Характеристика підстав перегляду рішень господарськими судами за нововиявленими обставинами

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІСТИТУТУ НОВОВИЯВЛЕНИХ ОБСТАВИН 6

1.1. Правова природа виникнення правових обставин 6

1.2. Поняття «ново виявлені обставини» 8

РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 15

2.1. Характерні ознаки перегляду актів господарських судів за нововиявленими обставинами 15

2.2. Порядок перегляду рішень за нововиявленими обставинами 21

РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 31

3.1. Порушення провадження за нововиявленими обставинами 31

3.2.Характеристика стадії розгляду заяви за нововиявленими обставинами 36

3.3. Результати розгляду заяви 47

ВИСНОВКИ 53

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 57

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки об’єктивно зростає роль права та юрисдикційних органів в регулюванні господарських відносин. З метою встановлення істини та недопущення помилок, які вщемляють інтереси сторін, справи розглядаються послідовно на різних стадіях господарського процесу. Серед них особливе місце займає перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, практика застосування якого, поряд з іншими переглядами, виявляє при застосуванні найбільшу кількість помилок як з боку заявників, так і господарського суду. Зокрема, серед 36 заяв, розглянутих за нововиявленими обставинами у господарських судах України у 2009 році, наявність таких обставин була визнана лише у трьох випадках, що вказує на недосконалість норм, що регулюють ці відносини.

Перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами є особливим видом провадження в господарському судочинстві, для реалізації якого потрібен належний законодавчо визначений механізм. «Гарантії судового захисту будуть ефективними лише за умови законодавчого забезпечення можливості перегляду справи судом вищого рівня, існування зрозумілої й чіткої процедури (механізму) виправлення судових помилок» [1, с. 108]. Тому актуальним є питання належного законодавчого регулювання порядку перегляду рішень господарського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Недостатність теоретичних розробок, що мають практичне значення призводить до необґрунтованих звернень осіб та зайвого навантаження господарських судів. Викладене свідчить про необхідність дослідження цього важливого інституту, що і обумовило вибір теми.

Мета роботи - проаналізувати норми чинного процесуального законодавства України і зміни до нього, що прийняті та стосуються порядку перегляду рішень господарського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

Розглянути правову природу винекнення правових обставин;

Визначити поняття «нововиявленні обставини;

Охарактеризувати ознаки перегляду актів господарських судів за нововиявленими обставинами;

Дослідити порядок перегляду рішень за нововиявленими обставинами;

Розглянути порушення провадження за нововиявленими обставинами в господарському процесі України;

Охарактеризувати стадії розгляду заяви за нововиявленими обставинами в господарському процесі України;

Визначити результати розгляду заяви за нововиявленими обставинами в господарському процесі України.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в ході перегляду господарської справи за нововиявленими обставинами.

Предмет дослідження становить перегляд cудових актів господарських судів за нововиявленими обставинами.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові і спеціальні методи. За допомогою формально-логічного методу розкрито поняття нововиявлених обставин та перегляду судових актів за нововиявленими обставинами. Аналіз законодавства у сфері дослідження здійснено за допомогою аналітико-синтетичного методу, який використовувався і в процесі розробки пропозицій з удосконалення процедури перегляду за нововиявленими обставинами в господарському судочинстві. Системно-структурний метод застосовувався при дослідженні передумов права на перегляд за нововиявленими обставинами та класифікації учасників процесу перегляду, порівняльно-правовий – при аналізі вітчизняного та зарубіжного законодавства, а також при дослідженні апеляційного, касаційного проваджень та проваджень за винятковими обставинами з метою виявлення характерних рис перегляду за нововиявленими обставинами в господарському процесі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховного Суду України, що регулюють порядок розгляду заяв за нововиявленими обставинами в господарському процесі України, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ із теорії держави і права, господарського, цивільного, кримінального, адміністративного права, серед яких: І.А. Балюк, В.М. Беднарська, В.Е. Беляневич, О.А. Беляневич, В.М. Блінов, Н.Р. Бобечко, А.М. Бойко, Н.П. Ведищев, М.О. Громов, О.М. Ломоносова, Л.С. Морозова, Л.М. Ніколенко, І.Д. Перлов, В.С. Посник, Д.М. Притика, О.М. Резуненко, О.І. Тарасов, О.Ю. Татаров, Б.С. Тетерин та ін.

З метою досягнення всебічності висновків й узагальнень при написанні роботи враховано досвід інших країн (Російська Федерація, Республіка Білорусь, Франція, Федеративна Республіка Німеччина, США).

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах господарського процесуального права.

Структура роботи. Бакалаврськаробота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина бакалаврської роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Характеристика підстав перегляду рішень господарськими судами за нововиявленими обставинами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.