Деліктні зобов'язання в трудовому праві

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 113

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7

1.1. Делікт як теоретико-правова категорія 7

1.2. Поняття та структурні елементи деліктних зобов’язань у трудовому праві 15

Висновок до розділу 1 30

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБОВЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ 32

2.1. Поняття та ознаки відповідальності за забов’язання із заподіяння шкоди 32

2.2. Підстави та умови відповідальності за забовязання із заподіяння шкоди 42

2.3. Види відповідальності за забовязання із заподіяння шкоди 56

Висновок до розділу 2 74

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 76

3.1. Удосконалення чинного законодавства щодо відповідальності у трудовому праві України 76

3.2. Зарубіжний досвід деліктних зобов’язань у трудовому праві 87

Висновок до розділу 3 90

ВИСНОВКИ 99

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 104

ВСТУП

Актуальність теми. Трудову відповідальність можна визначити як передбачене законом або договором і забезпечене силою державного примусу правовідношення, яке настає в результаті вчинення правопорушення і яке виражається в обов'язку учасників трудових відносин понести додаткові позбавлення майнового та дисциплінарного характеру за вчинене правопорушення, з метою найбільш повного відновлення або компенсації порушених прав потерпілої особи.

Нерідко під підставами договірної та деліктної відповідальності розуміють такі категорії як шкода, протиправність, причинний зв'язок між ними, а також провину. З подібної позиції розглянуті підстави деліктної відповідальності, зокрема, в Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. У чималому ступені подібного розуміння підстав деліктної відповідальності у трудовому праві сприяє сам Трудовий кодекс України, стаття 41, 41-1, 41-2, 41-3 КЗпП України, Цивільний кодекс України статтею 441 ЦК України, Кримінальним кодексом України, а саме ст. 172-175 КК України. У даному випадку термін «підстава» використаний у множині і створюється враження, що підстав відповідальності кілька.

У літературі була розгорнута велика дискусія з питання про те, які юридичні факти повинні бути віднесені до основи виникнення договірної та недоговірної (деліктної) трудової відповідальності. До цих пір не існує однакового доктринального розуміння даного поняття, а також його співвідношення з категорією «умови відповідальності». Вважаємо, що сучасна українська деліктна відповідальність в трудовому праві потребує наукового дослідження підстав виникнення трудової відповідальності.

В роботі досліджувалися нормативно-правові акти, а саме: Конституція України, закони України, укази Президента України, міжнародні угоди, що ратифіковані Верховною Радою України, а також праці вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування та розширення Європейського Союзу, зокрема М.М. Агаркова, Н.Г. Александрова, І. Багірова, О. Барабаша, В.Я. Буряка, С.Н. Братуся, І.М. Ваганова, Л.П. Геращенка, Л. Григор’єва, Ю.А. Денисова, В.В. Жернакова, Ф.Л. Жоріна, В.І. Зуба, М.Л. Захарова, С.А. Іванова, О.С. Іоффе, І.С. Канзафарова, Д.О. Карпенка, В.К. Колосова, Д.С. Комарницького, А.В. Кузьменка, В.В. Луця, А. Нестеренка, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, П.Р. Стависского, Л.А. Сироварської, Н.М. Хуторяна, В.Д. Чернадчука, В.В. Яковлева та багато інших праць вчених.

На даний час у вітчизняній і зарубіжній правничій літературі питанню щодо трудової відповідальності як окремого інституту трудового права приділяється значна увага. Не менш актуальними у науковому середовищі є і питання щодо підстав та умов притягнення учасників трудових відносин до матеріальної відповідальності. Основою для написання статті стали дослідження таких відомих фахівців у галузі трудового права, як: М.Й. Бару, О.Т Барабаша, Е.С. Белінського, М.І. Данченка, Є.О. Кленова, Р.З. Лівшиця, В.Г. Малова, А.Р. Мацюка, П.Р. Стависького, Л.О. Сироватської, В.С. Венедиктова, І.В. Зуб, Д.О. Карпенка, В.І.Прокопенка, В.Г. Ротань, М.П. Стадник та ін.

Мета та завдання роботи. Дослідити деліктині зобвязання та відповідальність в контексті трудових відносин, провести порівняльний аналіз правової природи деліктих зобов’язань в трудовому праві, їх відмінностей та характерних особливостей. Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути теоретичні засади дослідження делікту як теоретико-правову категорію;

визначити поняття та ознаки відповідальності за заподіяння шкоди в трудових відносинах;

охарактеризувати структурні елементи деліктних зобов’язань у трудовому праві;

встановити підстави та умови відповідальності за трудовим правом;

дослідити та проаналізувати основні види відповідальності в трудовому праві;

розглянути підстави та умови відповідальності за забовязаннями із заподіяння шкоди

проаналізувати підвищену та колективну матеріальну відповідальність працівників;

розглянути порядок визначення розміру шкоди;

розглянути відшкодування моральної шкоди;

дослідити зарубіжний досвід деліктних зобов’язань у трудовому праві.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є деліктні зобовязання, в межах якої знаходиться предмет дослідження –відповідальність в трудових відносинах відповідно до законодавства України.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у дослідженні відмінності матеріальної відповідальності від цивільної відповідальності;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ – праове регулювання відповідності за зобов’язання із заподіяння шкоди;

описовий метод застосовувався при дослідженні елементів деліктих зобов’язання у трудовому праві;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в сукупності поставлених завдань та в підходах до їх розв’язання, а також визначено сучасні тенденції розвитку трудового права в частині відповідальності в трудовому праві.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах національного права.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань, висновків та списку використаних джерел та літератури. 

Закрити

Деліктні зобов'язання в трудовому праві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.