Державна автомобільна інспекція

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 64

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження діяльності Даржавної автомобільної інспекції 7

1.1 Юридична природа і структура Державної автомобільної інспекції 7

1.2 Становлення та розвиток органів Державної автомобільної інспекції 16

1.3 Форми діяльності Даржавної автомобільної інспекції 26

Розділ 2. Організаційно-правові основи діяльності Державної автомобільної інспекції України. 33

2.1 Основні права, обов'язки та відповідальність працівників ДАІ 33

2.2 Відносини між працівниками ДАІ та представниками громадськості 38

2.3 Удосконалення організаційно-управлінської сфери діяльності ДАІ 45

Висновок. 57

Список використаних джерел та літератури. 61

Вступ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах від рівня розвитку автомобільного транспорту, ступеня безпеки його руху по автошляхах значною мірою залежить успішність реалізації соціально-економічних програм нашої держави, стратегічного курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу. Створення транспортних транснаціональних коридорів, які будуть проходити через Україну, стимулює подальший розвиток автотранспорту. Однак, ці процеси мають і негативні наслідки – зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, збільшення аварійності, що тягне за собою значні людські жертви та матеріальні збитки.

Автотранспорт – це джерело підвищеної небезпеки і завдання держави не тільки стимулювати його розвиток та використання, але й забезпечувати його безпечне функціонування. Забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється як шляхом встановлення спеціальних груп норм, правил і стандартів, так і створенням певних організаційних структур, державних органів із відповідною компетенцією, у тому числі і щодо застосування заходів державного примусу до порушників загальнообов’язкових правил. Серед усіх державних органів, які мають повноваження щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, Державна автомобільна інспекція МВС України (далі – ДАІ) посідає особливе місце у зв’язку з тим, що чинне законодавство покладає на неї найширший обсяг повноважень у цій сфері.

Різні аспекти проблеми діяльності ДАІ досліджувались вітчизняними та зарубіжними вченими-юристами. Однак комплексного дослідження діяльності ДАІ, визначення місця і ролі органів ДАІ у системі державних органів, які мають повноваження у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, їх взаємодія, реалізація прав та обов’язків ДАІ залишилась, на цей час, поза увагою науковців і потребує докладного висвітлення. У зв’язку з цим дослідження проблеми діяльності ДАІ набуває особливого значення і актуальності, що зумовило вибір теми курсової роботи «Державна автомобільна інспекція».

Мета дослідження курсової роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу теоретичних джерел, чинного законодавства та узагальнення практики його реалізації визначити сутність та особливості діяльності ДАІ, виробити пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення.

Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері дорожнього руху.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання діяльності ДАІ.

Відповідно до поставленої мети, в курсовій роботі необхідно вирішити такі основні завдання:

1. Визначити особливості юридичної природи та статусу ДАІ, його зміст і структуру.

2. Дослідити і проаналізувати становлення та розвиток органів Державної автомобільної інспекції.

3. З’ясувати форми діяльності Даржавної автомобільної інспекції Основні права, обов'язки та відповідальність працівників ДАІ.

4. Розкрити відносини між працівниками ДАІ та представниками громадськості.

5. Розробити пропозиції щодо вдосконалення організаційно-управлінської сфери діяльності ДАІ.

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в роботі мети та задач дослідження, його об’єкта та предмета. Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Дослідження сутності правового статусу, поглиблення понятійного апарату здійснюється за допомогою логіко-семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного. Останній метод використовується для характеристики проблемних питань правозастосовчої діяльності ДАІ. Історико-правовий метод використаний для дослідження проблеми становлення органів ДАІ. За допомогою порівняльно-правового методу досліджені особливості юридичної відповідальності працівників ДАІ. Методи класифікації, групування, системно-структурний застосовані для визначення видів прав та обов’язків, групування підстав дисциплінарної відповідальності. Компаративний метод та документальний аналіз застосовувались для дослідження проблеми взаємодії ДАІ із іншими державними органами та громадськістю. Для формулювання пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення статусу ДАІ застосовані порівняльно-правовий метод, документальний аналіз, метод класифікаці.

Науково-теоретичною базоюкурсової роботи є праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях загальної теорії права, теорії управління, адміністративного права. Особлива увага приділена опрацюванню теоретичних здобутків учених-адміністративістів, які досліджували особливості правовідносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проблеми використання міліцією правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху складали предмет досліджень В. Єгупенка, В. Новикова, О.Салманової; адміністративну відповідальність за порушення норм, правил і стандартів у сфері дорожнього руху досліджував В. Развадовський; проблеми діяльності ДАІ як суб’єкта державного управління безпекою дорожнього руху дослідив С. Гусаров; державне управління дорожнім рухом – В. Грошевий; організаційно-правові питання профілактики дорожньо-транспортних пригод та діяльність ДАІ у цій сфері аналізував О. Домашенко; правосвідомість громадян у галузі дорожнього руху дослідив О. Міленін; історія розвитку ДАІ викладена у роботах Я. Хом’яка. З позицій соціального управління, історико-правового та профілактичного змісту забезпечення безпеки дорожнього руху побіжно відображено у працях М. Афанасьєва, Д.Бахраха, А. Васильєва, І. Голосніченка, С. Гончарука, Є. Додіна, М.Єропкіна, Г. Клінковштейна, А. Клюшніченка, О. Остапенка, Л. Попова, Ф. Фіночка, І. Шахріманьяна, О. Якуби та інших.

В цілому державна система забезпечення безпеки дорожнього руху була розглянута у дослідженнях В. Майорова, Б. Россинського, І. Рема, окремі боки її функціонування дослідили – І. Веремеєнко, Р. Денисов, В. Жульов, Л. Ігнатов, В. Лук’янов, Ю. Тунік.

Нормативну основу роботи складають Конституція України, закони, підзаконні акти, зокрема, відомчі акти МВС України.

Наукова новизна одержаних результатів визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку правових відносин та напрямків вдосконалення законодавства, норми якого регулюють місце ДАІ у системі державних органів та її роль у вирішенні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що результати дослідження курсової роботи можуть бути використані при викладанні дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ". Вони можуть бути використані при викладанні дисциплін "Адміністративне право України", "Судові та правоохоронні органи", у діяльності органів ДАІ.

Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Державна автомобільна інспекція

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.