Кримінальне провадження на підставі угод

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 131

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ 8

1.1. Історія та сучасний стан кримінального провадження на підставі угод8

1.2. Інститут угод як диференціація кримінально-правової форми15

1.3. Міжнародний досвід кримінального провадження на підставі угод24

Висновки до розділу 1 34

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД 36

2.1. Угоди в кримінальному провадженні: зміст, обставини, наслідки36

2.2. Процесуальний порядок провадження на підставі угоди 64

Висновки до розділу 2 81

РОЗДІЛ 3. АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТУСУВАННЯ ІСТИТУТУ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 84

3.1. Практичне застосування інституту угод у кримінальному провадженні84

3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення інституту угод в кримінальному провадженні 111

Висновки до розділу 3 114

ВИСНОВКИ 115

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 120

ВСТУП

Забезпечення надійного захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження обумовлює необхідність реформування кримінального процесуального законодавства на основі сучасних досягнень як вітчизняної, так і міжнародної кримінально-процесуальної теорії та правозастосовної практики, які б відповідали світовим стандартам.

Необхідним кроком на шляху формування України як демократичної та правової держави є прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), який закріпив дієві процесуальні механізми захисту прав, свобод та законних інтересів людини як найвищої соціальної цінності. Положення КПК України закріплюють порядок кримінального провадження, що відображає подальшу демократизацію та гуманізацію вітчизняного кримінального судочинства. Реформування процедури кримінального провадження загалом пов’язане з удосконаленням існуючих інститутів та запровадженням нових форм і методів здійснення кримінально-процесуальної діяльності, заснованих на європейських стандартах.

Новелою у кримінально-процесуальному законодавстві є здійснення кримінального провадження на підставі угод, яке належить до особливих порядків кримінального провадження. Інститут угод можна розглядати як прояв диференціації кримінально-процесуальної форми, адже він передбачає своєрідні умови та порядок здійснення кримінального провадження, який суттєво відрізняється від звичайного провадження.

Темою нашого дослідження є угоди, що застосовуються у кримінальному провадженні.

Актуальність теми. Запровадження інституту угод в українському законодавстві є новелою, у зв’язку з чим з’являється необхідність дослідження нового інституту як в Україні, так і в інших країнах світу.

Адже на сьогодні серед найскладніших і відносно найменш досліджених теоретичних і практичних питань вітчизняного кримінального та кримінально-процесуального права інститут угод є актуальним і малодослідженим.

Крім того закріплення на законодавчому рівні чіткої і детальної процедури примирення між сторонами є виконанням Україною вимог Рамкового рішення Ради ЄС «Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинство» (2001/220/ JHAвід 15 березня 2001 р. згідно з яким кожна країна-учасниця повинна намагатися сприяти медіації в кримінальних справах.

Метою угоди є суб’єктивно бажаний результат, який повинен настати після укладення та затвердження. Найважливішою ознакою угоди є її правомірний характер.

Угода має на меті, з одного боку, пом’якшення покарання обвинуваченого, а з другого - зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у кримінальних справах та процесуальне спрощення розгляду справ.

Метою магістерської роботи є аналіз процесуального порядку укладення і затвердження угоди про примирення та угоди про визнання винуватості, дослідження прав та обов’язків сторін угоди, визначення ролі суду в процесі її затвердження дослідження правової природи та особливостей застосування угод у кримінальному провадженні та аналіз його змісту.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути сутність кримінального провадження на підставі угод;

дослідити історичний розвиток та наявність в історії кримінального процесу України законодавчого закріплення інституту угод;

проаналізувати законодавство зарубіжних країн щодо наявності інститут угод у цих країнах;

визначити поняття та зміст угоди у кримінальному провадженні в Україні;

дослідити процесуальний порядок провадження на підставі угоди;

встановити практичне значення інституту угод у кримінальному провадженні;

проаналізувати проблеми визначеного інституту;

визначити шляхи вдосконалення інституту угод в кримінальному провадженні.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають внаслідок укладення угод у кримінальному провадженні.

Предметом дослідження є особливості укладення угод у кримінальному провадженні.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні стану кримінального провадження на підставі угод;

порівняльний метод використовувався у дослідженні українського КПК у розділі угод в кримінальному провадженні та міжнародного досвіду застосування таких угод в інших країнах;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ - загальна характеристика кримінального провадження на підставі угод;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ аспекти правозастосування інституту угод у кримінальному провадженні;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи. Необхідно зауважити, що окремі питання диференціації кримінально-процесуальної форми та спрощених процедур розгляду кримінальних справ були предметом наукових досліджень Ю.П.Аленіна, С.А. Альперта, В.Д. Арсєньєва, О.М. Бандурки, О.В. Бауліна, Т.В. Варфоломєєвої, Ю.М. Грошевого, П.Д. Денисюка, А.Я. Дубинського, В.С. Зеленецького, Є.Г. Коваленка, О.М. Ларіна, Л.М. Лобойка, М.М. Михеєнка, П.Ф. Пашкевича, Р.Д. Рахунова, М.С. Строговича, В.М. Тертишника, В.П. Шибіка, О.Г. Шило та інших науковців. Однак, зважаючи на складність досліджуваної проблеми та реформування кримінально-процесуального законодавства, виникла необхідність в її подальшому вивченні та ґрунтовному аналізі.

Питання, що стосуються кримінального провадження на підставі угод, у своїх працях висвітлювали такі науковці, як: Х.Д. Алікперов, Ю.В. Баулін, О.М. Боброва, І .А. Войтюк, Л.М. Володіна, Л.В. Головко, О.А. Губська, О.О.Дудоров, В.В. Землянська, Л.В. Лобанова, В.Т. Маляренко, В.М.Трубников, М.І. Хавронюк, Л.А. Хруслова та ін. їхні дослідження зробили вагомий внесок у теорію та практику кримінального судочинства.

Проблеми застосування договірних та альтернативних процедур у кримінальному судочинстві опинялися у полі уваги таких українських та зарубіжних вчених, як: Ю.В. Баулін, Л.В. Головко, О.Є. Соловйова, А.Р. Туманянц, В.В. Землянська, О.Б, Комарницька, О.А. Губська, А.В. Лапкін та ін. Поряд з цим, у їхніх роботах питання участі прокурора у договірних процедурах розглядалися лише побічно. Проблематика принципів діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод взагалі у вітчизняній науковій юридичній літературі не досліджувалася.

Питання спрощених та скорочених процедур розгляду кримінальних справ, зокрема із застосуванням угоди про визнання винуватості досліджували П.В. Пушкар, В.В. Крижанівський, О.Г. Наджафов В.М. Тертишник, В.І.Бояров, Ю.М. Грошевий, В.Н. Махов, М.А. Пешков, В.В. Молдован, В.І.Теремецький, Г.В. Соловей та інші.

У науковій, зокрема кримінально-процесуальній літературі, проблеми, пов’язані із застосуванням медіації досліджувались відомими вітчизняними науковцями, такими як Ю. Баулін, І. Войтюк, В. Землянська, В. Маляренко, О.Перепади, М. Хавронюк та ін.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах кримінального права, а саме у застосуванні окремих процесуальних інститутів.

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, що включають сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 132 сторінки, обсяг основного тексту – 109 сторінок.

Закрити

Кримінальне провадження на підставі угод

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.