Джерела трудового права щодо регулювання трудових відносин між робітниками і роботодавцями

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Загальна характеристика джерел трудового права. 4

Розділ ІІ. Види джерел трудового права. 10

2.1. Конституція України як основне джерело трудового права. 10

2.2. Міжнародні правові акти про працю.. 13

2.3. Кодекс законів про працю та інші закони України, що регулюють трудові відносини  17

2.4. Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини. 22

2.5. Локальні правові норми. 26

2.6. Акти соціального партнерства. 28

Розділ ІІІ. Єдність та диференціація у правовому регулюванні праці 33

Висновки. 38

Список використаних джерел. 40

Вступ

Важлива функція покладена на плечі суспільства – регулювання відносин між людьми, охорона і захист цих відносин. Це завдання воно здійснює за допомогою соціальних норм, у системі яких право посідає провідне місце. Тому право в юридичній науці розглядають як загальносоціальне явище і як волевиявлення держави.

На сучасному етапі розвитку юриспруденції в ній відбуваються значні зміни. Реформуванню підлягає багато галузей права, в тому числі і галузь трудового права. Адже трудове законодавство за останні роки перетерпіло значні зміни, що вилились у прийнятті великої кількості нових законів.

Тема джерел трудового права на сьогоднішній день є дуже актуальною, тому що відбувається зміна всієї законодавчо-нормативної бази країни, приймаються нові закони, а отже змінюються і джерела. Актуальність дослідження даної теми призвело до значного поширення її в різній науковій, дослідницькій та правовій літературі. Питанням джерел трудового права присвячена велика кількість наукових розробок, як вітчизняних, так і сучасних вчених.

При написанні роботи були використані статті таких вчених як: В.І. Прокопенка, О.В. Смирнова, Р.З. Лівшеця, Г. Осового, Н.Б. Болотіної, Н.М. Пархоменка, П.Д. Пилипенка.

Структуру цієї курсової роботи становить вступ, три розділи, висновки та список використаної літератури. Перший розділ розповість про загальну характеристику джерел трудового права, другий – про види джерел трудового права України, тобто тут наведено перелік цих джерел і визначено значення кожного з них для застосування норм трудового права на практиці. Третій, же, розділ розповість нам про єдність та диференціацію у правовому регулюванні праці.

Об’єктом дослідження даної роботи стали законодавчі та підзаконні акти України у галузі трудового права та підручники з трудового права, які регулюють питання визначення та встановлення джерел трудового права України.

Предметом курсової роботи виступають джерела трудового права, які регулюють трудові відносини між робітниками і роботодавцями.

Мета – проаналізувати Конституцію України, законодавчі та підзаконні акти нашої держави та міжнародні нормативно-правові акти в якості джерел трудового права.

При проведенні дослідження використовувались як загальнонаукові (діалектичний метод), так і спеціальні методи наукового пізнання: порівняльно-правовий – при аналізі трудових норм законодавства та наукової літератури окремих зарубіжних країн; історико-правовий – при дослідженні правової природи видів джерел трудового права; формально-логічний, щоб виявити суперечності чинного законодавства в досліджуваній сфері і виробити пропозиції щодо його вдосконалення.

У даній курсовій роботі поставлені наступні завдання:

1. визначити поняття джерел трудового права;

2. виявити місце трудового законодавства як джерела в трудовому праві;

3. розглянути значення Кодексу законів про працю;

4. визначити вплив міжнародних норм трудового права на Українське трудове право.

Практична значимість роботи полягає в тому, що її матеріали можна використовувати на уроках з правознавства або в роботі шкільного факультативу чи гуртка. 

Закрити

Джерела трудового права щодо регулювання трудових відносин між робітниками і роботодавцями

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.