План

1. Правосуб'єктність народів і націй які борються за самовизначення

2. Україна як суб'єкт міжнародного права

3. Поняття визнання та його юридичне значення

4. Поняття правонаступництва

5. Поняття джерел міжнародного права

6. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права

7. Міжнародний договір як джерело міжнародного права

8. Інші джерела міжнародного права

9. Норми міжнародного права

10. Поняття та характерні риси основних принципів міжнародного права

11. Класифікація принципів міжнародного права

12. Принципи що стосуються підтримання миру і безпеки

13. Принципи пов'язані з міжнародним співробітництвом держав

14. Поняття та джерела міжнародних договорів

15. Види міжнародних договорів

16. Структура і мова міжнародного договору

12. Принципи що стосуються підтримання миру і безпеки

Ці принципи в певній мірі ґрунтуються на цілях, які ставить веред собою ООН і які закріплені в ст. 1 Статуту ООН. До них можна віднести такі принципи:

Принцип не застосування сили або погрози силою

Проблема співвідношення сили і права є однією з основних для будь-якої правової системи. У національних системах легальне застосування сили централізоване, монополізовано державою. У міжнародному житті через відсутність наддержавної влади сила знаходиться в розпорядженні самих суб'єктів. У таких умовах єдиний вихід - установлення правових рамок застосування сили.

Принцип не застосування сили або погрози силою Статут ООН передбачає можливість застосування сили лише в двох випадках. По-перше, за рішенням Ради Безпеки у випадку погрози миру, будь-якого порушення миру актом агресії. По-друге, у порядку нападу доти, поки Рада Безпеки не прийме необхідних заходів для підтримання міжнародного миру і безпеки.

Особливої уваги заслуговує Декларація Генеральна Асамблея ООН про посилення ефективності принципу відмови від сили чи погрози її застосування в міжнародних відносинах 1987 р. Отже, принцип незастосування сили чи погрози силою зобов'язує утримуватися: 1) від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави; 2) від спонукання, заохочування інших держав та сприяння їм у застосуванні сили або погрозою силою; 3) від організації, підбурювання, пособництва або участі в напіввійськових, терористичних чи підривних діях; 4) від збройних втручань і всіх інших форм втручання або спроб погрози, спрямованих проти правосуб'єктності держави або проти її політичних, економічних і культурних основ;


13. Принципи пов'язані з міжнародним співробітництвом держав

Ідея всебічного співробітництва втілена в Статуті ООН, а як принцип міжнародного права була сформульована в Декларації про принципи міжнародного права 1970 року. Цей принцип зобов'язує держав співробітничати одна з одною, незалежно від відмінностей їхньої політичної, економічної і соціальної систем.

Визначені також основні напрямки співробітництва: підтримка миру і безпеки; загальна повага прав людини; здійснення міжнародних відносин в економічній, соціальній, культурній, технічній і торговій сферах відповідно до принципів суверенної рівності і невтручання у внутрішні справи держав; співробітництво з ООН і вжиття заходів, передбачених її Статутом; сприяння загальному добробуту народів, звільненню від дискримінації, економічному росту в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються.


14. Поняття та джерела міжнародних договорів

Міжнародний договір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Право міжнародних договорів - це галузь міжнародного права, яку складає сукупність правових норм, що регулюють відносини суб'єктів міжнародного права із приводу укладення, дії, зміни, скасування та дійсності міжнародних договорів.

Найбільш важливими універсальними конвенціями, що регулюють відносини у зв'язку з укладанням і застосуванням міжнародних договорів, є: Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., що докладно регламентує порядок укладення міжнародних договорів між державами, набуття ними чинності, тлумачення, використання та скасування, а також умови їхньої дійсності; Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів 1978 р.; Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 р. (Конвенція ще не набула чинності, але її норми мають силу звичаєвих), ряд міжнародних звичаїв.

Важлива роль у регулюванні укладення та виконання договорів належить внутрішньому праву. В Україні це перш за все Конституція України. Так, ч. 2 ст. 9 Конституції вказує, що «укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України»


15. Види міжнародних договорів

1. За об’єктами регулювання договори поділяються на політичні, економічні, науково-технічні й ін.

2. За кількістю учасників міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. Основну кількість договорів складають двосторонні, що укладаються з урахуванням специфіки міждержавних відносин. Багатосторонні договори часто виступають як основний засіб кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права.

3. За характером регулювання міжнародні договори можуть бути універсальними (загальними) та регіональними.

4. За способом приєднання:

а. відкриті - до міжнародного договору мають можливість приєднатися всі заінтересовані держави.

б. напіввідкриті - до договору можна приєднатися тільки за згодою його учасників.

в. закритий - у договорі беруть участь тільки держави, що його уклали.

5. Залежно від того, які органи представляють державу в міжнародних відносинах, розрізняють міждержавні договори (укладаються на вищому рівні та від імені держави), міжурядові (від імені уряду) та міжвідомчі (від імені міністерств і відомств).

6. За юридичним характером: міжнародні договори можуть бути правомірними та неправомірними. Юридична сила останніх має бути визнана


16. Структура і мова міжнародного договору

До структури договору відносяться його складові частини, а саме назва договору, преамбула (зазначаються цілі укладення даного договору, сторони договору й ін.), основна частина (предмет договору, права та обов'язки сторін), заключна частина (передбачаються умови вступу договору в силу, строк його дії, порядок припинення і т.д.). Договір переважно складається з розділів, глав, статей, пунктів.

Іноді договори супроводжуються застереженнями сторін, додатками, у яких містяться норми, що пояснюють основний текст, правила процедури, вирішення суперечок (протоколи, описи, технічні умови, стандарти, карти тощо). Усі частини договору мають однакову юридичну силу.

Обов'язковим елементом є підписи уповноважених сторін договору.

Міжнародний договір, як правило, складається в одному документі. Проте текст договору, укладеного, наприклад, шляхом обміну нотами або листами, міститься в двох або більше пов'язаних між собою документах.

Мова, на якій складається текст договору, визначається договірними сторонами. Двосторонній договір складається зазвичай мовами обох договірних сторін, хоча вони можуть вибрати й іншу мову. Іноді крім двох мов договірних сторін вони складають текст і третьою (нейтральною) мовою. На пострадянському просторі міжнародні договори укладаються мовами договірних сторін, а також російською мовою.

Багатосторонні договори укладаються мовами, які визначаються договірними країнами. Встановилася практика укладання договорів під егідою ООН, спеціалізованих установ ООН або інших міжнародних організацій офіційними мовами цих організацій (англійською, арабською, іспанською, китайською, російською, німецькою, французькою).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Міжнародне право 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.