План

1. Судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція та види

2. Методи судово-психологічної експертизи

Близький за змістом до опитувальника американських психологів і патохарактерологічний діагностичний опитувальник А.Е. Лічко, який базується на концепції акцентуації характерів, розробленої і запропонованої його автором. А.Е. Лічко виходить з того, що особа, як широке поняття, включає інтелект, здібності, світогляд і ін. Характер же є базисом, він формується в підлітковому віці, а особа як ціле — вже в пізнішому віці. Тому саме акцентуація характерів, а не акцентуація осіб, відрізняють один тип від іншого. Під акцентуацією характеру А.Е. Лічко розуміє крайні варіанти його норми, при яких окремі риси вдачі надмірно посилені, від чого виявляється виборча уразливість відносно певного роду психогенних дій при хорошій або навіть підвищеній стійкості до інших. Застосування даного опитувальника експертом-психологом доцільно на попередньому слідстві і судовому розгляді відносно неповнолітніх обвинувачених, підсудних, потерпілих і свідків.

Відзначимо, що приведені методи дослідження особи і пізнавальних процесів засновані на побудові комплексів питань, що в більшості випадків надає можливість здійснення статистичного ручного або машинного аналізу. Проте динамічні особливості при використанні приведених методів можуть залишатися поза увагою експерта-психолога. Тому його завданням або завданням фахівця-психолога є орієнтація на вітчизняні або адаптовані у нас зарубіжні методи, які дозволяють нам виявляти динамічні особливості людини з урахуванням соціальних умов, культури і забезпечувати науковість, об'єктивність і адекватність інтерпретації отриманих даних. Дана прогалина в психологічному дослідженні в юрисдикційному процесі, особливо в дослідженні особи, її пізнавальних процесів, може заповнити застосування проектних методів, орієнтованих на вивчення неусвідомлюваних або не цілком усвідомлюваних проявів психіки за допомогою слабоструктуруючих стимулів. Вони дозволяють нам опосередковано моделювати життєві відносини і ситуації, досліджувати особові реакції і т.д.

Одним з найпопулярніших проектних методів є тест Роршаха, проте є полярні вислови з приводу доцільності його застосування для діагностичних досліджень, у тому числі і в судово-психологічній експертизі. Головний недолік цього тесту полягає в тому, що вербальні здібності, що впливають на деякі показники випробовуваної особи, можуть інтерпретуватися як показники властивостей особи. Проте його застосування в більшості випадків дозволяє отримати цінний діагностичний матеріал, який практично неможливо отримати при застосуванні бесіди, спостереження, опитувальників і т.п.

До образотворчих проектних методів відноситься тест Розенцвейга. Завданням його є вивчення особливого аспекту особи — її реакцій на фрустрацію, яка тлумачиться як правило дуже широко: на клітинному, організмному і психічному рівнях. Стан фрустрациї виникає при неможливості досягти мети (задовольнити актуальну потребу) внаслідок об'єктивно або суб'єктивно непереборних перешкод. Виявляється в різноманітних емоційних розладах і порушеннях поведінки. Як фізіологічний афект, так і стан вираженої емоційної напруги (фрустрація) істотно обмежують свободу усвідомлення і волевиявлення. Метод Розенцвейга може застосовуватися в практиці судово-психологічних експертиз відносно неповнолітніх, для визначення стану афекту, а також в комплексних психолого-психіатричних експертизах.

Для виявлення прихованих афектних комплексів за допомогою певних слів-стимулів в судово-психологічній експертизі може застосовуватися асоціативний тест. Від випробовуваної особи потрібний наскільки можливо швидка реакція на слово, що пред'являється, першим словом, що прийшло на думку. Таким чином визначаються асоціації із спеціально підібраними і такими, що мають відношення до здійснюваного правопорушення словами-стимулами, розміщеними серед значної кількості нейтральних слів. Наприклад, в практиці мали місце випадки, коли обвинувачений, заперечуючий свою провину, при застосуванні цього методу у відповідь на слово-стимул називав предмет або обставину, що має відношення до здійсненого злочину. При цьому, однак, відмітимо, що метод словесних асоціацій не має ніяких переваг в порівнянні з іншими методами психодіагностики, а його результати не служать доказом провини.

За участю фахівця-психолога в судово-психологічній експертизі і процесуальних діях для встановлення особових особливостей застосовується і метод піктограм, який теж по суті є проектним. Даний метод був запропонований нашим провідним психологом Л.С. Вигодским і описаний А.Р. Лурія. Методику застосування методу розробила С.В. Логинова в 1972 р. Методика використання даного методу полягає в наступному: випробовуваному дають папір і олівець і пропонують запам'ятати 10-15 слів або словосполучень, зробивши до кожного з них який-небудь малюнок, який міг би допомогти запам'ятовуванню. Стимулюючі слова і словосполучення можуть бути наступні: «щастя», «дружба», «розвиток», «насолода», «смуток», «весела робота», «ситна вечеря», «сліпий хлопчик», «хороше свято» і т.д. Особі, що потім вивчається, пропонується пригадати за допомогою виконаних ним малюнків слова-стимули і словосполучення. При оцінці результатів підраховується кількість правильно названих слів і словосполучень і порівнюється із загальною кількістю пред'явлених стимулів. Виконані малюнки дозволяють судити про запас знань, представлень випробовуваного, його індивідуальному життєвому досвіді, здібності до відвернень і встановлення узагальнених зв'язків між предметами і явищами, специфіці розумової діяльності, можливих патологічних змінах особи.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Судово-психологічна експертиза

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.