План

1. Поняття і види позовів

2. Право на позов і право на пред’явлення позову.

3. Зміна в позові. Об’єднання і роз’єднання позовів.

4. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода.

5. Поняття і сутність судового розгляду.

6. Порядок судового розгляду

7. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви

8. Зупинення провадження у справі, його відновлення.

9. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.

10. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи.

11. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення.

12. Фіксування цивільного процесу.

13. Поняття і види цивільної юрисдикції і підвідомчість цивільних справ.

14. Поняття і види підсудності цивільних справ.

5. Поняття і сутність судового розгляду.

Судовий розгляд - це система норм, що регулюють відносини між судом, особами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками процесу, діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу, спрямована на розгляд та вирішення по суті цивільно-правового спору та справ наказного і окремого провадження. Судовий розгляд є обов'язковою стадією процесу, оскільки на цій стадії розвитку цивільної процесуальної діяльності суд виконує завдання цивільного судочинства, що були поставлені перед ним і полягають в справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді і вирішенні цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 1 ЦПК).


6. Порядок судового розгляду

Згідно із ст. 157 ЦПК суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - не більше одного місяця. Розгляд судом цивільної справи відбувається у судовому засіданні в призначені день і час у спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань. Про розгляд справи обов'язково повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак особа має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Справа розглядається, як правило, відкрито, в усній формі і при незмінному складі суду. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку. У судовому засіданні також можуть бути оголошені перерви, тривалість яких визначається відповідно до обставин розгляду справи, що їх спричинили. Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу. Він керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків.

Особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку і беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого, утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. Учасники процесу звертаються до суду словами "Ваша честь". Свої пояснення, показання, висновки, консультації тощо вони дають стоячи.

Стадія судового розгляду складається з чотирьох частин - підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення та оголошення рішення.


7. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви

Відкладення розгляду справи - це перенесення її розгляду на певний визначений строк у зв'язку із неможливістю її розгляду у даному судовому засіданні. Підставами для відкладення розгляду справи можуть служити такі обставини, які перешкоджають розгляду справи в даному судовому засіданні, однак вони можуть бути усуненні судом або особами, які беруть участь у справі, до наступного судового засідання. Причинами відкладення судового розгляду можуть бути: недоброякісна підготовка справи до судового розгляду, несвоєчасне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, або інших учасників процесу про явку до суду тощо.

Закон передбачає вичерпні підстави для відкладення розгляду справи:

- неявка осіб, які беруть участь у справі (ст. 169 ЦПК);

- неможливість розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді (ст. 191 ЦПК);

- залучення до участі в справі інших осіб (ст. 191 ЦПК);

- зміна підстав або предмету позову (ст. 224 ЦПК);

- заміна неналежного відповідача (ст. 33 ЦПК);

- вступ у справу третьої особи (ст. 34 ЦПК);


8. Зупинення провадження у справі, його відновлення.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове припинення судом вчинення процесуальних дій під час судового розгляду із визначених у законі об'єктивних підстав, які перешкоджають подальшому розгляду справи і щодо яких неможливо передбачити їх усунення. Суд на невизначений строк тимчасово може припинити розгляд справи. Це пов'язано з об'єктивними обставинами, тобто такими, що не залежать від суду та учасників процесу. Крім того, ці обставини перешкоджають подальшому розгляду справи і неможливо встановити, коли вони перестануть існувати.

Залежно від обставин, що є підставами зупинення провадження у справі, його можна поділити на обов'язкове і необов'язкове (факультативне). Зокрема, законодавець встановлює обов'язок суду зупинити провадження у справі, коли взагалі неможливо продовжувати її розгляд до усунення певних підстав, оскільки в іншому разі не будуть належним чином захищені права, свободи та інтереси осіб. Обов'язкове зупинення провадження у справі не залежить від ініціативи суду або осіб, які беруть участь у справі. Так, відповідно до ст. 201 ЦПК суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у наступних випадках.

1. Смерть або оголошення особи, яка була стороною у справі, померлою, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво (п. 1 ч. І ст. 201 ЦПК). Факт смерті фізичної особи має підтверджуватися свідоцтвом про смерть, а оголошення її померлою - рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою, що набрало законної сили.

2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі (п. 2 ч. 1 ст. 201 ЦПК). До цих підстав необхідно віднести й виділ юридичної особи. Так, відповідно до ст. 109 ЦК виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

3. Перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан (п. З ч. 1 ст. 201 ЦПК).

До підстав необов'язкового (факультативного) зупинення провадження у справі належать обставини, за яких можливий подальший розгляд Таке зупинення провадження відбувається за заявою особи, яке бере "участь у справі, або з власної ініціативи суду у випадках, встановлених ст. 202 ЦПК, а саме:

1) перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;

2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

3) перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;

4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;

5) призначення судом експертизи;

6) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому ст. 132 ЦПК.

Відновлення. Після усунення обставин, що стали підставами зупинення, провадження у справі відновлюється. Ініціаторами відновлення можуть бути як особи, які беруть участь у справі, так і сам суд. До заяви про відновлення провадження додаються докази, які свідчать про закінчення дії обставини, у зв'язку з якою провадження зупинялося. Питання про відновлення провадження розглядаються судом без виклику осіб, які беруть участь у справі. Проте, суд має право викликати їх для з'ясування необхідних обставин. Про відновлення провадження в справі суддя (суд) постановляє ухвалу, яка не є самостійним об'єктом оскарження. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги при оскарженні судового рішення у справі. Не може бути оскаржена ухвала про відновлення провадження і тоді, коли підстав для відновлення не було. Після відновлення провадження справа розглядається за загальними правилами ЦПК, зокрема, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, викликаються в суд на загальних підставах. Судовий розгляд продовжується з тієї стадії, на якій його було зупинено.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільний процес 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.