Правове регулювання трудових відносин в Україні

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 100

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 7

1.1. Поняття трудових відносин та їх види 7

1.2. Зміст трудових правовідносин, їх об’єкт і суб’єкти. 11

1.3. Підстави виникнення та припинення трудових відносин 33

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 44

2.1. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 44

2.2. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 47

2.3. Правові методи регулювання оплати праці 51

2.4. Нормативне регулювання трудової дисципліни та відповідальність в трудовому праві 55

2.5. Правові засади охорони праці 57

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 69

3.1. Правове регулювання трудових відносин в Україні в порівнянні із зарубіжними країнами 69

3.2. Міжнародні нормативно-правові акти з питань регулювання трудових відносин 81

ВИСНОВКИ 87

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 91

ДОДАТКИ 100

ВСТУП

Актуальність теми. Право на працю — одне з фундаментальних прав людини, встановлене міжнародно-правовими актами і визнане усіма державами світу. Це право належить до групи соціально-економічних прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій творчий потенціал, виражати свою особистість.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері застосування праці, де створюються матеріальні й духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.

Трудове право виникло як право захисту найманого працівника. Із середини XIX століття в державах з’явилися окремі законодавчі акти, якими почали встановлюватися певні обмеження для роботодавців щодо застосування найманої праці. Прикладами є акти про працю, які забороняли працю дітей молодше 8 років (Франція, 1841 р.), 9 років (Англія, 1802 р.); про обмеження робочого дня (Англія, Білль про десятигодинний робочий день, 1847 р.); про обмеження застосування дитячої праці на нічних та небезпечних роботах (Росія, 1882, 1885 рр.); регламентували діяльність фабричної інспекції праці (Росія, 1886 р.) тощо.

Таке законодавство отримало назву “фабричного”, “робочого” або “соціального” законодавства. Коло питань, які охоплювалися цим законодавством, стосувалося обмежень мінімального віку для допущення малолітніх до праці; деякого обмеження робочого дня спочатку для підлітків, для жінок, а згодом взагалі для працівників; адміністративного нагляду за виданням наймачами правил внутрішнього розпорядку; обмеження штрафів, що накладалися на робочих наймачами, та інших виробничих вирахувань із заробітної плати; деякого поліпшення гігієнічних умов праці та техніки безпеки; установлення строків виплати заробітної плати і заборони розплати товарами; впровадження “фабричної” інспекції праці для нагляду за утриманням фабрично-заводських підприємств; часткового страхування робочих на випадок каліцтва, хвороби, безробіття.

Мета і завдання дослідження дипломної роботи є дослідження трудових відносин в Україні відповідно до міжнародних стандартів та аналіз правового регулювання міжнародних та національних стандартів праці.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути теоретичні засади трудових відносин в Україні;

визначити поняття, зміст, підстави виникнення та припинення трудових правовідносин;

дослідити види регулювання трудових відносин та їх правову природу;

встановити перспективи вдосконалення правового регулювання трудових відносин в Україні;

охарактеризувати правове регулювання трудових відносин в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом;

визначити міжнародні стандарти праці.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є відносини, які виникають в наслідок працевлаштування громадян України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – правове регулювання трудових відносин в Україні.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при дослідженні розвитку міжнародно-правового регулювання праці;

структурний - логічний метод застосовувався при визначенні поняття трудових та зміст правовідносин;

метод аналізу застосовувався при написанні розділу ІІ та ІІІ – види правового регулювання трудових відносин та перспективи вдосконалення правового регулювання трудових відносин в Україні;

описовий метод застосовувався при написанні підстав винекнення та припинення трудових відносин;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: конвенцій, хартій, міжнародних пактів, міжнародних договорів, Конституції України, законів України, що визначають правове регулювання праці, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ поняття, розвитку правового регулювання праці В.А. Борисова, В.В. Глазиріна, Г.В. Хникіна, С. Кожушко, М. Колганова, В.І. Курилова, О. Панасюка, О.В. Смирнова, С.А. Собольова, Н.М. Хуторяна, Г. Угрюмова, Н.Б. Болотіної Чанишева Г.І Черешнюка В. Фесъкова М.М. Киселева И.Я. Лаврінчука І. та інші праці вчених.

Практичне значення та новизна отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах трудового права.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрити

Правове регулювання трудових відносин в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.