План

1. Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень.

2. Порядок здійснення судових викликів. Розшук відповідача.

3. Поняття, мета та завдання до судового розгляду.

4. Порядок провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

5. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача: заперечення проти позову, зустрічний позов.

6. Поняття та види судових рішень.

7. Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст.

8. Проголошення рішення суду, видача або направлення його копії особам, які брали участь у справі.

9. Набрання рішенням суду законної сили.

10. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

11. Ухвали суду.

12. Поняття і види судових витрат. Розподіл судових витрат.

13. Наказне провадження: поняття, особливості.

14. Наказне провадження: порядок подання заяви про видачу судового наказу, розгляд заяви; порядок видачі судового наказу, набрання судовим наказом законної сили.

15. Поняття, мета справи окремого провадження, їх особливості.

16. Особливості розгляду справ окремого провадження про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.

17. Особливості розгляду справ окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

18. Сутність, значення та особливості апеляційного провадження.

19. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.

20. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом.

11. Ухвали суду.

Ухвали суду - це акти, якими справа по суті не вирішується, але якими оформляються процесуальні правомочності суду в ході розгляду цивільної справи.

Ухвали суду мають на меті забезпечити своєчасне і правильне вирішення цивільних справ. При розгляді і вирішенні цивільної справи судом постановляється значна кількість ухвал. Незважаючи на це, питання, з яких постановляються ухвали, можна згрупувати залежно від їх юридичної спрямованості.

До ухвал, пов'язаних із рухом справи в суді належать ухвали, що стосуються відкриття провадження у справі та провадження у справі до судового розгляду.Це ухвали про залишення позовної заяви без руху або повернення заяви; об'єднання і роз'єднання позовів; ухвали про призначення експертизи; ухвали про прийняття чи відхилення заперечень осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, щодо дій головуючого в судовому засіданні.

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, має дати повну й обґрунтовану відповідь на питання, що вирішується, тому закон вимагає щоб кожна подібна ухвала містила 4 частини: 1) вступну; 2) описову; 3) мотивувальну; 4) резолютивну.


12. Поняття і види судових витрат. Розподіл судових витрат.

Судові витрати - це грошові суми, що стягуються з юридично заінтересованих у вирішенні справи осіб з метою покриття витрат на розгляд і вирішення справи в суді.

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать 1) витрати на правову допомогу; 2) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду; 3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Витрати, пов'язані з розглядом справи, залежно від того, коли саме вони підлягають сплаті, поділяються на:

1) такі, що сплачуються раніше щодо вчинення відповідної процесуальної дії;

2) такі, що стягуються зі сторони, що програла за результатами рішення справи.

Раніше сплачуються суми, що належать до виплати експертам і спеціалістам, а також суми, необхідні для провадження огляду на місці. Інші судові витрати, за загальним правилом, стягуються зі сторони, яка програла спір.

Згідно ст.1 ЗУ «Про судовий збір» судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.


13. Наказне провадження: поняття, особливості.

Наказне провадження - один із видів проваджень цивільного судочинства, у якому без розгляду справи по суті на підставі безспірних вимог та доказів, поданих заявником, видається судовий наказ, згідно з яким з боржника стягуються грошові кошти, витребовується майно.

Характерні ознаки наказного провадження:

об'єктом судового захисту є безспірне право та інтерес кредитора;

відсутність спору про право;

спеціальні суб'єкти: заявник (стягувач) та заінтересована особа (боржник)

особливою формою судового рішення є судовий наказ, який видається на чітко визначених законом підставах і є виконавчим документом;

скорочені строки видачі судового наказу;

судовий наказ скасовується тим самим судом, який його видав без судового розгляду та виклику сторін;

суд не може відмовити у видачі судового наказу при прийнятті заяви про таку видачу;

судовий наказ не оскаржується у апеляційній та касаційній інстанціях;

судовий наказ може бути переглянуто у зв'язку з нововиявленими обставинами


14. Наказне провадження: порядок подання заяви про видачу судового наказу, розгляд заяви; порядок видачі судового наказу, набрання судовим наказом законної сили.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, передбаченими у ст. 109 ЦПК.

Якщо боржником є фізична особа, то така заява пред'являється до суду за місцем її проживання.Якщо місце проживання боржника невідоме, то заява про видачу судового наказу пред'являється за місцезнаходженням майна боржника чи місцем його перебування або за останнім відомим місцем проживання боржника чи постійного його заняття (роботи).

Заява про видачу судового наказу, де боржником є фізична особа, яка не має в Україні місця проживання, може пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування в Україні. При цьому місцезнаходження майна та останнє відоме місце проживання чи перебування відповідача мають бути в кожному випадку достовірно встановлені, про що заявник повинен подати суду докази.

Для того, щоб визначитись, до якого суду України подавати таку заяву, представникові слід звернутись із клопотанням до Верховного Суду України, при визначенні такої підсудності останній постановлює ухвалу.

Після прийняття заяви стягувана про видачу судового наказу суд у триденний строк повинен видати судовий наказ на підставі заявлених вимог.

Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувана та боржника та заслуховування їх пояснень, тобто у спрощеному порядку.


15. Поняття, мета справи окремого провадження, їх особливості.

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) усиновлення;

5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

8) визнання спадщини відумерлою;

9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

10) обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільний процес 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.