План

1. Поняття і види позовів

2. Право на позов і право на пред’явлення позову.

3. Зміна в позові. Об’єднання і роз’єднання позовів.

4. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода.

5. Поняття і сутність судового розгляду.

6. Порядок судового розгляду

7. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви

8. Зупинення провадження у справі, його відновлення.

9. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.

10. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи.

11. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення.

12. Фіксування цивільного процесу.

13. Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчість цивільних справ.

14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

9. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду цивільної справи без винесення судового рішення у зв'язку із виявленням після відкриття провадження обставин, з якими закон пов'язує неможливість судового розгляду справи. Після закриття провадження позивач не має права на повторне звернення до суду з тим же позовом. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

3) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

4) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;

5) ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.

Підстави залишення заяви без розгляду

1) якщо заінтересованою особою не дотримано порядку для даної категорії справ; 

2) заява подана до суду недієздатною особою; 

3) якщо заява подана особою, яка немає повноважень на ведення справи в суді; 

4) у випадку повторної неявки позивача, або обох сторін, тобто коли порушені правила 

5) у разі, якщо спір між сторонами знаходиться на розгляді в іншому суді.


10. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи.

Заочний розгляд справи можна визначити як розгляд і вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, який належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або повідомлені яким причини неявки визнані неповажними.

Мета запровадження заочного розгляду справи - забезпечити доступ сторін до більш оперативних форм судочинства та захистити їх від можливих зловживань і затримок, надати суду повноваження здійснювати судочинство більш ефективно.

Згідно із ст. 224 ЦПК умовами проведення заочного розгляду справи є:

1) неявка відповідача у судове засідання;

2) належне повідомлення відповідача про час і місце судового засідання;

3) відсутність поважних причин неявки відповідача;

4) відсутність клопотання відповідача про розгляд справи за його відсутності;

5) відсутність заперечень позивача проти заочного розгляду справи.


11. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення.

Заява про перегляд заочного рішення підлягає задоволенню за наявності належних підстав. До них відносяться: поважність причин неявки в судове засідання; поважність причин, за яких особа не могла повідомити причини своєї неявки в судове засідання і наявність доказів, на які посилається заявник, і які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Суд скасовує заочне рішення лише за наявності двох підстав, визначених у ст. 232 ЦПК України, зокрема, якщо буде встановлено, що відповідач, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем в апеляційному порядку згідно загальних правил ЦПК України. Правом на оскарження повторного заочного рішення наділені обидві сторони (позивач і відповідач).


12. Фіксування цивільного процесу.

Фіксування судового процесу технічними засобами– це технічний запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового засідання. Відповідно до ст.197 ЦПК суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки в судове засідання усіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положення ЦПК України розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у розгляді справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Фіксування цивільного процесу є однією з гарантій його гласності як основоположного принципу правосуддя. Це означає обов'язковість процесуального оформлення документів, які фіксують процесуальні дії суду, сторін та інших учасників цивільного процесу, а також обставини (факти) при розгляді справи.


13. Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчість цивільних справ.

Під юрисдикцією (підвідомчістю) розуміють розмежування компетенції між органами держави. Компетенція суду в здійсненні правосуддя по розгляду і вирішенню певної категорії питань називається підвідомчістю судових органів або судовою юрисдикцією. Стаття 124 Конституції України передбачає, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі. При цьому, зважаючи на конституційний принцип спеціалізації, слід вирізняти поняття цивільної юрисдикції, під якою розуміємо нормативне визначення компетенції суду з вирішення справ у порядку цивільного судочинства, адже суд, може захистити цивільні права у порядку різних процесів (кримінального, адміністративного, господарського).

Для того щоб відмежувати компетенцію судів загальної юрисдикції по розгляду і вирішенню цивільних справ від компетенції інших юрисдикційних органів, і вводиться категорія підвідомчості. Підвідомчість означає коло цивільних справ, які віднесені законом на розгляд та вирішення суду.

Виключною називається юрисдикція (підвідомчість), за якою розгляд певної категорії цивільних справ належить виключно до компетенції суду (справи по позбавлення батьківських прав, справи про усиновлення тощо).

Множинна юрисдикція передбачає, що розгляд цивільних справ здійснюється судом та іншими юрисдикційними органами. Залежно від вибору юрисдикційного органу з кількох, яким справа підвідомча, чи недопущенні такого вибору множинна юрисдикція поділяється на альтернативну, договірну, імперативну і за зв'язком справ.


14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

Підсудність - це сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи й у даному конкретному суді цієї ланки. Перелік цих справ визначається з одного боку, нормами права, які визначають повноваження конкретного суду, а з іншого - характером і властивостями кожної окремо взятої цивільної справи.

Залежно від названих критеріїв підсудність буває двох видів: функціональна та територіальна.

1. Функціональна підсудність - компетенція окремих гілок судової системи на реалізацію функцій, які вони виконують. За цією підсудністю функції суду першої інстанції виконують місцеві суди, а саме районні, районні у містах, міські та міськрайонні (ст. 107 ЦПК).

2. Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їх юрисдикція.

Видами територіальної підсудності є: загальна, альтернативна, виключна, за зв'язком справ та за вказівкою суду.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільний процес 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.