План

1. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.

2. Сторони зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні.

3. Виконання зобов`язання. Принципи виконання зобов’язання.

4. Забезпечення виконання зобов`язання.

5. Речово-правові способи забезпечення виконання зобов`язання.

6. Зобов`язально-правові способи забезпечення виконання зобов`язання.

7. Припинення зобов`язання.

8. Правові наслідки порушення зобов`язання.

9. Відповідальність за порушення зобов`язання.

10. Класифікація договорів.

11. Укладення, зміна та припинення договору

12. Сторони договору

13. Умови договору (істотні, випадкові, звичайні).

1. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.

Зобов’язальне право - підгалузь цивільного права, норми якої регулюють відносини майнового обігу, що виникають при переході матеріальних та інших благ від однієї особи до іншої.Норми зобов'язального права об'єднані в окрему книгу Цивільного кодексу України, яка регулює загальні засади встановлення, виконання та припинення зобов'язань, правові наслідки їхнього порушення, а також окремі види зобов'язань (договорів).Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (стаття 509 Цивільного кодексу України).


2. Сторони зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні.

Сторонами в зобов'язанні є кредитор і боржник. Кредитор - це особа, яка має право вимагати або виконання певної дії, або утримання від вчинення певних дій. Ця особа довіряє своєму контрагенту, кредитує його, тому і називається кредитором. Боржник - протилежна сторона в зобов'язанні. Він повинен вчинити певні дії або утримуватися від них. Ця особа має борг перед кредитором, тому її іменують боржником. Кредитора зазвичай називають активною стороною в зобов'язанні, а боржника - пасивною. Для переходу прав кредитора до іншого особі згода боржника не потрібна, якщо інше не передбачено законом або договором. Якщо боржник не був письмово повідомлений про відбулося переході прав кредитора до іншої особи, новий кредитор буде нести всі несприятливі наслідки, спричинені відсутністю такого повідомлення. Так, до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання зобов'язання, а також інші пов'язані з вимогою права, у тому числі право на несплачені відсотки. Якщо для боржника істотне значення має особистість кредитора, то поступка вимог, але зобов'язання не допускається без згоди боржника. Права кредитора по зобов'язанню переходять до іншої особи в силу закону або за наявності вказаних у законі обставин у випадках, коли: має місце універсальне правонаступництво в права кредитора, наприклад, при реорганізації юридичної особи у формі злиття, приєднання, перетворення, виділу або поділу. У всіх випадках реорганізації юридичних осіб документом, що дозволяє вирішувати питання, пов'язані з правонаступництвом, є передавальний акт або розподільчий баланс; є рішення суду про переведення прав кредитора на іншу особу, коли можливість такого переведення передбачена законом).


3. Виконання зобов`язання. Принципи виконання зобов’язання.

Під виконанням зобов'язань розуміють здійснення кредитором і боржником дій по вчиненню прав та обов'язків, що випливають із зобов'язання. Дії, які мають бути вчинені одним учасником зобов'язання на користь іншого, називаються предметом виконання. Якщо ці дії пов'язані з передачею певного майна, поняттям предмета виконання охоплюється і це конкретне майно. Особливості предмета виконання повністю залежать від особливостей конкретного зобов'язання, а відтак вони визначаються підставами виникнення зобов'язання і тими нормами, що регламентують зобов'язання певного виду. Зобов'язання виникають між їх учасниками з метою задоволення певних потреб. Саме тому особливе значення мають загальні засади виконання цивільних зобов'язань, які набувають форми їхніх принципів. Для учасників зобов'язальних правовідносин завжди важливим є те, що реалізовано основну мету зобов'язання. Але саме досягнення цієї мети пов'язується не тільки з виконанням певних дій, а й з необхідністю відповідати іншим "якісним" показникам, які загалом можна об'єднати поняттям належного виконання. Таким чином, принципи реального і належного виконання традиційно розглядалися як основні цивільно-правові засади виконання зобов'язання'. Зобов'язання має бути виконано не тільки в натурі, а й реально, тобто в такому вигляді, як це випливає з відповідної підстави виникнення зобов'язання (договору, адміністративного акта), або відповідно до вимог, що звичайно ставляться. При цьому спеціально підкреслено ще дві обставини, а саме: при виконанні зобов'язання можуть застосовуватися звичаї ділового обороту; виконання зобов'язання має спиратися на засади добросовісності, розумності та справедливості. Саме ці оціночні категорії набувають у сучасному цивільному праві особливого значення. Вони розглядаються як найважливіші критерії, за допомогою яких може визначатися принцип належного виконання зобов'язання. Не припускається одностороння відмова від виконання зобов'язання або його одностороння зміна, за винятком випадків; передбачених угодою сторін або вказаних безпосередньо в законі.


4. Забезпечення виконання зобов`язання.

Загальні умови забезпечення виконання зобов'язань встановлені ст. 548 ЦК, що полягають у такому:1) виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується додатковим (акцесорним) зобов'язанням, якщо це передбачено договором або законом;2) недійсне зобов'язання не підлягає забезпеченню;3) визнання недійсним основного зобов'язання (вимоги) тягне недійсність додаткового (забезпечувального) зобов'язання, якщо інше не встановлено ЦК;4) недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність основного зобов'язання.


5. Речово-правові способи забезпечення виконання зобов`язання.

Застава. Існує кілька підстав виникнення застави:

1) договір;

2) закон;

3) судове рішення;

4) заповіт.

Дві останні підстави не є характерними для нашої держави, і тому до підстав виникнення застави Закон України "Про заставу" (ст. 1) відносить лише договір та закон. Застава на підставі закону застосовується незалежно від волі сторін при відповідних правовідносинах, передбачених у законі. Головним джерелом виникнення заставного права залишається договір, коли для виникнення застави між заставодержателем і заставодавцем має бути досягнуто згоди про встановлення застави. За загальним правилом, застава може збільшуватися або зменшуватися у сумі залежно від зміни суми основної вимоги. Застава завжди слідує долі основного зобов'язання і не має самостійного життя щодо забезпеченої нею вимоги. Задоволення основного зобов'язання автоматично стає підставою для припинення застави (ст. 28 Закону України "Про заставу"). Сторонами договору застави є заставодавець і заставодержатель. Відповідальність за порушення зобов'язань і їх зупинення. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті немайнові відносини, основані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності та широкій свободі їх учасників у визначенні своїх прав та обов'язків. І відшкодування збитків, і сплата неустойки, і втрата завдатку є додатковими (до основного) обов'язками, бо основний обов'язок боржника полягає у передачі майна, виконанні роботи, наданні послуг тощо і він виконується на еквівалентних та сплатних засадах. Сплачуючи ж неустойку, втрачаючи завдаток або відшкодовуючи кредиторові заподіяні збитки, боржник не отримує від нього жодної компенсації, отже на боржника покладаються всі невигідні майнові наслідки порушення зобов'язання.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Цивільне право 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.