Компроміс на досудовому слідстві

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 96

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Правова Природа компромісу на досудовому слідстві 6

1.1. Аналіз поняття компромісу на досудовому слідстві 6

1.2. Значення компромісу на досудовому слідстві 14

Висновки до розділу 1 26

Розділ 2. Види компромісу на досудовому слідстві 27

2.1. Загальні види компромісів у суспільстві 27

2.2. Кримінально-правові компроміси 29

2.3. Кримінально-процесуальні компроміси 39

2.4. Тактико-кримінальні компроміси 47

2.5. Морально-етичні компроміси 51

Висновки до розділу 2 54

Розділ 3. Межі допустимості компромісу 56

3.1. Умови для застосування компромісу 56

3.2. Обсяги застосування компромісу 75

Висновки до розділу 3 81

Висновки 83

Список використаних джерел 86

Вступ

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток нашої держави неможливий без змін, зокрема і в законодавстві, яке потребує вдосконалення та заповнення прогалин, які існують на даний час. Одним із шляхів удосконалення законодавства та реалізації його дії на практиці є діяльність органів досудового слідства щодо протидії злочинності, а саме - розширення можливості застосування компромісу при розслідуванні злочинів.

Укладання компромісу сприятиме уникненню розвитку конфліктних ситуацій, дозволить вирішувати низку тактичних завдань, спрямованих на подолання конфліктів та дотримання етичних норм спілкування.

Науковим підґрунтям дослідження стали праці провідних науковців: Ю.П.Аленіна, О.Я.Баєва, В.П.Бахіна, Р.С.Бєлкіна, Т.В.Варфоломеєвої, А.Ф.Волобуєва, В.І.Галагана, В.Г.Гончаренка, Ю.М.Грошевого, А.Я.Дубинського, В.А.Журавля, А.В.Іщенка, Н.І.Клименко, І.П.Козаченка, В.О.Коновалової, М.В.Костицького, В.С.Кузьмічова, В.К.Лисиченка, В.Г.Лукашевича,В.Т.Маляренка, О.Р.Михайленка, М.М.Міхеєнка, М.В.Салтевського, М.Я.Сегая, В.В.Тищенка, В.Ю.Шепітька, М.Є. Шумила та інших.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз сутності компромісу на досудовому слідстві та обґрунтування його практичного значення й формулювання на цій основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення кримінально-процесуального законодавства і криміналістичних прийомів для його укладання.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

- визначити поняття компромісу на досудовому слідстві;

- визначити значення компромісу на досудовому слідстві для вирішення завдань кримінального судочинства;

- дослідити види компромісів на досудовому слідстві;

- визначити умови, за наявності яких стає можливим укладання компромісу на досудовому слідстві;

Об’єктом дослідження є кримінально-процесуальні відносини органів досудового слідства під час застосування компромісу при розслідуванні злочинів.

Предметом дослідження є види, зміст, умови і межі компромісу на досудовому слідстві.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система методів, призначених для отримання об’єктивних і достовірних результатів.

Методами дослідження, що використовувалися при підготовці даної роботи, є: метод системного аналізу, який використовувався, зокрема, у процесі вивчення законодавчих норм, що регулюють укладання компромісу на досудовому слідстві; історико-правовий метод, використання якого дало можливість показати розвиток регулювання укладання компромісу на досудовому слідстві на різних етапах розвитку суспільства і держави; статистичний метод забезпечив обґрунтування теоретичних положень роботи статистичною інформацією; соціологічний метод застосовувався при вивченні архівних кримінальних справ, проведенні анкетування серед працівників правоохоронних органів та обробці отриманих даних.

Нормативну базу становлять положення Конституції України, законів України.

Наукова новизна одержаних результатів. Розглянуті застосування компромісу на досудовому слідстві, узагальнені законодавчі норми, що передбачають компроміс на досудовому слідстві, визначені умови і межі досягнення компромісу, а також розроблені криміналістичні прийоми укладання компромісу на досудовому слідстві. При цьому особливо важливими видаються такі положення роботи:

- сформульовано визначення компромісу на досудовому слідстві;

- визначено (уточнено) місце і роль компромісу на досудовому слідстві через обґрунтування його відповідності завданням і принципам кримінального судочинства;

- наведено види можливих для укладання на досудовому слідстві компромісів;

- систематизовано умови укладання компромісу на досудовому слідстві й визначено основні критерії, що встановлюють межі прийняття компромісного рішення;

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наведені в теоретичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації можуть бути реалізовані: у правотворчій діяльності – для подальшого вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та відомчих нормативних актів правоохоронних органів; у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого дослідження питань застосування компромісу на досудовому слідстві; у навчальному процесі – при вивченні дисциплін кримінального процесу, криміналістики, юридичної психології у вищих юридичних навчальних закладах, а також для підготовки відповідних навчально-методичних посібників і підручників.

Структура роботи обумовлена метою, предметом і завданням дослідження, і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Закрити

Компроміс на досудовому слідстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.