Екологічні права та обов’язки громадян

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

І. Вступ. 3

Екологічне право. Мета екологічного права. 3

ІІ. Основна частина. 7

1. Поняття і види екологічних прав громадян. 7

1.1. Поняття “екологічні права громадян”, особливості екологічних прав громадян. 7

1.2. Види екологічних прав громадян. 8

1.3. Загальна характеристика основних екологічних прав громадян. 10

1.3.1. Право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку). 10

1.3.2. Право на одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення  11

1.3.3. Право на участь в проведенні громадської екологічної експертизи. 13

1.3.4. Право на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів. 15

1.3.5. Право здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів. 15

2. Обов’язки громадян в галузі екології. 18

3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян. 20

3.1. Гарантії та механізм реалізації права громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку). 21

3.2. Гарантії та механізм реалізації права на одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення. 23

3.3. Гарантії та механізм реалізації права на участь в проведенні громадської екологічної експертизи; 26

3.4. Гарантії та механізм реалізації права на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів. 27

3.5. Гарантії та механізм реалізації права на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів. 27

ІІІ. Заключна частина. 29

Висновки. 29

Список першоджерел та літератури: 34

1. Нормативно-правові акти: 34

2. Підручники, навчальні посібники та інша література: 35

І. Вступ.

Екологічне право. Мета екологічного права.

Екологічне право – сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав.

Умовно поділяючи суспільне життя на сфери, можна класифікувати суспільні відносини на: політичні, економічні, екологічні…, інформаційні тощо.

Предмет екологічного права складають екологічні правовідносини.

Правовідносини - це частина суспільних відносин, врегульованих правом. Де:

Право – це система або сукупність формально-визначених, обов’язкових до виконання норм (правил поведінки), встановлених або санкціонованих державою і направлених на регулювання і охорону відносин і соціальних цінностей.

Суспільні відносини – це відносини між його суб’єктами (людьми, організаціями, об’єднаннями тощо) в процесі суспільного життя.

Суб’єкти суспільства завжди знаходяться у суспільних відносинах. В цьому суть суспільного життя. Змушує їх вступати у відносини один з одним необхідність задоволення своїх потреб та інтересів. Підставами виникнення суспільних відносин є певні дії, послідовність дій (діяльність, чи поведінка) суб’єктів, які вступають у суспільні відносини; події особистого та суспільного значення; стан речей в оточуючому середовищі, стан самих суб’єктів.

Умовами виникнення суспільних відносин є:

1.Наявність двох або більше суб’єктів суспільства, між якими вони виникають.

2.Наявність об’єктів інтересу, потреби, посягання. Вони можуть бути матеріальними (фізичні дії, послуги з строни суб’єктів, спрямовані на досягнення мети відносин; речі – майно, гроші, документована інформація про екологічний стан об’єкта тощо); досягнення певного стану суб’єктом або речі; виникнення певного явища) і духовними (духовні цінності, особисті немайнові блага тощо).

3.Бажання однієї сторони задовільнити інтерес, потребу і добра воля або обов’язок чи небажання другої сторони відносин задовільнити це бажання, а також фактичні дії сторін по здійсненню цих відносин.

Правовідносинами є усі суспільні відносини, підстава або хоча б одна з умов виникнення яких (можливість бути їх суб’єктами, режим існування об’єктів та правила здійснення дій, порядок задоволення потреб тощо) регулюється правом.

Екологічні суспільні відносини - суспільні відносини, що мають місце в екологічній сфері суспільства і пов’язані з діяльністю суб’єктів суспільства, яка впливає на екологічні процеси, що відбуваються в результаті такої діяльності.

Суспільні відносини, що регулюються екологічним правом - це суспільні відносини, які виникають, змінюють­­­ся або припиняються в екологічній сфері життєдіяльності суспільства і дер­­­жави з приводу використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Екологічна сфера (як сфера правового регулювання) є сукупністю суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються між суб’єктами суспільного життя в результаті екологічної діяльності, з приводу об’єктів екологічного права, по відношенню до яких або в зв’язку з якими ця діяльність здійснюється, і регулюються нормами права або підлягають такому регулюванню.

Об’єкти правовідносин – це ті реальні соціальні блага, що задовільняють інтереси і потреби людей і з приводу яких між суб’єктами виникають, змінюються і припиняються суб’єктивні права та юридичні обов’язки (матеріальні і духовні блага, дії суб’єктів правовідносин, результати їх діяльності) (В.О.Котюк Теорія права:Курс лекцій: Навч.посібник для юр. фак. ВУЗів.-К.- Вентурі, 1996.- 208с.).

Об’єкти екологічних правовідносин – сукупність природних, природно-соціальних умов і процесів, природних ресурсів, ландшафтів, природних і природно-антропогенних комплексів, екосистем та життя і здоров’я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологічного законодавства.

Екологічні правовідносини – це частина правовідносин даного суспільства, врегульованих екологічним правом– це правовідносини, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку діяльністю (позитивною або негативною) суб’єктів суспільства, яка впливає на навколишнє середовище.

Мета екологічного права:

1.Регулювання і забезпечення ефективного використання природних ресурсів.

2.Забезпечення якості навколишнього природного середовища.

3.Гарантування екологічної безпеки, реалізації і захисту екологічних прав громадян.

Дослідженню способів та засобів досягнення цієї мети і присвячен цей навчальний посібник.

Формами викладу (жерелами) екологічного права є міжнарожні нормативні документи, ратифіковані Україною в установленому порядку, які являють собою у такому разі частину національного законодавства; Конституція України, Закони України, Декрети, та підзаконні нормативні акти прийняті органами влади України усіх рівнів з екологічних питань. Основними з них є:

Конституція України;

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

Основи законодавства “Про охорону здоров’я”;

Закон України “Про екологічну експертизу”;

Земельний кодекс України;

Закон України “Про плату за землю”;

Водний кодекс України;

Лісовий кодекс України;

Закон України “Про тваринний світ”;

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;

Закон України “Про природно-заповідний фонд”;

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” та багато інших.

Закрити

Екологічні права та обов’язки громадян

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.