Слідчі дії в кримінальному процесі

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 87

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Правова сутність слідчих дій в кримінальному процесі 7

1.1. Поняття та види слідчих дій. 7

1.2. Класифікація слідчих дій. 15

1.3. Процесуальне оформлення провадження слідчих дій. 19

1.4. Примусове провадження слідчих дій – інститут кримінально-процесуального права  23

Розділ 2. Характеристика окремих слідчих дій. 31

2.1. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину. 31

2.2. Допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого як слідча дія  36

2.3. Очна ставка та пред’явлення до впізнання. 41

2.4. Обшук і виїмка. 46

2.5. Огляд та ексгумація трупа. 52

2.6. Освідування та відтворення обстановки і обставин подій. 57

2.7. Призначення та проведення експертизи. 61

2.8. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку  67

Висновки. 72

Список літератури. 76

Додатки. 81

Вступ

Актуальність теми. Основними категоріями кримінального права є злочин і кримінальна відповідальність за його вчинення. Питання про те, чи мав місце злочин, якщо мав, то хто його вчинив і як застосувати до суб єкта злочину покарання, вирішуються в просторово–часових межах кримінального процесу. Вирішення зазначених вище питань здійснюється в ході пізнавальної діяльності, яка в кримінальному процесі іменується доказуванням і реалізується за допомогою спеціальних пізнавальних засобів. Порядок застосування таких засобів регламентується нормами кримінально–процесуального права. Перелік пізнавальних засобів і порядок їх здійснення є особливими на різних стадіях кримінального процесу. В стадії досудового розслідування основними засобами збирання і перевірки доказів є слідчі дії.

В юридичній теорії слідчим діям, як засобам збирання доказів, приділялася і приділяється значна увага. Слід відзначити, що значний внесок в розробку проблем провадження слідчих дій внесли вітчизняні вчені Ю.П. Аленін, С.А. Альперт, І.Є. Биховський, Ю.М. Грошевой, А.Я. Дубинський, В.С. Зеленецький, О.М. Ларін, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.А. Образцов, О.П. Рижаков, С.М. Стахівський, В.М. Тертишник, С.А. Шейфер, В.П. Шибіко та ін.

Але переважна більшість дослідників обирали предметом своїх досліджень криміналістичні або організаційні аспекти провадження слідчих дій. В процесуальному плані дослідження проводилися шляхом аналізу існуючих норм, що складають в своїй сукупності інститут слідчих дій. В умовах проведення в Україні судової реформи в теорії кримінального процесу постають питання, повязані з реформуванням досудового слідства. Одним із таких питань є питання удосконалення процесуальної регламентації слідчих дій, як основних засобів здійснення в досудовому провадженні доказової діяльності.

До вибору теми цього дослідження спонукала і та обставина, що термін „слідчі дії”, який вживається в тексті Кримінально–процесуального кодексу України 88 разів, не має в цьому кодексі легального тлумачення. Між тим, всі органи дізнання, яких в України налічується десять, та слідчі органи, які на даний час існують в чотирьох відомствах, кожного дня здійснюють слідчі дії. Зважаючи на те, що ці органи повинні дотримуватися правового принципу „дозволено тільки те, що прямо передбачено в законі”, їхня діяльність з провадження слідчих дій має бути ґрунтовно регламентована чинними нормами кримінально–процесуального права. Детальна правова регламентація цієї діяльності є важливою ще й тому, що особи, які здійснюють дізнання, та слідчі несуть юридичну відповідальність за своєчасне і законне провадження слідчих дій. У зв язку з цим актуальним є дослідження не тільки порядку провадження слідчих дій (що, як правило, робилося раніше в наукових статтях та монографіях), а й підстав до їх провадження; загальної мети та мети окремих слідчих дій; загальних та спеціальних правил їх провадження; учасників, місця та часу провадження; відповідальності посадових осіб, які здійснюють провадження у кримінальній справі, та осіб, які залучаються до участі у слідчих діях, за порушення порядку проведення останніх. Ґрунтовна процесуальна регламентація слідчих дій передбачає якнайповніше відображення в нормах права всіх зазначених вище елементів. Теоретичне дослідження дозволить визначити наскільки повним може бути їх відображення в правових приписах. Чіткість і однозначність останніх в змозі забезпечити усунення із практики діяльності у кримінальних справах тяганини під час їх досудового розслідування, забезпечить його повноту і всебічність. Саме на це звертає увагу центральних органів виконавчої влади Глава нашої держави (пункти 1 і 13 Указу Президента України від 18 лютого 2002 року „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”).

Всі викладені обставини в їхній сукупності свідчать про проблемність, а значить і про актуальність обраної теми як для теорії кримінального процесу, так і для практики діяльності з розслідування кримінальних справ.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне узагальнення проблем регламентації слідчих дій в кримінально–процесуальному праві України в умовах реформування правової системи України.

Дана мета зумовила постановку і вирішення наступних задач:

1) дослідити поняття та види слідчих дій;

2) встановити ознаки слідчих дій, на підставі чого визначити їхню класифікацію;

3) проаналізувати процесуальне оформлення провадження слідчих дій.

4) обґрунтувати доцільність примусового провадження слідчих дій – як інституту кримінально-процесуального права.

5) дати характеристику окремих слідчих дій.

Об’єктом дослідження є сукупність норм кримінально–процесуального права, якими регламентується порядок провадження процесуальних дій.

Предметом дослідження є слідчі дії в кримінальному процесі.

Методи дослідження: відповідно до мети і задач дослідження в роботі використана сукупність дослідницьких методів сучасної гносеології. Методологічною основою дослідження є теорія пізнання соціально–правових явищ, а також наукові принципи і концептуальні положення, розроблені спеціалістами в галузі загальної теорії права, кримінально–процесуального права, криміналістики, юридичної психології.

У процесі дослідження використовувалися такі методи: діалектичний, історико–правовий, логічного аналізу, системно–структурного аналізу, функціональний, порівняльно–правовий, індукції, дедукції та інші сучасні методи наукового пізнання. Всі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку та взаємозалежності, що в кінцевому рахунку забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність дослідження, коректність, несуперечливість на істинність наукових результатів.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на теоретичному рівні дається комплексне поняття, розкривається зміст і сутність слідчих дій, органiзацiйно-правовi проблеми їх реалізації. На фундаментальному рівні нами досліджено окремі види слідчих дій, що дало можливість переосмислити деякі теоретичні положення науки кримінально-процесуального права, викласти в авторському розумінні рішення комплексу проблем правового регулювання слідчих дій в кримінальному процесі.

Практичне значення одержаних результатів дослідження проявляється в тому, що вони можуть використовуватися у процесі правотворчості з метою удосконалення правової регламентації слідчих дій у чинному кримінально–процесуальному законі, а також при викладанні у вищих навчальних закладах юридичного профілю навчальної дисципліни „Кримінально–процесуальне право”. Наукові результати цієї роботи можуть бути також впроваджені у практику діяльності слідчих підрозділів Рівненського міського управління УМВС України у Рівненській області.

Обсяг і структура роботи обумовлені метою та завданнями дослідження, а також логікою розташування в ній матеріалу. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

Закрити

Слідчі дії в кримінальному процесі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.