План

Робочий час і його види

Поняття і види часу відпочинку

Висновок

Список літератури

Робочий час і його види

Піклування про здоров'я людини, її культурний і фізич­ний розвиток є важливою функцією нашої держави. Частко­во вона реалізується з допомогою норм трудового права, об­меженням робочого часу, встановленням часу відпочинку, нормативів щодо охорони праці тощо.

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки згідно з діючим законодавством про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним, трудовим договором.

Згідно з діючим законодавством можна виділити такі види робочого часу:

1) нормальна тривалість робочого часу;

2) скорочений робочий час;

3) неповний робочий час;

4) нормований і ненормовании робочий час;

5) надурочний робочий час;

6) нічний робочий час.

Згідно зі ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але підпри­ємства й організації при укладанні колективного дого­вору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, тобто менше 40 годин на тиждень.

Скорочений робочий час установлюється для окремих категорій працівників. До них відносяться не­повнолітні віком від 16 до 18 років, яким установлена тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної трива­лості робочого часу (24, 36 годин) для відповідного віку.

Робочий час робітників та службовців, зайнятих на роботах зі шкідливи­ми умовами праці, має складати не більше 36 годин на тиждень.

Скорочений робочий час встановлений і для деяких категорій працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеною інтелектуальною і нервовою напру­гою. До них, зокрема, належать: учителі, яким у серед­ньому встановлено шестигодинний робочий день; лікарі, наприклад стоматологи, лікарі поліклінік, станцій, кабіне­тів — установлено 5,5-годинний робочий день; лікарям ліка­рень, середньому медичному персоналові лікарень, інших стаціонарних лікарських закладів, спеціалізованих санаторі­їв, лікарям ясел та деяким іншим установлено 6,5-годинний робочий день.

Скорочена тривалість робочого часу може вста­новлюватись за рахунок власних коштів на підприєм­ствах і організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

За угодою між працівником і власником або упов­новаженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Цей вид робочого часу відрізняється від поперед­нього тим, що сторони самі домовляються про час робо­ти, який не закріплений у законодавстві, й оплата за працю проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. У цьому випадку робо­чий час менший, ніж передбачений законодавством для таких працівників. Неповний робочий час викори­стовується для більш повного використання праці людей, які не можуть з різних причин працювати весь робочий день. Ці працівники прирівнюються до працівників з нормальною тривалістю робочого часу в трудо­вих правах.

При встановленні режимів праці з неповним робочим днем тривалість робочого дня, як правило, не може бути меншою за чотири години, а робочо­го тижня — меншою за 20—24 години відповідно при п'яти- і шестиденному тижні. Залежно від конкретних виробничих умов на підприємстві може вста­новлюватися інша тривалість робочого часу.

Трудове законодавство надає керівникам усіх підприємств право вводити неповний робочий час за домовленістю з працівником (стаття 56 КЗпП). Коло осіб, для яких він може бути встановлений, нічим не обмежене. У законі особ­ливо обговорено, що на прохання вагітної жінки або жінки, що має дитину у віці до 14-ти років (у тому числі яка перебуває на її піклуванні) або здійснює догляд за хворим членом родини, відповідно до медичного висновку вста­новлюється неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Цими пільгами користуються і батьки, що виховують дітей без матерів, а також опі­куни (попечителі) неповнолітніх. За бажанням жінки в період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповно­го робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержан­ня допомоги в період частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.

Зазначеною пільгою можуть скористатися також батько дитини, бабуся, дід або інші родичі, що фактично здійснюють догляд за дитиною і перебува­ють у відпустці для догляду за нею.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне для працівників якихось обмежень тривалості щорічної відпустки, вирахування виробничого стажу й інших трудових прав (стаття 56 КЗпП). Записи про те, що працівника прийнято на роботу з неповним робочим часом, у трудовій книжці не робиться.

Також існує нормований робочий час - це коли існує певна норма виробітку, і ненормований робочий час, який встановлюється для окремих категорій пра­цівників, праця яких не завжди, у зв'язку із специфікою і характером їх роботи, вкладається в рамки нормаль­ного робочого дня. Цей вид робочого часу, як правило, допускає роботу понад нормальний робочий день і тиждень, за що ці працівники користуються додатко­вою відпусткою. Проте законодавство допускає випад­ки, коли за роботу в умовах ненормованого робочого дня окремим працівникам може проводитись доплата.

Оскільки ненормований робочий день є винятком із загальних правил регулювання робочого часу, то він установлюється для обмеженого кола працівників. До таких працівників відносяться, як правило, управлінсь­кий персонал, працівники правоохоронних та інших державних установ.

Надурочний робочий час - це робота, яка викону­ється працівниками понад нормальний робочий день і тиждень, якщо вона виконувалась за письмовим чи усним розпорядженням власника або уповноваженого ним органу чи з його відома.

Такі роботи, як правило, заборонені законодав­ством. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати їх у виняткових випадках, передбачених законодавством, і лише з дозволу профкому. Перелік підстав залучення до надурочних робіт, установлених законодавством, є вичерпним (наприклад, під час про­ведення робіт, необхідних для оборони країни, для відвернення громадського або стихійного лиха, виробни­чої аварії).

Загальна кількість надурочних робіт для кожного працівника не може перевищувати чотирьох годин про­тягом двох днів підряд, 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік над­урочних робіт кожного працівника.

Певні категорії працівників не дозволяється залу­чати до надурочних робіт. Зокрема, до надурочних ро­біт забороняється залучати вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, неповнолітніх та ін­ших осіб.

Жінки, які мають дітей від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою. Інваліди можуть залучатися до над­урочних робіт також за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Нічним робочим часом вважається час з 22 години до 6 години ранку. Під час роботи в нічний час встанов­лена тривалість роботи скорочується на одну годину. Проте це правило не поширюється на працівника, для якого вже передбачено скорочення робочого часу.

Тривалість нічної роботи прирівнюється до денної в тих випадках, коли це необхідно для умов виробниц­тва, зокрема, у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при 6-денному робочому тижні з одним вихідним днем.

Згідно з законодавством до роботи в нічний час забороняється залучати вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, неповнолітніх та дея­ких інших осіб.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Робочий час. Час відпочинку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.