Правове регулювання інвестиційної господарської діяльності

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 67

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 6

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 6

1.2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності 14

1.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності 17

Висновок до 1 розділу 24

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 26

2.1. Договір 26

2.2. Корпоративна форма інвестицій 36

2.3. Змішана форма інвестицій 39

Висновок до розділу 2 45

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 46

3.1. Причини зниження активності інвестиційної діяльності в Україні 46

3.2. Умови покращення інвестиційної діяльності в Україні 51

Висновок до розділу 3 55

ВИСНОВКИ 56

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 59

ДОДАТКИ 64

ВСТУП

Актуальність теми. Активізація інвестиційного ринку є свідченням спроможності країни забезпечити підвищення соціально-економічного зростання у всіх сферах господарювання. Сучасне становище економіки України вимагає істотних інвестицій у промисловість, які повинні здійснюватися на якісно новому інноваційному рівні. Суб’єкти господарювання прагнуть досягти стабільності та розвитку своєї діяльності через запровадження нових технологічних процесів, пожвавлення існуючих та освоєння нових ринків товарів, основою чого є інвестиції. Тому для ефективної інвестиційної діяльності доцільно визначитися з основоположними поняттями, а саме: що таке «інвестиції» та які їхні класифікаційні ознаки, виходячи з потреб виробництва.

Активізація інвестиційного ринку є свідченням спроможності країни забезпечити підвищення соціально-економічного зростання у всіх сферах господарювання. Сучасне становище економіки України вимагає істотних інвестицій у промисловість, які повинні здійснюватися на якісно новому інноваційному рівні. Суб’єкти господарювання прагнуть досягти стабільності та розвитку своєї діяльності через запровадження нових технологічних процесів, пожвавлення існуючих та освоєння нових ринків товарів, основою чого є інвестиції. Тому для ефективної інвестиційної діяльності доцільно визначитися з основоположними поняттями, а саме: що таке «інвестиції» та які їхні класифікаційні ознаки, виходячи з потреб виробництва. Інвестиційна діяльність завжди перебуває під пильним наглядом дослідників. Це зумовлено тим, що ефективне інвестування складає основу глибинних засад розвитку господарської діяльності та є визначальним для економічного піднесення країни загалом.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні понятійної бази інвестиційної діяльності та виокремленні класифікаційних ознак у межах функціонування виробничої сфери.

Відповідно до вказаної мети поставлено та вирішено наступні завдання:

досліджено поняття інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні;

виявлено історичні передумови формування законодавства в інвестиційній діяльності та визначено напрями його подальшого розвитку;

з’ясовано суб’єктний склад відносин пов’язаних з інвестиційною діяльністю, виявлено його особливості у відносинах за участю підприємства державного та комунального сектора економіки;

розглянуто значення державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні;

визначено правові форми реалізації інвестиційної діяльності в Україні та світі;

проаналізовано проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні;

Об’єктом дослідження є суспільнівідносини, що складаються у процесі інвестицій господарюючими суб’єктами.

Предмет дослідження – правове регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, а саме: історичний, аналітико-синтетичний, формально-логічний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий.

За допомогою історичного методу виявлено тенденції розвитку законодавства про інвестиції. Застосування аналітико-синтетичного методу дозволило визначити місце інвестицій у державній економічній політиці. Формально-логічний метод використовувався для визначення специфічних ознак відносин у сфері інвестування, особливостей правового регулювання. Використання логіко-юридичного методу дало можливість виявити недоліки правового забезпечення та обґрунтувати напрями його вдосконалення. Порівняльно-правовий метод використаний для дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання інвестицій та розроблення пропозицій щодо його використання в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інвестиційна діяльність завжди перебуває під пильним наглядом дослідників. Це зумовлено тим, що ефективне інвестування складає основу глибинних засад розвитку господарської діяльності та є визначальним для економічного піднесення країни загалом. Так значний внесок у теоретичний та практичний доробок з питань інвестиційної діяльності здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: В. І. Бачинський, Дж. Бейлі, І. О. Бланк, В. В. Бочаров, О.М. Вінник, Л. Гітман, В. В. Качалін, В. В. Ковальов, Я. Д. Крупка, Є. В. Мних, В. О. Озеран.А. А. Пересада, В. С. Рудницький, Я. В. Соколов, О.Е. Симеон, В. В. Сопко, В. Г. Федоренко, М. Г. Чумаченко, У. Ф. Шарп, В. Г. Швець. Не применшуючи значення цих досліджень, необхідно звернути увагу на те, що питання визначення сутності поняття «інвестиції» та виокремлення класифікаційних ознак інвестицій щодо виробництва залишається відкритим.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання теоретичних положень і висновків бакалаврської роботи у законотворчій діяльності з метою вдосконалення законодавства України з питань інвестицій в господарській діяльності, у правозастосовній практиці. Положення роботи можуть використовуватися при підготовці навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників, підручників, викладанні навчальної дисципліни «Господарське право».

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Бакалаврська складається зі вступу, трьох розділів, які включають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 65 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить список використаних джерел із 43 найменувань.

Закрити

Правове регулювання інвестиційної господарської діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.