної відповідальності в міжнародно-правових актах та зарубіжному законодавстві для врахування міжнародних та європейських стандартів, а також передового зарубіжного досвіду в трудовому законодавстві України, що регулює матеріальну відповідальність;

– дослідження та уточнення поняття юридичної відповідальності;

– визначення місця матеріальної відповідальності в системі трудових правовідносин;

– визначення сторін матеріальної відповідальності в трудовому праві;

– дослідження особливостей трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності;

– класифікація видів трудового правопорушення;

– окреслення шляхів подальшого розвитку та удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, формулювання моделей правових норм, що регулюватимуть матеріальну відповідальність в новому Трудовому кодексі України.

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини щодо матеріальної відповідальності.

Предметом дослідження є теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин в умовах ринкової економіки.

Слід зазначити, що питання юридичної відповідальності і, зокрема, матеріальної відповідальності в трудовому праві завжди знаходились у центрі уваги вчених правознавців. Проблеми юридичної відповідальності в загальній теорії права знайшли своє відображення в роботах С.С. Алєксєєва, Б.Т. Базилєва, С.М.Братуся, І.О. Галагана, О.С. Йоффе, В.М. Кудрявцева, В.В. Лазарєва, І.С. Самощенка, М.С.Строговича, М.Х. Фарукшина, Р.О. Халфіної, Л.С.Явича та багатьох інших вчених. Даній проблемі присвячені праці вчених трудового права радянського періоду: О.А. Абрамової, О.В. Абрамової, М.Й. Бару, О.Т. Барабаша, Е.С. Белінського, М.І. Данченка, Є.О. Кленова, Р.З. Лівшиця, В.Г.Малова, А.Р. Мацюка, В.І.Нікітінського, О.І. Процевського, А.В. П’ятакова, З.К. Симорота, В.М.Смирнова, П.Р. Стависького, Л.О. Сироватської, Г.І. Чанишевої та ін. У роки незалежності України проблемами матеріальної відповідальності в трудовому праві займалися В.С. Венедиктов, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І.Прокопенко, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Л.І. Суровська та ін.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми юридичної і матеріальної відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися.

Структура курсової: складається із вступу, трьох розділів‚ поділених на підрозділи, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 60 сторінок.

Закрити

Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.