План

1. Відкриття і функціонування представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності

2. Спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві

Список використаної літератури     

1. Відкриття і функціонування представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про зовнішньоеконо­мічну діяльність", інших правових актів, міжнародних угод в Україні можуть відкриватися представтаупва іноземних суб'єктів господарської діяльності: компаній і фірм, міжнарод­них організацій та їхніх філій, що не мають імунітету й дипло­матичних привілеїв, створені у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність іноземного суб'єкта господарювання. Свідченням того, що Україна зацікавлена у діяльності підприємств, є постанова Верховної Ради Україн­ської РСР "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 p.1, в якій Міністерству закордонних справ України до­ручалося провести з відповідними органами іноземних держав консультації щодо можливості взаємного створення іноземних представництв на території України та інших держав для за­безпечення їхніх зовнішньоекономічних інтересів.

Норми щодо взаємного відкриття представництв часто міс­тяться в торговельно-економічних договорах. Так, ст. 9 Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Респуб­ліки про торговельно-економічне співробітництво від 1992 р. вказує, що договірні держави відповідно до чинного законо­давства своїх країн дозволятимуть компаніям, підприємствам і організаціям іншої країни, які здійснюють торговельно-еко­номічну діяльність між двома країнами, створювати представ­ництва на територіях цих країн і надаватимуть необхідні умови для їхньої нормальної діяльності.

Статтею 6 Торговельної угоди між Урядом України та Уря­дом Ісламської Республіки Іран, підписаної 1992 p., зазначено про можливість відкриття комерційних представництв у кожній з держав. У ст. З Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет від 1992 p. вказуєть­ся, що Сторони заохочуватимуть відкриття представництв зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків тощо на їх територіях відповідно до національного законодав­ства цих держав.

Представництва іноземних юридичних осіб в Україні під­лягають державній реєстрації в порядку, передбаченому Ін­струкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою на­казом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (далі — МЗЕЗторг) від 18 січня 1996 p.* (зареєстро­вана у Міністерстві юстиції України 24 січня 1996 p. № 34/1059). Відповідно до цієї Інструкції іноземний суб'єкт господарської діяльності, який має намір відкрити представ­ництво на території України, подає до МЗЕЗторгу України такі документи:

заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі, в якій зазначаються назва та адреса фірми; країна її місцезнаходження; номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається представництво, із зазна­ченням його майбутньої адреси; за наявності філій — міста їх знаходження; кількість іноземних громадян, які працювати­муть у представництві; дата заснування фірми та її юридичний статус; кількість співробітників фірми; назва банку із зазна­ченням номера рахунку; сфера діяльності фірми; мета від­криття й сфера діяльності представництва; інформація про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи роз­витку співробітництва;

витяг із торговельного (банківського) реєстру країни міс­цезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) іноземного суб'єкта господарської ді­яльності;

довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності;

доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно з законами країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської ді­яльності.

Вказані документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і по­винні супроводжуватися перекладом українською мовою, за­віреним печаткою офіційного перекладача. Ці документи подаються в МЗЕЗторг України не пізніше 6 місяців од дня їх видачі в країні місцезнаходження суб'єкта господарювання. З прийняттям документів на реєстрацію заявник сплачує певну суму державного збору в доларах США.

У випадку, коли на відкриття представництва законодавст­во країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарсь­кої діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу, засвідчена з дотриманням вимог, які ставляться до оформлення документів на відкриття представництва в Україні, має бути додана до заяви.

За результатами розгляду заяви виноситься рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарсь­кої діяльності або про відмову в його реєстрації. Неприйняття рішення у встановлений строк чи рішення про відмову в реє­страції може бути оскаржено у суді або Арбітражному суді України. Останнє ще раз засвідчує надання національного режиму іноземним юридичним особам у сфері захисту своїх прав.

У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта госпо­дарської діяльності (після подання вказаних документів до МЗЕЗторг України, але не пізніше як через 60 робочих днів після сплати державного збору) заявникові видається свідоц­тво про реєстрацію встановленого зразка. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вва­жається відкритим із дати реєстрації. Інформація про це заноситься до спеціального Реєстру.

Свідоцтво, видане МЗЕЗторгом України, є підставою для:

1) звернення в органи УВІР МВС України для реєстрації паспортів та отримання віз іноземними співробітниками пред­ставництв, а також у Міністерство праці України за дозволом на працевлаштування в Україні іноземних співробітників представництва на період його функціонування;

2) відкриття поточних рахунків у банках України;

3) безмитного провезення майна та устаткування, які тим­часово ввозяться на територію України і необхідні для облад­нання офісу та функціонування представництва;

4) реєстрації та отримання в органах ДАІ МВС України відповідних номерних знаків для автомобільного транспорту, що є власністю представництва.

Зазначена Інструкція передбачає також реєстрацію пред­ставництв, раніше акредитованих Торгово-промисловою пала­тою України, після закінчення терміну їхньої акредитації. Не-зареєстровані представництва не мають права здійснювати ді­яльність в Україні.

Так, діяльність представництва "PAREXBANK" (м. Рига), яке пропонувало послуги щодо взаєморозрахунюв під час купівлі-про­дажу національних валют, консультації з питань відкриття рахун­ків у закордонних банках, придбання офшорних компаній, а також представництва "BANKASSNORAS" (м. Вільнюс), яке пропону­вало відкриття рахунків для банків та офшорних компаній, була незаконною, оскільки вони не були зареєстровані Національним банком України1.

Особливості реєстрації представництв іноземних юридич­них осіб можуть регулюватися окремими нормативно-пра­вовими актами, як, наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів".

Представництво суб'єкта господарської діяльності не є юри­дичною особою і не займається самостійно комерційною діяль­ністю. У всіх випадках воно діє від імені та за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг тільки в інтересах цього іноземного суб'єкта. Наприклад, представництво інозем­ного суб'єкта господарської діяльності письмово звертається до державної податкової адміністрації, де суб'єкт стоїть на обліку як платник податків, за отриманням довідки про опла­ту іноземним суб'єктом продукції українського походження під час здійснення кожної господарської операції.

Усі функції представництво виконує згідно з чинним зако­нодавством України, Так, представництва іноземних інформа­ційних агентств в Україні здійснюють свою діяльність (на­приклад, розповсюджують свою продукцію) відповідно до За­кону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р., "Про інформаційні агентства" від 28 лютого 1995 p. , інших актів та міжнародних договорів, визнаних нашою державою.

Оподаткування представництв здійснюється на основі За­кону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. та Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджених постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. Для здійснення оподаткування постійне представництво протягом місяця від дня його державної реєстрації повинно стати на облік у державній податковій інспекції за його місцезнахо­дженням. За місяць до завершення діяльності представництво письмово повідомляє про це державну податкову інспекцію. Остання видає представництву свідоцтво про взяття його на облік. Вона ж веде облік зареєстрованих постійних представ­ництв. Інформація про взяття на облік повідомляється Голов­ній державній податковій інспекції. У випадку, якщо постійне представництво іноземного суб'єкта господарювання не стало на облік у державній податковій інспекції, воно вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержаний при­буток вважається прихованим від оподаткування.

Діяльність представництва іноземного суб'єкта господарсь­кої діяльності припиняється у разі:

ліквідації іноземного суб'єкта господарської діяльності, який має своє представництво в Україні;

припинення дії угоди з іноземною державою, якщо пред­ставництво відкрите на підставі такої угоди і це прямо перед­бачено її положеннями;

винесення іноземним суб'єктом господарської діяльності, який відкрив представництво, рішення про це;

невиконання іноземним суб'єктом господарювання або представництвом положень вказаної Інструкції та/або вимог чинного законодавства України (в судовому порядку).

У разі припинення діяльності представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності МЗЕЗторг України вино­сить рішення про скасування запису в Реєстрі представництв та вилучення свідоцтва про реєстрацію, про що повідом­ляється через засоби масової інформації.

У 1996 р. у Києві відбулося створення рекламного агентства "Provid/BBDOUkraine", яке стало фактичним представником міжнародної рекламної корпорації "BBDOWordwide" в Україні Того ж року в Києві відбулося офіційне відкриття офісу амери­канського агентства "LeoBumett". Засноване американцем Лео Бернеттом ще 1935p., це рекламне агентство має 72 представ­ництва у 53 країнах світу, в т. ч. у Східній Європі: Україні, Росії, Чехії, Польщі, Угорщині. В Україні "LeoBurnett" працює на свогонайбільшого клієнта — велику тютюнову компанію "PhilipMor­ris", здійснює рекламу "Ргосіег &Gamble" та "Reebok"'.

Представниіупва суб'єктів господарювання України, які від­криваються за кордоном, здійснюють свою діяльність на під­ставах, визначених чинним законодавством країни, де вона відбувається, або міждержавними договорами, укладеними між Україною та цією державою.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Міжнародне приватне право 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.