Органи дізнання та досудового слідства, їх завдання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План  

Вступ. 3

1. Поняття органів дізнання і досудового слідства, їх значення і завдання. 7

2. Форми досудового слідства. 14

3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства. 18

4. Провадження досудового слідства. 22

5. Забезпечення прав учасників і недопущення розголошення даних досудового слідства  27

6. Розслідування злочинів групою слідчих. 30

Висновки. 36

Перелік використаної літератури. 40 

Вступ

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Проте всебічність, повнота й об’єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом (ст. 111 КПК) переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового слідства, винятком можуть бути лише справи приватного обвинувачення та справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів, в яких досудове слідство провадиться тільки у разі, якщо злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може здійснювати своє право на захист, а також якщо це визнає за необхідне прокурор чи суд.

Органами досудового слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції і слідчі органів безпеки (ст. 102 КПК).

Називаючи слідство досудовим, законодавець тим самим вказує на співвідношення з основною частиною судового розгляду – слідством судовим, бо тільки на основі тих доказів, що були розглянуті там, суд вирішує справу (ч. 2 ст. 323 КПК).

Досудове слідство як процесуальна діяльність має дві форми – власне досудове слідство та дізнання.

Власне досудове слідство – це діяльність слідчого за порушеною та прийнятою до свого провадження кримінальною справою, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, встановленні об’єктивної істини, здійснення правозастосовчих дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Досудове слідство покликане вирішити або створити умови для подальшого вирішення судом усіх завдань кримінального процесу.

Досудове слідство – це певна стійка, струнка система діяльності. Вона може бути представлена як єдине ціле, що складається з взаємопов’язаних самостійних частин. Найбільш повно стадія досудового слідства може бути представлена при завершенні розслідування у справі з направленням її в суд для застосування щодо осіб, які здійснили суспільно небезпечні діяння, заходів примусового характеру.

Дізнання – це основна на законі розшукова, доказувальна та правозастосовча діяльність наділених процесуальними повноваженнями органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, спрямована на виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та викриття винних, забезпечення та вирішення завдань кримінального судочинства.

Основні положення досудового слідства – це визначені законом на основі принципів кримінального процесу положення, правила, що віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового слідства як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання й досудового слідства до швидкого, раціонального, всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виконання завдань даної стадії й охорони в ній справ і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

До таких положень належать норми КПК, які регулюють: підслідність; провадження досудового слідства; забезпечення прав учасникам досудового слідства; недопущення розголошення даних досудового слідства; складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства; розслідування злочинів групою слідчих; використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів, тощо.

Під охороною прав та законних інтересів громадян у судовому слідстві розуміють обов’язки органу дізнання і слідчого в своїй роботі з розкриття і розслідування злочинів додержуватися норм Конституції України і кримінально-процесуального закону щодо реалізації кожній особі, яка притягується до кримінальної відповідальності, її законних прав.

На жаль, на практиці ще порушуються законні права підозрюваних, обвинувачених та підсудних.

Швидке й повне розкриття злочинів, викриття винних – це завдання не тільки всього кримінального судочинства, а й стадії досудового слідства. Викриття винних – діяльність, пов’язана зі збиранням доказів і пред’явленням їх підозрюваному чи обвинуваченому.

У стадії досудового слідства викритою вважається особа, якій пред’явлено обвинувачення. Викриття особи здійснюється як до пред’явлення обвинувачення, так і після. Воно продовжується і в ході розгляду справи в суді. Остаточно викритою вважається особа, щодо якої винесено обвинувальний вирок, що набрав чинності.

Зі вступом вироку в законну силу практично всі завдання кримінального судочинства вирішені й ні про яке викриття винного не може йти мова.

Отже, викриття винних – це самостійне завдання кримінального судочинства взагалі та стадії досудового слідства зокрема.

З метою всебічного, повного, повного то об’єктивного дослідження обставин вчинення злочину в ст. 26 КПК визначені підстави та порядок об’єднання й виділення кримінальних справ.

При об’єднанні кількох кримінальних справ в одному провадженні можуть бути справи з обвинувачення кількох осіб – співучасників вчинення одного чи кількох злочинів.

Виділення справи допускається тільки за необхідності, якщо це не позначиться негативно на всебічності, повноті й об’єктивності дослідження і вирішення справи.

Об’єднання і виділення справ проводиться за постановою особи, яка проводить дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора або за ухвалою чи постановою суду (ст. 26 КПК).

Неправильне об’єднання або виділення кримінальних справ є підставою для повернення справи на додаткове розслідування.

Розслідування має проводитися швидко, щоб своєчасно виявити і закріпити докази, необхідні для правильного вирішення кримінальної справи. Це є важливою умовою виконання завдань боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу. Тому кримінально-процесуальний закон передбачає досить стислі строки досудового слідства.

Закрити

Органи дізнання та досудового слідства, їх завдання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.