Правове регулювання припинення трудового договору

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.. 5

2. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЗВ'ЯЗКУ З ПЕВНИМИ ЮРИДИЧНИМИ ДІЯМИ.. 10

2.1. Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня взаємна воля сторін  10

2.2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 16

2.3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. 18

2.4. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною   29

3. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ.. 36

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Трудові відносини всіх працівників регулює Кодекс законів про працю України. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, установі, організації або з фізичною особою.

Трудовий договір це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

У сторін трудового договору (або у третіх осіб) через різні обставини — як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру — може виникнути потреба припинити його дію. В юридичній літературі та законодавстві про працю України, крім терміну "припинення трудового договору", застосовуються терміни "розірвання трудового договору" і "звільнення", які різняться за змістом.

Термін "припинення трудового договору" є родовим поняттям, що охоплює всі випадки припинення трудових відносин незалежно від причин і підстав.

Підставами (причинами) припинення трудового договору, а отже, і звільнення працівника є такі життєві обставини, які мають юридичне значення, — юридичні факти. Юридичними фактами можуть бути, зокрема, вольові дії, коли одна або обидві сторони трудового договору, чи третя особа ініціюють його припинення.

Перелік загальних підстав припинення трудового договору наведено в статті 36 КЗпП України. Окремі підстави закріплено в статтях 28, 37, 38-41, 45 КЗпП і в нормах деяких інших законодавчих актів.

Отже, відповідно до чинного законодавства, трудовий договір може бути припинений як з загальних, так і з додаткових підстав, а ініціювати його розірвання можуть працівник, власник або уповноважений ним орган, а також інші особи.

Дослідженням правового регулювання припинення трудового договорузаймалися такі представників науки трудового права: Александров М.Г., Андрєєв В.С., Венедіктов В.С., Жернаков В.В.,Іванов С.О., Пашков О.С., Прокопенко В.І., Стависький П.Р., Хуторян Н.М., Шебанова О.І., Шеломов Б.О.,та інші.

Об’єктом дослідження є відносини в сфері припинення трудових договорів.

Предметом дослідження єтеоретичні і організаційно-правові питання, пов’язані з припиненням трудових договорів.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу досягнень науки трудового права та вітчизняного законодавства розкрити сутність та правове регулювання припинення трудового договору в сучасних умовах.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

-визначити поняття та класифікацію підстав припинення трудового договору;

- дослідити особливості припинення трудового договору у зв’язку з певними юридичними діями, зокрема за згодою сторін, з ініціативи працівника, з ініціативи власника та з ініціативи третіх сторін;

- розкрити процес припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийняття на роботу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Правове регулювання припинення трудового договору

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.