План

1. Принципи і порядок розподілу доходів і видатків між видами бюджетів

2. Бюджетний процес поняття зміст стадії

3. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

4. Порядок виконання державного бюджету України

5. Звітність про виконання бюджетів

6. Поняття і види державних доходів

7. Фінансовий контроль недержавних організацій

8. Контрольно ревізійна служба функції повноваження.

9. Поняття податку.

10. Податкова система України.

11. Податкове право та податкові правовідносини.

12. Податковий закон і його елементи.

5. Звітність про виконання бюджетів

Четвертою, завершальною стадією бюджетного процесу є підготовка, розгляд і затвердження звітів про виконання державного та місцевих бюджетів. Так, відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу, зведення, складання і подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснює Державне казначейство України. Розпорядники бюджетних коштів, відповідно до єдиної методики звітності, складають і подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України. Таку звітність складають щомісяця, щоквартально і щорічно.

Звіт Кабінету Міністрів аналізує Рахункова палата. У процесі такого аналізу використовують звітні та інформаційно-аналітичні дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, Національного банку України.

За результатами такого аналізує складають висновок щодо використання коштів державного бюджету. Зокрема, зазначають, чи забезпечило економічне зростання у поточному році передумови для уточнення планових параметрів державного бюджету; чи збільшується (зменшується) річний обсяг ресурсів і витрат державного бюджету; який загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету (в тому числі якими є залишок бюджетних коштів на початок року, доходи, надходження коштів від повернення кредитів, надходження для фінансування державного бюджету); якими є витрати державного бюджету (в тому числі видатки, надання кредитів, погашення державного боргу); якою є сума залишку коштів, чи збільшилася (зменшилася) вона з початку року. Обов’язково зазначають проблеми, які залишилися неподоланими. Після цього звіти з відповідними висновками передають до Верховної Ради України, яка розглядає їх і приймає певні рішення.


6. Поняття і види державних доходів

Для реалізації своїх завдань державі необхідні фінансові ресурси, за допомогою яких і відбувається їх фінансування. Джерелом формування грошових фондів держави є частина внутрішнього валового продукту, що переходить у власність держави у формі різних видів платежів. Ця частина коштів і становить державні доходи, правами щодо використання яких на-діляються державні органи.

Місцеві (муніципальні) доходи — це частина внутрішнього валового продукту, у формі платежів і надходжень до місцевих бюджетів й використовується для розв’язання різних питань, що стоять перед органами місцевого самоврядування.

Держава закріплює вичерпний перелік надходжень податкового характеру до бюджетів, розподіл їх за різними видами бюджетів, їх форму, підстави й умови сплати, права й обов’язки платників і контролюю-чих органів.

Державні та муніципальні доходи досить багатогранні, однак становлять єдину систему, яка має таку класифікацію. Доходи можна класифікувати:

а) за формою надходження:

 • податкові платежі;
 • неподаткові платежі;
 • б) за методами мобілізації:

 • обов’язкові;
 • добровільні;
 • в) за формою власності (або джерелами утворення):

 • від державного господарства;
 • від юридичних осіб, заснованих на недержавній власності;
 • від фізичних осіб і т.ін.

 • 7. Фінансовий контроль недержавних організацій

  До недержавного фінансового контролю в некомерційних організаціях відносяться: внутрішньогосподарський фінансовий контроль, аудиторський контроль, громадський контроль.

  Організація внутрішньогосподарського контролю може бути різною. Вона залежить від організаційно-правової форми, що застосовується в некомерційної організації, господарських показників некомерційних організацій (числа співробітників, обсягу послуг і т.д.), галузевої належності, особливостей управління. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль в некомерційних організаціях може здійснюватися: керівником організації або колегіальним органом управління (правлінням), спеціальними підрозділами (службами внутрішнього контролю або аудиту), бухгалтерією, фінансовим відділом.

  Аудиторський контроль некомерційних організацій - це незалежна перевірка комерційних організацій з метою оцінки відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства та достовірності представленої фінансової (бухгалтерської) звітності.

  Аудит в некомерційних організаціях може проводитися у формі обов'язкового і ініціативного (або добровільного) контролю.

  Згідно із Законом про некомерційних організаціях, обов'язковому аудиту підлягає річна бухгалтерська (фінансова) звітність некомерційної організації, яка виконує функції іноземного агента, і річна бухгалтерська (фінансова) звітність структурного підрозділу іноземної некомерційної неурядової організації.

  Ініціативний аудит проводиться добровільно, за ініціативою самої некомерційної організації, з метою профілактики фінансових порушень, залучення інвесторів і спонсорів.

  Громадський фінансовий контроль з'явився як інструмент доповнюючий інші види фінансового контролю в некомерційних організаціях. Наявність корупції, службової залежності серед державних контролерів, корисливих інтересів серед аудиторів і працівників внутрішньогосподарського контролю, а також обмежена чисельність їх, що не дозволяє відстежити абсолютно всі фінансові операції і всіх учасників фінансових відносин, робить необхідним залучення до контролю громадськості в різних формах. Цей контроль не має караючого призначення і не дає перевіряється структурам приписів, обов'язкових до виконання.

  Його головне призначення - інформувати громадян та державні органи про фінансові порушення, що допомагає, а іноді змушує інші органи фінансового контролю та керівників реагувати на отримані сигнали. Важливе значення громадський фінансовий контроль має для профілактики фінансових злочинів в некомерційних організаціях.


  8. Контрольно ревізійна служба функції повноваження.

    Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і

  Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

  Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державний фінансовий контроль за:

 • використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо державного і місцевих бюджетів;
 • дотриманням законодавства про державні закупівлі;
 • діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності
 • виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;
 • цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;
 • цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;
 • складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 14

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Фінансове право 6

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.