План

Принципи вивчення біографії

Джерела вивчення біографії

Форми і методи вивчення біографії

Список літератури         

Принципи вивчення біографії

Вивчення життєвого і творчого шляху письменника — важлива ланка у системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим. що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів.

Часто й самі письменники вказували на нерозривний зв’язок творчості, з обставинами свого життя. “Про свої новели скажу тільки одно, — писав І.Франко, — що майже всі вони показують дійсних людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на котрі я дивився, або про котрі чув від свідків, малюючи крайобрази тих закутків нашого краю, котрі я, як то кажуть, переміряв влас­ними ногами. В такім розумінні, — всі вони частки моєї автобіографії.”

Отже, вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною та естетичною підготовкою учнів до розгляду його творчості. І не тільки підготовкою. Біографія великої людини — незвичайне явище. Справді, скільки повчальних фактів, гідних наслідування, можна почерпнути з життя видатних митців на уроках літератури.

Прогресивний письменник — голос нації, виразник її політичних ідеалів, совість епохи. Його життя — це приклад служіння народу. Українські пись­менники піднімали свій голос протесту проти нищення української культури, її святинь, боронили рідну мову, здійснювали велику організаторську роботу.

Пізнати життя митця — це значить пройнятися настроями епохи, в яку він жив і творив, зрозуміти політичні ідеали того часу, боротьбу ідей, психо­логію поколінь.

На матеріалах життєвого шляху письменника можна формувати у моло­дого покоління кращі моральні якості — любов до праці, рідного краю, сво­го народу, чесність, принциповість, високу ідейність. Ще в 1891 році визнач­ний методист В.Острогорський, автор книжки «Двадцять біографій взірцевих російських письменників», адресованої молоді, зазначав, що ознайомлення з життям відомих митців допоможе підростаючому поколінню самовдоско­налюватися, стимулюватиме його творчі сили, облагороджуватиме його.

Програмою з української літератури для середньої школи передбачено різний ступінь повноти біографічного матеріалу, який вивчається на уроках: в одних випадках — короткі відомості про письменника, в інших — огляд основних етапів його життя і творчості чи глибоке вивчення життєвого і творчого шляху.

У п’ятих-шостих класах не вимагається спеціального вивчення біографії письменника, однак, природно, вчитель не може обійтися без розповіді хоча б про якийсь епізод з його життя, розглядаючи згодом художній твір. Про­грама передбачає певне ознайомлення учнів з життям найвидатніших пись­менників уже з шостого класу.

У підручниках з літератури для старших класів біографія письменника найчастіше подається окремим розділом. Якщо учні знайомляться лише з короткими відомостями про життя митця, біографічні дані можуть вплітатися у ті розділи, де характеризується його творчість.

У середніх класах, на відміну під старших, життя і діяльність художника слова не розглядаються на фоні літературного процесу. Основне завдання, яке ставиться тут під час вивчення біографії письменника, — зацікавити учнів його особою, підготувати їх до сприймання твору, на матеріалі життя автора формувати у дітей високі моральні якості.

Біографію митця не можна вивчати у відриві від епохи, в яку він жив, і від його творчості. Великих людей завжди породжує епоха. Час накладає відбиток на їхню творчість, дії і вчинки. Не випадково Т.Шевченко в листі до редактора журналу «Народное чтение» писав, що історія його життя є часткою історії його батьківщини. Отже, важливо показати учням, як під впливом суспільних подій формувався світогляд письменника, які факти історії стали основними, вирішальними в його житті.

Слід пам’ятати, що великий письменник — не лише об’єкт впливу сус­пільного середовища, син тієї історичної доби, в яку він жив і творив, голос епохи. Він активна сила громадського і політичного життя багатьох поколінь. Навколо нього і його пам’яті розвиваються цікаві події, кожне покоління вносить щось нове у розуміння письменника.

Для правильного наукового пізнання біографії кожного митця слід намі­тити конкретні специфічні завдання, які випливають з особливостей його життя і творчості. Знайомлячи учнів з біографією Т.Шевченка, учитель по­ставить мету показати безмежну відданість Кобзаря народові, охарактери­зувати його як поета-революціонера, мислителя, художника, політичного діяча і борця за свободу, що своєю творчістю відкрив нову епоху в історії української літератури. Епіграфом до уроку, на якому вивчається біографія Т.Шевченка, можуть бути слова Івана Франка:

Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа.

Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи і професорам, і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росіїзробив більше, ніж десять переможних армій.

Під час вивчення біографії І.Карпенка-Карого характеризуємо його як найталановитішого драматурга кінця XIX ст. - поч. XX ст., визначного режисера, фундаторі українського театру.

Типовим недоліком під час вивчення життєвого шляху визначних май­стрів слова є нівелювання їхньої неповторної особистості. Виробився певний стандарт, який призводить до того, що в уяві школяра всі письменники ста­ють подібними один до одного: талановиті, великі, виступали за краще май­бутнє, ненавиділи ворогів народу і т. д.

Звичайно, у письменників дореволюційного минулого є багато спільного, зумовленого тодішньою дійсністю, соціальною боротьбою, суспільними інте­ресами. Цю спільність слід підкреслювати, але й не забувати, що кожен пись­менник відзначається своїм темпераментом, характером, широтою діяль­ності, вдачею. Інакше кажучи, життєвий шлях кожного неповторний.

Нерідко в шкільній практиці ознайомлення учнів з біографією письмен­ника зводиться до розгляду його літературно-громадської діяльності. Без­перечно, кожен письменник — своєрідний рупор епохи, виразник громадсько- політичних ідеалів певних верств суспільства, тому охарактеризувати його як громадського діяча не тільки бажано, а й необхідно. Однак не можна за­лишити нерозкритими і деякі інші сторони життя митця, що характеризу­ють його як людину. “Я називаю героєм лише того, хто був великий сер­цем... Якщо в людині нема величі душі, — писав Ромен Роллан, — вона не може бути великою людиною і навіть великим художником...”

Потреба показати письменника як людину диктується насамперед тим, що навчання і виховання — нерозривні процеси. Чим яскравіше постане в уяві учнів майстер слова як людина, тим глибше, проникливіше сприйма­тиметься його творчість. Підростаюче покоління виявляє особливий інтерес до фактів із життя відомих людей. Що любив письменник? Чим захоплювався? Що ненавидів? Як складалося його особисте життя? Ці запитання дуже часто доводиться чути вчителеві від своїх вихованців.

Ознайомлюючи учнів з біографією митця, слід показати багатогранність, різнобічність його таланту, широчінь його діяльності. Адже не секрет, що в учнів дуже часто складається уявлення про І.Франка як про особу, що напи­сала «Борислав сміється», окремі революційні поезії та й годі; про О.Дов­женка — тільки як автора «Зачарованої Десни», «Поеми про море» і кіноре­жисера. Так само звужено уявляють школярі й творчу постать Лесі Укра­їнки, Максима Рильського та інших визначних майстрів художнього слова.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 24

Безкоштовна робота

Закрити

Вивчення біографії письменника на уроках літератури в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.