Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 98

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 6

1.1. Історичне виникнення консюмеризму. 6

1.2. Суб'єкти цивільно-правових відносин і сфері захисту прав споживачів 15

1.3. Методологічна основа споживання відповідно до міжнародних стандартів та національного законодавства 18

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 28

2.1. Сучасний стан законодавства про захист прав споживачів 28

2.2. Обов'язки учасників правовідносин у сфері захисту прав споживачів 32

2.3. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері захисту прав споживачів 43

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 62

3.1. Міжнародний досвід врегулювання правовідносин, що підлягають цивільно-правовій охороні за законодавством про захист прав споживачі 62

3.2. Актуальні проблеми законодавства про захист прав споживачів. Пропозиції і перспективи. 74

ВИСНОВКИ 84

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 90

ВСТУП

Актуальність теми. Кожній людині для підтримання нормальних умов життєдіяльності потрібні певні матеріальні та нематеріальні блага. Це їжа, одяг, житло, побутові речі, різні послуги. Необхідність у чомусь, бажання мати щось — це і є потреби. Потреба взагалі — це особливий психологічний стан людини, що відчувається або усвідомлюється нею як незадоволеність, невідповідність між внутрішніми і зовнішніми умовами життєдіяльності. Тому потреба стає поштовхом до активності, яка спрямована на усунення невідповідності, що виникла. Людина знаходить реальні можливості задовольнити потреби, а за відсутності таких можливостей — пригнічує або замінює дану потребу іншою, найближчою до неї. Так не можна вчинити тільки з потребами, прямо пов’язаними з життєзабезпеченням.

У сучасному індустріалізованому суспільстві, яке пропонує великий вибір товарів та послуг, захист прав споживачів відіграє дедалі важливішу роль.

Захист прав споживачів охоплює багато сфер діяльності, включаючи політику, норми та законодавство, а також стандарти, добровільно взяті на себе виробниками, продавцями та надавачами послуг.

Мета роботи. Мета дипломної роботи полягає в розкритті регулювання захисту прав споживачів відповідно до українського законодавства і визначенні шляхів вирішення національних правових проблем входження України в систему світового та європейського захисту прав споживачів.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити сучасний стан законодавства захисту прав споживачі в Україні;

визначити субєктів цивільно-правових відносин у даній сфері;

розглінути міжнародно-правові стандарти у даній царині;

дослідити основні обов'язки учасників правовідносин у сфері захисту прав споживачів;

розглянути цивільно-правову відповідальність за порушення у сфері захисту прав споживачів;

встановити критерії суб’єктів спрощеної системи оподаткування;

дослідити та проаналізувати міжнародний досвід застосування спрощених форм оподаткування;

проаналізувати законодавчу базу України щодо захисту прав споживачів, визначити проблеми та перспективи.

Об’єкт дослідження - це цивільно-правові правові відносини в сфері споживання продуктів діяльності громадянами України.

Предметом дослідження є правове регулювання до сучасного законодавства захисту прав споживачів у використанні продуктів життєдіяльності та надані послуг суб’єктами господарювання.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання поставлених завдань під час проведення цього наукового дослідження було використано діалектичний метод, який дозволив комплексно дослідити правове регулювання захисту прав споживачів. У процесі дослідження були застосовані сучасні загальнонаукові методи пізнання (системний підхід, історичний метод, аналіз, синтез) та методи конкретно-наукових досліджень. Зокрема в роботі використано:

- історичний і логічний аналіз причин виникнення проблеми щодо захисту прав споживачів; системно-структурний аналіз методів регулювання у даній сфері, положень міжнародних документів, ролі і значення національних та міжнародних стандартів захисту прав споживачів;

- метод порівняльного аналізу нормативно-правових актів окремих країн, правових і економічних засобів регулювання захисту прав споживачів

- метод емпірично-статистичної обробки міжнародно-правових документів, угод, резолюцій рекомендацій міжнародних організацій;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

- метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд використаних джерел роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють порядок захисту прав споживачів в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування дано інституту, зокрема В.І. Борисова, І.І. Іванова, А.А. Верховця, В.В. Паришкура, О.Т. Кагала, О.В. Звєрєва, Н. Воронецької, О.П. Пісьменної, І.С. Полікарпова, О.В. Шумського, В.С. Цимбалюка, ІІ.Дахно, Л. Гришка, О.М. Нагорнюк, О.Г. Бровка, Г.Б. Рудавської, А.А. Мазаракі, В.С. Скибінського та інших.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в сукупності поставлених завдань та в підходах до їх розв’язання, а також визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного співробітництва в згаданій сфері.

Практичне значення дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах цивільного права, а саме в захисті прав споживачів.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Захист прав споживачів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.