План

1. Суб’єкти кредитного договору. Загальні та спеціальні вимоги до кредитодавця.

2. Зміст кредитного договору.

3. Характеристика договорів на передачу об'єктів інтелектуальної власності.

4. Ліцензійні договори про передачу об`єктів промислової власності.

5. Договір комерційної концесії.

6. Порядок укладення та форма договору комерційної концесії.

7. Особливості суб'єктного складу договору комерційної концесії.

8. Права та обов`язки сторін договору комерційної концесії.

9. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

1. Суб’єкти кредитного договору. Загальні та спеціальні вимоги до кредитодавця.

Стаття 1054. Кредитний договір 1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. 2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. чемним. У цьому разі визнання такого договору недійсним судом не вимагається.

 Сторонами договору є кредитодавець та позичальник. Кредитодавцем за договором кредиту, насамперед, може бути банк. Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію НБУ, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця тимчасово вільних коштів, що є у суспільстві. Зміст договору кредиту становлять права та обов'язки сторін. Основним обов'язком кредитодавця є надання грошових коштів (кредиту) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором. 

Однак, окрім цього, кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернуто. Своєю чергою, позичальник має право відмовитися від одержання кредиту взагалі без будь-якої аргументації, просто через те, що зникла потреба в ньому. Така відмова може бути частковою або в повному обсязі. Про це позичальник зобов'язаний повідомити кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом. 

В договорі може також бути передбачено відповідальність за відмову від отримання кредиту позичальником або можливість такої відмови взагалі може бути виключено. Позичальник, своєю чергою, зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. У разі порушення позичальником встановленого кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.


2. Зміст кредитного договору.

Зміст кредитного договору. Права та обов'язки кредитора (банку): 

1) кредитор зобов'язаний надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором. Надання банком коштів здійснюється: у безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий або кореспондентський рахунок (субрахунок) клієнта-позичальника, відкритий на підставі договору банківського рахунку (для юридичних осіб); у безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта-позичальника, під яким розуміється рахунок з обліку сум залучених банком вкладів (депозитів) фізичних осіб у банку або готівкою грошовими коштами через касу банку - для фізичних осіб.Надання коштів в іноземній валюті юридичним та фізичним особам здійснюється уповноваженими банками в безготівковому порядку; 

2) кредитна організація має право відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором у разі порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту; 

3) банк має право вимагати від клієнта своєчасного повернення розміщених в кредит грошових коштів; 

4) кредитна організація має право реалізовувати передбачене в кредитному договорі забезпечення у разі невиконання клієнтом обов'язки щодо своєчасного і повного повернення переданих в кредит грошових коштів; 

5) кредитна організація зобов'язана зберігати банківську таємницю про рахунки (у тому числі особових) клієнта. 

Основними правомочностями позичальника за кредитним договором є: право прийняти кредит на умовах, обумовлених сторонами в кредитному договорі; право клієнта вимагати надання грошових коштів в обсязі та строки, обумовлені в кредитному договорі; право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його надання; обов'язок надати забезпечення зобов'язань з повернення суми кредиту і відсотків по ньому;обов'язок своєчасно повернути суму наданого кредиту і сплатити відсотки по них;обов'язок клієнта дотримуватися цільовий характер кредиту (якщо кредит має цільовий характер);обов'язок сплати відсотків за користування наданими банком в кредит коштами.Обов'язок не ухилятися від проведення банківського контролю за цільовим характером наданого кредиту та наданим забезпеченням.


3. Характеристика договорів на передачу об'єктів інтелектуальної власності.

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власностіздійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використанняоб'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових правінтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правамиінтелектуальної власності.

Договір щодо розпоряджання майновими правамиінтелектуальної власності укладається у письмовій формі.У разі недодержання письмової форми договору щодорозпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такийдоговір є нікчемним.Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодорозпоряджання майновими правами інтелектуальної власності можеукладатись усно.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільне право 20

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.