План

1. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.

2. Сторони зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні.

3. Виконання зобов`язання. Принципи виконання зобов’язання.

4. Забезпечення виконання зобов`язання.

5. Речово-правові способи забезпечення виконання зобов`язання.

6. Зобов`язально-правові способи забезпечення виконання зобов`язання.

7. Припинення зобов`язання.

8. Правові наслідки порушення зобов`язання.

9. Відповідальність за порушення зобов`язання.

10. Класифікація договорів.

11. Укладення, зміна та припинення договору

12. Сторони договору

13. Умови договору (істотні, випадкові, звичайні).

10. Класифікація договорів.

1. Залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору розрізняють договори консенсуальні і реальні.Консенсуальні договори - це договори, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у формі, необхідній за законом. До них, зокрема, належать: купівля-продаж, найом, доручення, комісія, спільна діяльність та ін.Реальними називаються договори, в яких для виникнення прав і обов'язків недостатньо угоди, а необхідна ще й передача речі (речей). 2. Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками угоди договори поділяються на односторонні та взаємні або синалагматичні. У односторонньому договорі одна зі сторін має тільки права, а інша - тільки обов'язки. Взаємні (синалагматичні) договори завжди породжують права і обов'язки для кожного з учасників. 3.3 урахуванням наявності або відсутності еквівалентності відносин договори поділяються на оплатні і безоплатні.Якщо обов'язку однієї особи щось зробити або передати, або виконати відповідає обов'язок контрагента надати зустрічне задоволення у грошовій або іншій матеріальній формі, то це оплатили договір. Таких договорів, де дії виконуються на оплатних засадах, у цивільному праві більшість. Вони встановлюються у вигляді загального правила (ч. 5 ст. 626 ЦК). Це договори купівлі-продажу, найму, підряду тощо.Якщо ж передача майна, надання послуг тощо не супроводжується відповідною компенсацією з боку іншої сторони, то це договір безоплатний.

Таким є, наприклад, договір дарування, де дарувальник безоплатно передає іншій особі у власність майно.4. За ступенем юридичної завершеності можна виокремити договори остаточні та попередні.Остаточні договори безпосередньо породжують права та обов'язки сторін щодо виконання робіт, надання послуг, передачі майна тощо. Переважне число договорів має саме такий характер.Попередній договір таких прав та обов'язків безпосередньо не породжує. Він лише створює інший, досить своєрідний обов'язок: після закінчення певного строку (чи з настанням певного терміну) укласти передбачений ним новий договір (ст. 635 ЦК). Іншими словами, попередній договір є угодою про укладення договору в майбутньому.5. За змістом діяльності, що ними регулюється, усі договори поділяють на майнові й організаційні.Майновими є договори, спрямовані на регулювання діяльності осіб з приводу певного майнового блага. їх відмінною рисою є спрямованість на отримання майна або блага, що досягається виконанням зобов'язання. Специфікою організаційних договорів є те, що вони призначені створити передумови, передбачити можливості для подальшої підприємницької або іншої діяльності.6. Залежно від значення договору для задоволення певних (приватних або суспільних) інтересів розрізняють звичайні (приватноправові) договори і договори публічні.До публічних договорів належать договори, укладені комерційною організацією з метою встановити її обов'язки щодо продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, котрі такі організації за характером своєї діяльності мають здійснювати щодо кожного, хто до них звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо).

Режим публічних договорів є винятком із загального правила, який спирається на принцип свободи договорів, і одним із випадків дії публічних засад у цивільному праві. Режим публічних договорів є прямо протилежним режиму "свободи договорів", який найбільш повно виражає приватноправові засади, що становлять основу цивільного права.7.3 урахуванням значення договору для визначення кола повноправних учасників розрізняють основні договори і договори приєднання.Основний договір є первісною і головною підставою визначення прав і обов'язків учасників зобов'язання. Значення договору приєднання полягає в тому, що його умови визначені однією зі сторін у формулярах або в інших стандартних формах і можуть бути прийняті другою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в повному обсязі.

Залежно від цілей укладення розрізняють такі групи цивільно-правових договорів:договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (купівля-продаж, постачання, контрактація, позика, міна, дарування, постачання енергоресурсів);договори про передачу майна у тимчасове користування (майновий найом, оренда, житловий найом, побутовий прокат, безоплатне користування майном, лізинг);договори про виконання робіт (побутовий підряд, підряд на капітальне будівництво, договір на виконання проектних і пошукових робіт, договір на виконання аудиторських робіт);договори про передачу результатів творчої діяльності (авторські, ліцензійні договори, договори про передачу науково-технічної продукції);договори про надання послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання, про посередницькі послуги, довічне утримання, кредитний договір);договори про спільну діяльність (засновницький договір, угоди про науково-технічну співпрацю).9. Своєрідною є класифікація цивільно-правових договорів із урахуванням належності їх до певного типу або різновиду.Так, договори купівлі-продажу та міни розрізняються як певні договірні типи; роздрібна купівля-продаж - це різновид того договірного типу, який іменується купівлею-продажем; договір, за яким одна річ обмінюється на іншу з певною грошовою доплатою - є вже змішаний договір, що поєднує в собі елементи двох договірних типів - міни і купівлі-продажу.Для такої класифікації договірний тип виокремлюється або за специфікою опосередкованого ним матеріального відношення, або залежно від юридичних умов, необхідних для утворення цього договірного зобов'язання.У випадках, коли договори схожі як за матеріальними відносинами, так і за істотними умовами, необхідними для виникнення зобов'язання, вони співвідносяться один з одним не як типи, а як різновиди одного і того ж договірного тилу.Якщо укладений договір опосередковує 2 або декілька різнорідних відносин і об'єднує умови, об'єктивно необхідні для формування зобов'язань різних типів, він стає змішаним договором.10. Залежно від суб'єкта, що набуває права за договором, розрізняють договори на користь кредитора і договори на користь третьої особи.Договір на користь кредитора - це звичайний, типовий цивільно-правовий договір, що ґрунтується на врахуванні інтересів учасників майбутнього зобов'язання. Договір на користь третьої особи означає, що боржник, зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена в договорі. Причому ця третя особа, так само як і кредитор, також має право вимагати від боржника виконання договору (ст. 636 ЦК). Таким, наприклад, є договір страхування життя.


11. Укладення, зміна та припинення договору

Стаття 638. Укладення договору 1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досяглизгоди з усіх істотних умов договору.Істотними умовами договору є умови про предмет договору,умови, що визначені законом як істотні або є необхідними длядоговорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявоюхоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторониукласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другоюстороною.Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору 1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодоюсторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням судуна вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договорудругою стороною та в інших випадках, встановлених договором абозаконом.Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідокзавданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того,на що вона розраховувала при укладенні договору.3. У разі односторонньої відмови від договору у повномуобсязі або частково, якщо право на таку відмову встановленодоговором або законом, договір є відповідно розірваним абозміненим. Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самійформі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше невстановлено договором або законом чи не випливає із звичаївділового обороту.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільне право 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.