План

1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

2. Розвиток волі у дошкільному віці

3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

Література

1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

Воля визначається в зв’язку з діяльністю та поведінкою людини і розуміється як певний рівень їх регуляції. Не кожну діяльність чи дії людини ми можемо називати вольовими. Дії класифікують на:

1)мимовільні, що виникають при неусвідомлених спонуканнях, ма­ють імпульсивний характер, позбавлені чіткого плану (дії в стані афекту); 2) довільні, що передбачають усвідомлення цілі й наявність плану. Серед довільних виділяють вольові — це свідомі дії, спрямова­ні на певну ціль і пов’язані із зусиллями, що потрібні для подолання перешкод на шляху до цілі.

Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставле­них цілей.

Воля виконує специфічні функції:

1)гальмування і стримування небажаних для особистостей спо­нукань та дій;

2)мобілізація, стимулювання активності (її посилення чи посла­блення);

3)спрямування і реалізація активності у напрямку поставленої мети.

Важливо розмежувати волю і мотивацію, яка також регулює і спонукає діяльність. Назвемо специфічні риси вольової поведінки (за Іванніковим В. О.).

1.Вольова поведінка виникає при недостатній мотивації до необ­хідної дії - дитина бажає продовжувати гру, коли потрібно обідати.

2.Вольова дія побудована на розумінні необхідності виконання будь-чого для досягнення бажаного, причому необхідна дія ззовні не пов’язана з бажанням. Цей зв’язок необхідно уявити (щоб продо­вжити гру, треба пообідати). Виникнення такого уявного зв’язку стаєзрозумілим, якщо дитина переживає відповідальність перед батька­ми чи іншими людьми. Воля тісно пов’язана з мораллю і світоглядом.

3.Воля - це довільне створення спонукання до дії. Людина підпо­рядковує важливішим цілям всі інші мотиви поведінки, які мають для неї меншу значущість.

Виготський Л. С. розглядав вольову поведінку соціальною як за змістом, так і за механізмами. Провідну роль у соціальній зумовле­ності волі він вбачав у мовленнєвому спілкуванні дитини з дорослими. Спочатку дорослі за допомогою слова регулюють поведінку дитини, а поступово дитина сама починає регулювати її. Слово стає не тільки засобом спілкування. Але й засобом організації своєї поведінки.

Рубінштейн С. Л. вважав, що для виконання вольової дії дити­на повинна насамперед, оволодіти своїм тілом, довільними рухами. Початок їх розвитку полягає у розкритті дитиною зв’язку своїх ім­пульсивних рухів із певними сприйманими їх результатами: рука випадково наштовхується на брязкальце, а згодом спеціально тяг­неться до нього. Таким чином, поява вольової дії можлива лише на основі довільності. Довільність, як здатність володіти собою (Л. С. Виготський), виступає психологічним засобом здійснення во­льової поведінки, механізмом, що зумовлює виникнення свідомого зусилля, мобілізуючого на подолання перешкод.

Коли ж з’являється власне вольова дія? В. І. Аснін вирізняє три види регуляції дій: мимовільну (перше півріччя життя), довільну (початок другого півріччя), власне вольову (після 3-х років). Для здійснення вольової регуляції дитина, по-перше, повинна володіти вольовими вміннями, що полягають у довільному, усвідомленому за­стосуванні прийомів організації дій в умовах подолання перешкод. По-друге, для здійснення вольової поведінки дитина повинна праг­нути дотримання певних норм поведінки, керуватись моральними уявленнями. Такі вміння, а отже і воля виникають після 3-х років [68, с. 55]. Водночас, передумови вольової регуляції закладаються на попередніх етапах розвитку.

Не будь-яка довільність містить ознаки волі, а довільність, яка проявляється у ситуаціях подолання перешкод, в утруднених обста­винах. Вольова регуляція - найвища форма довільності [68, с. 63].

Вже на першому році життя інтенсивно розвиваються довільні рухи, насамперед, хапальні та пошукові

Засвоєння рухових навичок у переддошкільника виступає побіч­ним продуктом предметної діяльності (О. В. Запорожець). У молод­шого дошкільника вперше оволодіння рухами стає окремою метою, якою слугує сенсомоторний образ. Дитина свідомо намагається від­творити характерні рухи, наприклад, в танці, передати особливі ма­нери літературного персонажа.

На розвиток довільності рухів впливають ігрові задачі. Так, З.В. Мануйленко визначила, що коли дітям 3-4 років така задача була поставлена, вони змогли втримувати нерухому позу 1 хв. Старші дошкільники в аналогічних умовах втримують нерухому позу 15 хв. [135, с. 324].

Якщо імпульсивна поведінка прямо зумовлюється бажаннями ди­тини (хоче гратись - робить це з іграшками), то довільна носить опо­середкований характер (дитина хоче спати, а для цього миє руки, роз­дягається, складає охайно свій одяг). Опосередкованість нерозривно пов’язана із такою рисою довільності, як усвідомленість: дитина ро­зуміє зв’язок між виконанням необхідного задля досягнення бажано­го. Наприклад, щоб з’їсти морозиво, потрібно прибрати у кімнаті.

Довільність включає дві основних групи вмінь дитини. По-перше, це здатність приймати інструкції (цілі, задачі) дорослого та правиль­но виконувати їх. По-друге, це спроможність самостійно ставити цілі та досягати їх.

Опосередкування поведінки дитини спочатку має свою зовнішню фіксацію у формі інструкцій, задач, вимог дорослого. У віці близько 2 років поведінка малюка опосередковується і керується інструкція­ми дорослого. Велике значення при цьому має мовлення. Розуміння значення слова дозволяє малюку виконувати достатньо складні вка­зівки та вимоги дорослого. Дитина починає фіксувати свою дію в сло­ві, а значить усвідомлювати її.

У ранньому віці формуються окремі елементи розгорнутої вольо­вої поведінки. Спроможність самостійно ставити цілі та досягати їх проявляється як цілеспрямованість. У дитини 2-3-х років виника­ють стійкі й усвідомлені бажання або мотиви поведінки (О. О. Смір- нова) - внутрішні спонукання, що виступають джерелом розвитку цілеспрямованості [135, с. 321]. Перші прояви цілеспрямованості ви­никають у формі довільних рухів вже у немовляти, яке намагається вхопити іграшку, тягнеться до неї, пристосовує свою руку відповідно до форми й величини іграшки тощо (О. В. Запорожець). Перші цілі тісно пов’язані зі сприйманням дитиною оточуючого, тому їх вважа­ють зовнішньо зумовленими. До досягнення таких зовнішніх цілей дитина залучає дорослого: сподобалась іграшка у магазині - дитина вимагає від батьків придбати її; високо стоїть ваза з цукерками - ма­люк підводить туди дорослого з проханням дістати.

Близько 3-х років у зв’язку з розвитком особистісної дії й самосві­домості у переддошкільника виникає внутрішня цілеспрямованість у формі власних бажань, висловлюваннях як «я хочу» або «я не хочу». Зростає соціальна значущість цілей дітей. На межі раннього і до­шкільного віку цілі пов’язані з особистими бажаннями дітей, а стар­ші дошкільники можуть ставити цілі, важливі не тільки для них, але і для оточуючих.

Дитині краще вдається постановка мети, ніж її досягнення. За­безпечення цілеспрямованості дитиною виступає як її вольова актив­ність, тому що втримати мету для неї досить важко, це вимагає від неї зусиль. Крім того, засоби досягнення цілей у малюків не набули авто­матизму, а тому їх виконання становить окрему перешкоду на шля­ху до мети і також вимагають зусиль. Тому при недостатній вольовій активності діти раннього віку легко відмовляються від мети і замі­нюють її іншою, коли виникають труднощі. Таким чином, розвиток волі дошкільника пов’язаний із забезпеченням умов, які дозволяють втримати і досягти мету. Зокрема, Г. А. Урунтаєва наводить перелік нижче розглянутих умов.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Воля та система мотивів у дошкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.