План

1. Поняття і види доказів.

2. Поняття та етапи доказування.

3. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.

4. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, як засіб доказування у цивільному процесі.

5. Показання свідків як засіб доказування у цивільному процесі.

6. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

7. Речові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

8. Поняття і види експертизи, висновок експерта як засіб доказування.

9. Забезпечення доказів.

10. Поняття і види процесуальних строків.

11. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.

12. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

13. Поняття і види підвідомчісті цивільних справ.

14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

15. Поняття, підстави, заява про забезпечення позову.

16. Види забезпечення позову.

17. Форма і зміст позовної заяви.

7. Речові докази як засіб доказування у цивільному процесі.

Речові докази являють собою будь-які матеріальні об'єкти, які за своїм зовнішнім виглядом, формою, матеріальним ознаками, властивостями, якостями, місцем знаходження може служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи. Речовий доказ може бути об'єктом експертизи. При цьому він може бути представлено до суду поряд з висновком експерта, а за відсутності такої необхідності може бути виключено судом із числа доказів.

Речові докази, представлені особами, які беруть участь у справі, долучаються до матеріалів справи. При неможливості отримання речового доказу особа, яка бере участь у справі, може клопотатися перед судом про витребування доказів.


8. Поняття і види експертизи, висновок експерта як засіб доказування.

Відповідно до ст. 66 ЦПК під висновком експерта слід розуміти докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у їх результаті висновки та обгрунтовані відповіді на запитання, поставлені судом.

Експертиза здійснюється у визначеному процесуальному порядку з додержанням встановлених процесуальним законом правил і являє собою дослідження, виявлення і пізнання фактичних обставин, тобто науковий, дослідницький шлях до висновків про фактичні обставини у справі, наявність (відсутність) яких фіксується у висновках експертів.

Судові експертизи, проведені у цивільних справах, класифікують: матеріально-правові і процесуальні підстави.

За матеріально-правових підстав судові експертизи поділяються на види залежно від предмета дослідження. У цій підставі виділяють насамперед криміналістичні експертизи, які засновані на порівняльному дослідженні об'єктів. При розгляді цивільних справ призначають і проводять такі види судових експертиз, як судово-товарознавча, судова автотехнічна, судова будівельно-технічна, екологічна, судова компьютеро-технічна. Якщо об'єктом дослідження виступає людина, то проводять так звані експертизи живих осіб, до яких відносяться судово-медична, медико-соціальна, військово-лікарська, судово-психіатрична і судово-психологічна експертизи.

З процесуальних підстав судові експертизи поділяються на види залежно від кількості експертів, які беруть участь в проведенні експертизи, і в залежності від якості проведеного експертного дослідження.

Залежно від кількості експертів, які беруть участь в проведенні експертизи, виділяють одноосібні експертизи, які проводить один експерт, що володіє спеціальними знаннями в одній науковій області або в декількох і застосовує їх при проведенні експертизи. Комісійні експертизи проводяться експертами однієї спеціальності.

Залежно від якості проведеного експертного дослідження судові експертизи поділяються на первинні, при яких відповідні об'єкти досліджуються за завданням суду вперше, додаткові і повторні.


9. Забезпечення доказів.

Забезпечення доказів - це оперативне закріплення у встановленому цивільним процесуальним законом порядку відомостей про факти, які вчиняється суддею з метою використання їх як докази при розгляді та вирішенні цивільних справ у суці. Забезпечення доказів у жодному випадку не можна ототожнювати із їх дослідженням або оцінкою. Мета забезпечення доказів - це їх фіксація для забезпечення можливості їх дослідження та оцінки при подальшому розгляді справи. Способами забезпечення судом доказів є:

1) допит свідків (ст. 136 ЦПК України);

2) призначення експертизи (ст. 143-1451ЩКУкраїни);

3) витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням (ст. 137, ст. 140 ЦПК України).


10. Поняття і види процесуальних строків.

Процесуальний строк - передбачений законом або призначуваний судом певний проміжок або момент часу, з якими процесуальний закон пов'язує можливість (необхідність) здійснення конкретних процесуальних дій або настання інших правових наслідків.

Класифікація процесуальних строків:

1.Залежно від того, хто має вчинити процесуальні дії, строки можна поділити на 3 види:

- строки вчинення процесуальних дій судом (так звані службові строки);

- строки вчинення процесуальних дій особами, які беруть участь у справі,

- строки вчинення процесуальних дій іншими учасниками процесу.

2.За способом визначення (ст. 67 ЦПК) строки поділяються на:

- нормативні, тобто встановлені законом, причому ці строки можуть бути як визначені, тобто конкретно зазначені в нормах ЦПК, так і не визначені:

- судові, тобто призначені судом (суддею). Можливість встановлення таких строків може бути передбачена в самій нормі закону або випливати з її змісту.


11. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.

Обчислення процесуальних строків:

1. Строки обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

2. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

3. При обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

4. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

5. При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день.

Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Перебіг процесуального строку може починатися від:

1) певної календарної дати;

2) настання події, з якою пов'язано його початок.

Закінчення процесуальних строків регламентовано ст. 70 ЦПК України. Так, строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк треба було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

Наслідки пропущення процесуальних строків передбачені ст. 72 ЦПК України. Відповідно до цієї норми право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільний процес 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.