План

1. Обставини які виключають та звільняють від майнової відповідальності.

2. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.

3. Особливості відшкодування шкоди. завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.

4. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями (бездіяльністю) судових та правоохоронних органів.

5. Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі. яка потерпіла від злочину.

6. Відповідальність за шкоду, заподіяні малолітнім та неповнолітніми особами.

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними особами. Особливості відшкодування, завданою недієздатною особою чи особою, дієздатність яких обмежена.

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

9. Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я.

1. Обставини які виключають та звільняють від майнової відповідальності.

Можливі ситуації, коли за наявності формальних підстав (фактичного складу) для виникнення правовідносин відповідальності, законодавець не вважає доцільним настання таких наслідків. У таких випадках мова йде про звільнення від відповідальності внаслідок неможливості виконання зобов'язання, при цьому така неможливість виникає не з вини боржника. Ці підстави не застосовуються при порушенні грошових зобов’язань (ч.1 ст. 625 ЦК).

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності внаслідок неможливості виконання зобов'язання:Вина кредитора, як підстава звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання, передбачена ч. 4 ст. 612, ст. 613 ЦК, в яких, зокрема, зазначено, що прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.Умови звільнення боржника від відповідальності внаслідок прострочення кредитора:протиправність дій кредитора даного зобов'язання;наявність вини кредитора в будь-якій формі;причинний зв'язок між винними діями кредитора і неможливістю належного виконання даного зобов'язання.Непереборна сила трактується як надзвичайна, невідворотна за даних умов подія, яка внаслідок своїх властивостей унеможливлює виконання зобов'язання. Непереборна сила може бути подією як природного (ураган, повінь, обвал тощо), так і соціального (страйк, бойові дії тощо) характеру. 

Для того, щоб дія непереборної сили спричинила звільнення боржника від відповідальності, необхідна не просто її наявність, а щоб вона перешкоджала виконанню даного зобов'язання. Непереборна сила звільняє боржника від відповідальності у всіх випадках, крім таких, що прямо зумовлені в законі.

Властивості непереборної сили:надзвичайність (вона виходить за межі звичайних повсякденних явищ – схід, захід сонця, дощ, вітер тощо);невідворотність (вона не може бути попередженою і подоланою при сучасному рівні розвитку науки і техніки).Випадок трактується як обставина, яку не можна передбачити, а тому й запобігти в певній ситуації, ця обставина виключає протиправну поведінку порушника, його вплив. Якщо непереборна сила є невідворотною внаслідок своєї надзвичайності, не підконтрольності, то випадок є невідворотним тому, що його не можна передбачити. Якби особа знала заздалегідь про цю обставину, її наслідків можна було б уникнути. Прикладом випадку може бути псування речей мишами, поламка техніки тощо. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів (ст. 617 ЦК). 

На нашу думку, ці обставини можуть бути передбачені у договорі як форс-мажор, і тоді боржник буде звільнений від відповідальності.Форс-мажор – це умови договору як певний перелік обставин, випадків, що встановлюються при укладанні договорів за загальною згодою сторін та є підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності за невиконання договірних зобов’язань. Поняття «форс-мажору» є ширшим, ніж поняття «непереборної сили», оскільки у зміст «форс-мажор» входять як непереборна сила, так й випадки, якщо вони передбачені у договорі, наприклад, відсутність товару на ринку. Однак форс-мажорні застереження, визначені у договорі як умови звільнення від відповідальності, не можуть скасувати чи обмежити відповідальність за умисне порушення зобов'язання, оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 614 ЦК, такий правочин є нікчемним.

Об’єктивна неможливість виконання зобов'язання може виникнути і внаслідок інших обставин. Наприклад, урядом встановлено мораторій на виконання певного виду договорів, в якомусь регіоні оголошений карантин тощо. На відміну від ненастання відповідальності через відсутність складу правопорушення, тут, передусім, має бути встановлене не те, чи відсутня вина боржника, а доведена наявність обставини, що перешкоджає виконанню зобов'язання.Як підстави звільнення від відповідальності можуть одночасно розглядатися підстави припинення зобов'язання, в яких є порушення.


2. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.

Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.1. Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.2. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника.3. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу.


3. Особливості відшкодування шкоди завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування. 1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільне право 21

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.