Систематизація законодавства - поняття і види

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Сутність і призначення систематизації законодавства. 5

1.1. Поняття системи законодавства та її структура. 5

1.2. Фактори формування та розвитку системи законодавства. 8

1.3. Співвідношення системи права і системи законодавства. 11

Розділ ІІ. Систематизація нормативно-правових актів. 13

2.1. Поняття і ознаки нормативно-правового акта. 13

2.2. Облік нормативних актів і його форми. 16

2.3. Кодифікація, інкорпорація та консолідація, як елементи систематизації 19

Розділ ІІІ. Система законодавства України. 29

Висновки. 34

Список використаної літератури. 36

Вступ

Актуальність дослідження. Різноманітні види норм права і нормативних актів в національних системах права дуже тісно взаємопов’язані, обумовлені вони системою політичних і економічних відносин які існують в суспільстві. Право і законодавство будь-якоїдержави являє собою не просто сукупністьправилповедінки, але іпевнусистему. Система, як філософське поняття. – це певне цілісне явище, яке складається із частин (елементів), взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою. Як ціле неможе бути без його складових, так і окремі складники не можуть виконуватисамостійніфункціїпозасистемою.

Нормативно-правові акти видаються різними органами, мають не однакову юридичну силу, не співпадають за часовим виміром, поширюються на різних суб'єктів і територіальний простір. Тому природно, що з часом між ними виникають суперечності, а збільшення кількості нормативних матеріалів ускладнює їх виконання. Крім того, акти видані в різні періоди часу, неоднаково регулюють суспільні відносини. Але законодавство не може функціонувати належним чином, якщо воно не є системою, складові якої тісно пов'язанні та узгоджені, взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.

Систематизація нормативно-правових актів необхідна перш за все, для ведення обліку, розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Даний процес є важливою умовою правильного з'ясування і застосування норм права державними органами, він сприяє розумінню законодавства як єдиного цілого.

Систематизація забезпечує доступність законодавства для суспільства, вона повинна використовуватися насамперед для забезпечення суб'єкта права необхідною нормативно-правовою документацією.

Завдяки систематизації законодавства долаються суперечності між нормами права, скасовуються чи змінюються старі нормативно-правові акти, замінюються новими відповідно до потреб суспільного життя, акти групуються за певними системними ознаками, формуються в кодекси, зібрання законодавства та інші нормативно-правові документи. Невід'ємною від систематизації законодавства, складовою є ведення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані та зберігання.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що знання особливостей системи законодавства, а також систематизації правових актів важливе як для майбутніх фахівців в галузі права, так і для людей інших сфер діяльності: політиків, соціологів і т.д.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є система законодавства України як складний соціально-правовий феномен.

Предмет дослідження - організаційно-економічні механізми систематизації законодавства.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі ґрунтовного аналізу наукових джерел розкрити зміст, поняття, структуру та види систематизації законодавства.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити сутність поняття система законодавства та її структуру;

– визначити взаємозв’язки системи права і системи законодавства;

– дослідити систематизацію нормативно-правових актів;

– розглянути систему законодавства та систематизацію нормативного матеріалу на прикладі України.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи застосовувалися системно-структурний метод, аналіз і синтез, методи індукції і дедукції, широко застосовувався метод порівняльно-правового аналізу, за допомогою якого вдалося виявити специфіку систематизації нормативно-правових актів та визначити особливості системи законодавства в Україні.

Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, наукові публікації, монографічні видання, підручники та інші джерела.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Систематизація законодавства - поняття і види

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.