Рятування здоров'я, життя та майна фізичної особи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ВИБІР НАПРЯМКІВ І МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 8

1.1. Огляд літератури за темою.. 8

1.2 Методологічні засади дослідження. 12

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 15

2.1. Поняття та ознаки зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи за ЦК України. 15

2.2. Місце зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, поміж інших недоговірних зобов’язань. 17

РОЗДІЛ ІІІ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 20

3.1. Наявність реальної загрози для здоров’я та життя фізичної особи. 20

3.2. Відсутність у особи, яка рятувала здоров’я та життя фізичної особи, відповідних повноважень на вчинення таких дій. 23

3.3. Спрямованість дій на рятування здоров'я та життя фізичної особи. 25

3.4. Виникнення в особи шкоди внаслідок рятування нею здоров'я та життя фізичної особи. 27

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 33

ВСТУП

Актуальність теми даної курсової роботи зумовлена тим, що забезпечення права на відшкодування шкоди відображає загальну тенденцію посилення захисту прав приватної особи, яка має місце в Україні в останні десятиліття.

Виголошення будь-яким суспільством курсу на розбудову правової держави означає, що воно не лише приймає на себе обов’язок визнавати природні права людини, але й має забезпечуватиреалізацію цих прав і свобод. Після здобуття незалежності Україна почала розбудову демократичної правової, соціальної держави, формування громадянського суспільства, у центрі уваги якого людина, захист її цивільних прав та законних інтересів. Всебічне забезпечення прав і свобод людини проголошене найвищою соціальною цінністю, що прямо закріплено у Конституції України.

Норми Конституції, спрямовані на захист здоров’я, покликані забезпечити нормальну життєдіяльність людини, забезпечити її фізичне та психічне благополуччя. Так, ст. 3 Конституції України закріплює поло­ження, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека визнають­ся в Україні найвищою соціальною цінністю. Ці права людини і їх гарантії мають лежати в основі діяльності держави, яка гарантує недоторканність фізичного існування людини.

Крім того, уст. 27 Конституції України закріплене положення про те, що кожна людина має невід’ємне право на життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Звідси слідує, що турбота про відвернення небезпеки, яка загрожує здоров’ю та життю людини, є обов’язком держави та її органів.

У свою чергу, гарантією здійснення людиною права на життя і виконання відповідного обов’язку держави є правило ст. 56 Конституції України, де закріплене право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Логічним є висновок, що коли виникнення загрози життю та здоров’ю фізичної особи є результатом бездіяльності органів державної влади, ор­ганів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, то відповідальність за такі порушення має покладатися на державу.

Разом із тим, вітчизняне цивільне законодавство тривалий час не містило норм, котрі б передбачали правила відшкодування шкоди, завданої при вчиненні дій по рятуванню здоров’я та життя іншої фізичної особи. Такий стан речей створював значні труднощі при захисті прав і свобод громадян, що, у свою чергу, нерідко тягло порушенняцивільних прав та інтересів останніх.

У працях вітчизняних та зарубіжних науковців ( О.С.Йоффе, О.О. Красавчиков, С.Н. Ландкоф, Л.А. Майданник, Г.К. Матвєєв, С.В. Полєніна, Н.Ю. Сергєєва, А.О.Собчак, П.Р.Стависький, Є.О.Харитонов, М.Я. Шимінова та ін.) неодноразово зверталася увага на те, що відшкодування зазнаної при вчиненні таких дійшкоди внаслідок існування прогалин у цивільному законодавстві можливе лише у порядку аналогії права,і пропонувалося врегулювати це питання шляхом внесення відповідних змін та доповнень у Цивільний кодекс.

Проте, не зважаючи на достатньо аргументовані пропозиції, існування зобов’язань, які виникають при рятування здоров’я та життя людини (фізичної особи), українським цивільним законодавством не передбачалося аж до початку ХХІ ст.

Із прийняттям 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України, низка норм якого регулює відносини, пов’язані із завданням шкоди фізичній особі при здійсненні нею рятувальних дій щодо іншої особи, в Україні були створені відповідні правові передумови для реалізації принципу прийняття державою на себе обов’язку відшкодування шкоди, завданої фізичній особі внаслідок вчинення нею таких дій.

Отже, відображаючи зміни у вітчизняній концепції регулювання цивільних відносин, глава 80 ЦК України передбачає тепер поміж інших нових видів зобов’язань, спрямованих на відвернення шкоди, також і зобов’язання, які виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи (ст. 1161 ЦК).

Поява нових зобов’язань, природно, зумовлює необхідність теоретичного осмислення змісту та сенсу нової норми, умов виникнення відповідних зобов’язань, порядку та обсягу відшкодуваннятаких зобов’язань та аналізу низки інших питань, які виникають у цій галузі. При цьому важливе значення має та обставина, що практика застосування судами положень відповідної норми, поки що, відсутня. Судова практика з цих питань лише буде формуватися.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що питання зобов’язань відшкодування шкоди, завданої громадянам при вчиненні ними дій, спрямованих на рятування здоров’я та життя фізичної особи, є актуальними з теоретичної та практичної точок зору, а томує усі підстави для спеціального дослідження цієї проблеми.

Мета й задачі дослідження. Метою дослідження є встановлення поняття, правової природи, особливостей суб’єктного складу, умов виникнення і змісту зобов’язань, що мають місце у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи, за цивільним законодавством України, а також з’ясування підстав, правової природи, умов та особливостей відшкодування шкоди, завданої особі, яка без відповідних повноважень рятувала майно, життя і здоров’я фізичної особи, визначення перспективвдосконалення законодавства та формування судової практики у цій галузі в Україні.

Для досягнення мети було поставлено такі задачі: з’ясування теоретичного підґрунтя таких ключових питань, як встановлення ознак та особливостей суб’єктного складу зобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи; аналіз правової природи таких зобов’язань; визначення умов виникнення зобов’язань внаслідок завдання шкоди особі, яка без відповідних повноважень рятувала життя і здоров’я фізичної особи; встановлення обсягу та порядку відшкодування шкоди, завданої такій особі.

Об’єктом дослідження є наукові погляди, ідеї щодо поняття, правової природи, особливостей суб’єктного складу, умов виникнення і змісту зобов’язань, що мають місце у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи, а також правові акти України, що регулюють зобов’язання, які виникають у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, судова практика.

Предметом дослідження є недоговірні правовідносини, що виникають у зв’язку із рятуванням здоров’я та життя фізичної особи.

Методологічною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, а також спеціальні наукові методи логічного, системно-структурного, порівняльного та історичного аналізу, які у сукупності були застосовані для з’ясування поняття, умов виникнення та сутностізобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи, та підстав їхньої диференціації.

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі цивільного права, зокрема, твори М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, Д.В. Бобрової, В.Г. Вердникова, М.В. Гордона, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, О.С. Йоффе, В.М. Ігнатенка, А.Ю. Кабалкіна, О.А. Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, С.Н. Ландкофа, Л.А. Майданика, М.С. Малєїна, В.П. Маслова, Г.К. Матвєєва, І.Б. Новицького, В.Т. Нора, О.А. Підопригори, Й.О. Покровського, С.Д. Русу, В.О. Рясенцева, П.Р. Стависького, М.М. Сібільова,П. Сєдугіна, А.О. Собчака, Є.О. Суханова, В.А. Тархова, Є.О. Харитонова, Ю.С. Червоного, Я.М. Шевченко, М.Я. Шимінової, К.К. Яїчкова та ін.

Деякі з них присвячені аналізові питань відшкодування шкоди в цілому (праці Д.В. Бобрової, О.С. Йоффе, Н.С. Малєїна, В.П. Маслова, Г.К. Матвєєва, В.Т. Нора, С.Д. Русу, А.А. Собчака,Я.М. Шевченко, К.К. Яїчкова та ін.). Але значна кількість досліджень стосується також окремих аспектів проблеми, що є предметом цієї курсової (зокрема, праці С.Н. Ландкофа, М.С. Малєїна, П.Р. Стависького, Є.О. Харитонова та ін.).

Емпіричну основу дослідження складають законодавство України, міжнародні нормативно-правові акти та законодавства зарубіжних країн.

Структура курсової. Дослідження будується за принципом поступального розгляду окремих питань, які пов’язані проблематикою курсової.

Робота містить три розділи, присвячені оглядові літератури та обранню напрямків і методології дослідження; загальній характеристиці зобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням життя і здоров’я фізичної особи; встановленню умов відшкодування шкоди, завданої особі, яка без відповідних повноважень рятувала життя і здоров’я фізичної особи від реальної загрози для неї.

Наприкінці курсової роботи узагальнено висновки, а також сформульовано пропозиції стосовно вдосконалення норм актів цивільного законодавства України.

Загальний обсяг роботи складає36 сторінок. Список використаних джерел складає 41 найменування.

Закрити

Рятування здоров'я, життя та майна фізичної особи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.