План

1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

2. Розвиток волі у дошкільному віці

3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

Література

Складність задач діяльності

 • Успіхи і невдачі в діяльності. У 3-4 р. успіхи і невдачі не впли­вають на вольову дію дитини. У середніх дошкільників невдачі впливають негативно і не стимулюють наполегливість, а успіх завжди впливає позитивно. У дітей 5-7 р. успіх, а у деяких і невдача, стимулює подолання труднощів. Людина, що не до­водить справи до кінця, оцінюється старшими дошкільника­ми негативно (Н. М. Матюшина, А. Н. Голубєва).
 • Ставлення дорослого при оцінці дій дитини. Об’єктивна, до­брозичлива оцінка дорослого допомагає малюку мобілізувати свої сили і досягти результату.
 • Уміння дитини уявити майбутнє ставлення оточуючих до ре­зультату її діяльності (Н. І. Непомнящая). Так, виготовлення килимків з паперу було успішнішим, коли дорослий або інші діти висували вимоги до цих подарунків від імені осіб, яким подарунки призначалися.
 • Співвідношення мотивів і мети. Успішніше дошкільник дося­гає мети при ігровій мотивації, а також коли ставиться най­ближча мета. Я. З. Неверович, показала, що діяльність була активнішою, коли діти виготовляли прапорець для малюків, а серветку для мами. При протилежному адресуванні діти часто не доводили справу до кінця. Вони не розуміли, навіщо мамі потрібен прапорець, а малюкам - серветка [153, с. 235-236].
 • Висновки про розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку:

  -довільність - це здатність володіти собою, а вольова регуляція - найвища форма довільності;

  -вольова регуляція передбачає свідомо викликане зусилля осо­бистості, спрямоване на подолання нею перешкод на шляху до мети;

  -у немовлячому та ранньому вікових періодах закладаються передумови вольової регуляції;

  -до трьох років у дитини виникає довільність та її складові - опосередкованість, цілеспрямованість, усвідомлюваність.


  2. Розвиток волі у дошкільному віці

  У старшому дошкільному довільність поширюється на всі сфери психіки - її пізнавальні й емоційно-вольові процеси (З. М. Істоміна, Н. Г. Агеносова, О. В. Запорожець), а також і на особистість дитини.

  Важливою передумовою навчання у школі, на думку О. Є. Крав- цової, виступає довільність дитини у сфері спілкування з дорослим, яка складається до 6-7 років. Зокрема, довільність мовленнєвого спілкування дозволяє дитині, влучно відповідати на запитання вчи­теля, самому ставити такі запитання, будувати своє мовлення відпо­відно поставленим дорослим задачам. При недостатній довільності у цій сфері, спостерігаються такі прикрі випадки, коли дитина підняла руку, щоб відповісти, але не в змозі вимовити ані слова. При цьому вдома вона добре вивчила матеріал, переказувала його батькам.

  Достатній рівень розвитку діалогічного мовлення дозволяє до­шкільнику будувати своє мовлення у внутрішньому плані. Внутріш­нє мовлення дитини стає засобом оволодіння своєю поведінкою через самоінструкції, самонакази.

  Мовлення дозволяє дошкільнику вийти за межі ситуації, ово­лодівати плануванням, як способом здійснення цілеспрямованості. Вміння планувати свою діяльність у дитини формується тільки за умови навчання. Плануючи, дитина створює в уяві програму своїх дій (мету, умови, засоби, способи і послідовність). Спочатку у цій програ­мі дитина здатна передбачити лише наступний крок, а до 7 р. - усю послідовність дій.

  Усвідомленість власних дій дозволяє дошкільнику в оптимальній послідовності виконувати дії, краще орієнтувати свою поведінку на досягнення мети у процесі виконання плану. При цьому важливо, щоб дитина навчалась аналізувати свою поведінку, бачити її ніби збо­ку. Допомагають образи пам’яті (хоче зробити так, як вже робила), уяви (що буде, якщо зробити ось так), правила або зразки дій, мораль­ні норми (щоб бути хорошим, потрібно робити саме так).

  У дошкільному віці дитині потрібна зовнішня опора для регуля­ції своєї поведінки (наочні зразки, малюнки, предмети, ігрові ролі). Внутрішній образ стає регулятором поведінки дитини за умови, що він чіткий, неодноразово сприйманий, добре зрозумілий. Наприклад, таким образом слугує ігрова роль. Дитина легко слідує ролі лікаря у грі тому, що неодноразово бачила, як працює лікар, добре пам’ятає його дії, слова, одяг. Набагато важче дітям слідувати внутрішнім об­разам способів поведінки поза грою. У старшого дошкільника опорою в регуляції своєї поведінки і діяльності є образ себе в часі (що хотів зробити, що роблю або зробив, що робитиму).

  Усвідомлення правил не рольової, а своєї особистої поведінки від­бувається, починаючи з 4 р. в іграх з правилами. На основі співвідне­сення реальної поведінки із потрібною у дитини розвиваються нави­чки самоконтролю. Дорослому важливо стимулювати перші спроби дитини контролювати себе. Потреба у самоконтролі в дошкільників виникає при постановці відповідних вимог дорослих. Тут важливо не тільки зрозуміло ставити свої вимоги, але й вчити дитину співвід­носити з ними свою діяльність (І. Домашенко). Найкраще дітям вда­ється самоконтроль за результатом своєї діяльності, а не за процесом. Умовою розвитку самоконтролю виступає контроль робіт одноліток. Найбільш успішно самоконтроль розвивається в ситуації взаємокон­тролю між дошкільниками (А. М. Богуш, Е. А. Бугріменко, І. Дома­шенко). Коли діти міняються функціями «виконавця» і «контроле­ра», у них підвищується вимогливість до своєї роботи, бажання ви­конати її краще, прагнення порівнювати її з роботою інших.

  Висновки про розвиток волі у дошкільному віці:

  -довільність набуває генералізованого характеру, поширюю­чись на всі сфери психіки і на особистість дитини;

  -внутрішнє мовлення дитини стає засобом оволодіння нею сво­єю поведінкою через самоінструкції та самонакази.

  - під впливом навчання дорослого формується планування та самоконтроль, як способи здійснення цілеспрямованості.


  3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

  Найважливіше надбання у розвитку особистості з трьох до семи років полягає у перетворенні поведінки дитини з «польової» у «вольо­ву» (О. М. Леонтьєв). Польова поведінка має безпосередню зумовле­ність переживаннями, бажаннями дитини, вона імпульсивна, ситуа­тивна, непослідовна. При цьому мотив і ціль чітко не позначаються, виступають у нероздільній єдності. Передумовами появи волі висту­пає розвиток самосвідомості дитини, виникнення у неї мотивуючих уявлень, що кладуть початок звільнення поведінки від ситуативної залежності та її підпорядкування внутрішнім факторам (цілям).

  Поступово в дошкільника розмежовується мотив і ціль, між ними встановлюється співвідношення - дитина реалізує мотив через до­сягнення цілі. В експерименті К. М. Гуревича діти повинні були ви­конати нецікаве для себе завдання - розподілити деталі мозаїки за кольорами (ціль) заради отримання привабливої іграшки (мотив). Діти 3-4 років виконували завдання тільки у тому випадку, якщо до­рослий показував іграшку, але одразу ховав її. Тобто, непривабливе завдання дітей спонукає виконувати уявлення про цікаву іграшку. Уявлення про бажаний предмет стає більш важливим, ніж ситуатив­ні спонуки [135, с. 317].

  Складається важливе особистісне новоутворення - підпорядкова­ність мотивів, зумовлена прагненням відповідати вимогам дорослого, між мотивами «хочу» і «треба» обирати другий як пріоритетний. Для малюка важливо розуміти соціальну корисність досягнення цілі. На­приклад, Я.З.Неверович давала дошкільникам завдання виготовити прапорець для ровесника і для мами. Діти не розуміли, навіщо мамі прапорець, і тому їх робота була неякісною У другому випадку діти охоче виготовляли серветку для мами і відмовлялись це робити для ровесника [135, с. 318].

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 18

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Воля та система мотивів у дошкільному віці

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.