План

1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

2. Розвиток волі у дошкільному віці

3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

Література

4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

Воля належить до вищих психічних функцій особистості, відіграє важливу роль у становленні спрямованості як центрального компо­ненту структури зрілої особистості. Розвиток волі дошкільника зна­чною мірою зумовлений характером та змістом виховних впливів до­рослого. Робота вихователя над формуванням складових волі дитини повинна проводитись постійно на основі найновіших досягнень ди­тячої психології. Загальною умовою такої роботи виступає насичене спілкування та співпраця дошкільника й дорослого у всіх сферах ді­яльності. Окремими задачами виступає формування цілеспрямова­ності, усвідомленості, опосередкованості дій дитини.

Розвиток цілеспрямованості дитини передбачає дві лінії. По-перше, дитина повинна вміти приймати й виконувати цілі, задані дорослим у формі інструкцій, завдань. По-друге, дорослий вчить дитину ставити власні цілі та шукати засоби їх досягнення. Не вміючи діяти за інструкці­ями, дитина втрачає можливість засвоєння соціального досвіду, їй важко буде навчатись у школі. Володіння вміннями ставити власні цілі лежить в основі розвитку самостійності, ініціативності, творчості малюка.

Формування здатності приймати й виконувати інструкції по­чинається ще у ранньому віці при виконанні побутової і предметної діяльності. Дорослий просить малюка: «Дай прапорець», «Принеси м’ячик». Він разом з дитиною виконує низку послідовних дій на ви­конання певної задачі: потрібно скласти іграшки у коробку, вигото­вити з паперу прапорець тощо. Дорослий показує, як можна гратись з машинкою: ось вона перевозить вантажі, ось водій ремонтує її, роз­вантажує, миє. Коментуючи й показуючи дитині кожну свою дію, до­рослий дає зразок, якому малюк зможе згодом слідувати сам.

У дошкільному віці дитина оволодіває зразками способів дій тру­дової, продуктивної, побутової, ігрової діяльності. Їй посильне вико­нання досить складних трудових доручень: «полий квіти», «прибери у кімнаті». Дорослому слід обов’язково показати зразок способу ви­конання доручення, пояснити найбільш складні моменти.

Сприяють розвиткові волі рухливі ігри, що передбачають дотри­мання певних правил, які дитині необхідно пояснити. Рухи за зраз­ком дитина виконує у фізкультурних вправах, розучуючи танці, наприклад до якогось свята.

Інші ігри за правилами, насамперед, сюжетно-рольові і дидактич­ні, становлять важливий засіб формування волі старшого дошкільни­ка. Виконання всіх видів діяльності разом з ровесниками допомагає дитині втримати завдання, не забути правило, порівняти себе з іншим і виправити недоліки.

Розвиток здатності дитини до самостійної постановки цілей най­більш інтенсивно відбувається у самодіяльних видах діяльності дити­ни - насамперед, у творчих іграх, а також у продуктивній діяльності, коли дитина діє за власним задумом. Організовуючи сюжетно-рольо­ву гру, дитина разом з однолітками визначає сюжет, ролі, іграшки та замінники. Вся ігрова діяльність вибудовується дітьми самостійно - і становить, за словами Л. С. Виготського школу довільної поведінки.

Особливу роль у розвитку волі дитини відіграє мовлення як осно­вний засіб організації поведінки та діяльності. Тут має значення мов­лення дорослого і мовлення самої дитини, такі процеси, як слухання та розуміння, формування внутрішнього мовлення із зовнішнього. Дорослий будує спілкування з дитиною за допомогою діалогічно­го мовлення. Не слід перетворювати розмову з дитиною на монолог дорослого. Не можна оцінювати відповіді дитини. Задача дорослого полягає в тому, щоб підкріпити і виділити самостійні дії, надати їм довільного, усвідомленого характеру. Дитина повинна мати право висловитись, проявити свою активність. У діалозі з дорослим форму­ється усвідомлення дитиною своїх дій, бажань, співвідношень між ними. Так, дорослий запитує малюка «У що ти грався?, «Покажи, як тобі вдалось так скласти пірамідку?» У що ти будеш гратись тепер?».

Формуванню здатності до постановки мети допомагають такі звертання дорослого: «Можливо, ти хочеш малювати», «Давай разом почитаємо книжечку», «Що ти хочеш побудувати?».

Увагу до способу виконання дій привертають такі запитання «З чого почнеш будувати», «З чого зробиш дах?».

Дорослий радиться з дітьми з приводу спільних занять, їх по­слідовності: «Куди хочете піти на екскурсію?», «В які ігри будете гратись на ігровому майданчику? Які іграшки потрібні для цього?» Дошкільникам слід розкривати раціональність режиму дня, по­слідовності його моментів. Корисно згадати, що вже діти робили, які результати отримали, що можна було зробити краще. Тому слід планувати і підводити підсумки кожного дня в дитячому садку, на­лаштовувати дітей на майбутні події, щоб вони чекали їх і психоло­гічно готувалися до них. Важливо виділити головний епізод і зробити його привабливим, щоб діти позитивно переживали те, що належить робити. Корисно пов’язувати минулі події з майбутніми, організову­вати довготривалі багатосерійні види діяльності, наприклад щоденну протягом тижня підготовку до показу спектаклю для малюків.

Мовлення дозволяє загострити ситуацію вибору, спонукає само­стійно приймати рішення, уявляти різні варіанти своєї дії, усвідом­лювати своє бажання: «Ким хочеш бути в грі? А якщо товариші не погодяться із твоєю роллю?»; «Чому ти так хочеш? А як можна по- іншому? А як буде правильно? А як би я зробила, вгадай? А як би зробив інший хлопчик?»

При виконанні складних завдань допомагає прийом дозованого ускладнення задач: «Намалюй грибочок з червоним капелюшком. А зараз ще один - з коричневим». Дорослий за допомогою підбадьо­рювань, порад, нагадувань, оцінок допомагає дитині довести розпо­чату справу до кінця, досягти передбачуваного результату.

Дорослий спонукає дитину до розмірковувань з використанням внутрішнього мовлення: «Подумай, як краще починити машинку»; «Визнач порядок, у якому ти будеш малювати».

Висновки про психолого-педагогічні умови розвитку волі:

-нормативні показники розвитку волі досягаються за умови ці­леспрямованої педагогічної роботи з дитиною;

-окремими задачами розвитку волі виступає формування ціле­спрямованості, усвідомленості, опосередкованості дій дитини;

-у розвитку цілеспрямованості зусилля слід спрямовувати, по- перше, на формування здатності виконувати інструкції дорос­лого, а по-друге, на розвиток самостійної постановки цілей та їх досягнення;

-мовлення виступає важливим засобом формування волі до­шкільника.


Література

1.Денисова З. В.Механизмы эмоционального поведения ребенка / Под ред Н. И. Касаткина. - М.: Наука, 1978. - 144 с.

2.Завтра в школу / Під заг. ред. В. К. Котирло. - К.: Рад. школа, 1977. - 128 с.

3.Запорожец А. В. Психологическое изучение развития моторики ребенка-дошкольника / Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / Под ред. А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца. - М, 1995. - С.112-122.

4.Кондратенко Т. Д, Котырло В. К., Ладывир С.А. Обучение стар­ших дошкольников. - К.: Рад. школа, 1986. - 152 с.

5.Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. - К.: Рад. школа, 1991. - 221 с.

6.Котирло В. К.Виховання слухняності дітей у сім’ї. - К.: Рад. школа, 1967. - 104 с.

7.Котирло В. К. Растет гражданин. - К.: Рад. школа, 1980. - 79 с.

8.Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. - К.: Рад. школа, 1971. - 196 с.

9.Кравцов Г., Кожарина Л., Плашаева Л. Царевна Несмеяна и другие, или Воспитание произвольности // Дошкольное воспитание.

-1971. - № 11. - С. 61-64.

10.Люблінська Г. О.Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.

-С. 279-297.

11.Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М.: Просвещение, 1991. - 112 с.

12.Непомнящая Н. И. Формирование воли // Дошкольное воспитание. - 1963. - № 9. - С. 36-41.

13.Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем онто­генезе // Вопросы психологии. - 1990. - № 3. - С. 49-57.

14.Усова А. П. Роль игры в воспитании детей / Под ред. А. В. За­порожца. - М.: Просвещение, 1976. - 96 с.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Воля та система мотивів у дошкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.