Прийоми: «Асоціації», «Мозкова атака», створення проблемної ситуації, використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів, «Знаємо-бажаємо дізнатися-дізналися», «Моделі, що ожили», «Снігова грудка», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Броунівський рух», «Два- чотири-всі разом», «Навчаючи-учусь», «Павучки», «Місткий кошик» тощо.

Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби: ТЗН, підручники, посібники, довідники, ІПетеІ;, інформаційні таблички, роздавальний матеріал, таблиці, моделі тощо

Модуль практики (етап формування та вдосконалення вмінь і навичок)

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок, формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети, забезпечити ситуацію вибору, формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння, переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: практичні роботи, розв’язування завдань за зразком, метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Прийоми: «Асоціативний ряд», «Синтез думок», «Альтернатива», «Коментування», «Навчаючи - учусь», «Карусель», «Поєдинок», «Інтелектуальний тур», змагання тощо. Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби: ТЗН, математичні диктанти, тести, навчальні та наочні посібники, роздавальний матеріал, схеми тощо.

Модуль спостереження і діагностики (етап контрольно-коригувальний)

Мета: організувати і підтримати безперервний зворотний зв'язок, одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні всіх учнів, спостерігати за процессом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок, здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

Методи: спостереження, дискусія, створення проблемної ситуації тощо.

Прийоми: «Світлофор настрою», «Зворотний зв'язок», «Релаксаційні вправи», рефлексія тощо.

Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна.

Засоби: ТЗН, завдання для моніторингу рівня знань, навчальні та наочні посібники тощо.

Модуль домашньої роботи

Мета: удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички, розвивати самостійність та творче мислення, формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу.

Формувати групи компетентностей: інформаційну, уміння вчитися, соціально-трудову. Методи: виконання вправ, письмових і графічних робіт, підготовка повідомлень, самоперевірка, індивідуальне опитування, фронтальна бесіда, робота з підручником, довідниками, додатковою літературою, використання INTERNET тощо. (залучення консультантів, усний коментар, самостійна робота, що аналогічна до домашньої).

Прийоми: «Інтелектуальна розминка», «Одне завдання на двох», «Вірю - не вірю», «Так-ні», «Знайди помилку», «Вибери сам», «Ярмарок - подорож», «Заздалегідь», «Творче завдання», бліц-опитування ланцюжком, тощо.

Форми навчання: індивідуальна, парна, групова.

Засоби: навчальні та наочні посібники, довідкова література, Іпіегпеї, інформаційні таблички тощо.

Модуль узагальнення і систематизації (етап узагальнення і систематизації знань, умінь і навичків)

Мета: узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички, установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому.

Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розвязування задач різного рівня складності, формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

Методи: порівняння, узагальнення, усна розповідь, бесіда, вступні, оглядові Прийоми: «Шпаргалка», «Пошта», «Я - вчитель», «Інтелектуальне лото», «Ділова гра», «Аукціон ідей», «Творча робота», «Учені та їхні відкриття», «Фантастичні фігури» тощо. Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна.

Засоби: ТЗН, навчальні та наочні посібники, інформаційні картки, тести тощо.

Модуль психологічного супроводу

Мета: врахувати психофізіологічні особливості учнів, розвивати пізнавальні процеси (пам'ять, увагу, сприймання, мислення, мовлення, уяву тощо) формувати пізнавальний інтерес, створити позитивно-емоційний настрій і психологічно комфортні умови, сприяти позитивному ставленню учнів до навчання.

Методи: інтерактивні, ігрові, релаксаційні тощо.

Прийоми: «Світлофор настрою», «Навіювання», «Відстрочена відгадка», «Бліц­опитування», «Релаксаційні вправи», «Зворотний зв'язок» тощо.

Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні.

Засоби: ТЗН, інформаційні таблички тощо.

Модуль рефлексії (етап підсумків уроку)

Мета: встановити відповідність між поставленими цілями та результатами, вчити учнів аналізувати власну навчальну діяльність, оцінювати її, порівнювати досягнуті результати на уроці з очікуваними.

Методи: інтерактивні, ігрові, релаксаційні тощо.

Прийоми проведення рефлексії: усна рефлексія: висловлення думок у формі оповідання, діалогу тощо, “Підведемо підсумки” (на уроці я.... дізнався, зрозумів, навчився, змінив своє ставлення до....тощо),“Незакінчене речення», письмова рефлексія: есе, синквейн, щоденник, кольорова феєрія тощо.

Обов’язково на кожному уроці проводити фізкультхвилинки як один із способів формування здоов’язбережувальної компетентності.

Самоаналіз уроку

За наслідками уроку учитель повинен проводити його самоаналіз.

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку в контексті компетентнісного підходу

1.Назвіть тему уроку. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками.

2. Сформулюйте мету уроку. На розвиток яких компетентностей були спрямовані цілі уроку? Чи були вони досягнуті в процесі уроку? Чи були сформульовані очікувані результати навчальної діяльності? Порівняйте досягнуті результати уроку з очікуваними.

3.Якими шляхами забезпечено формування компетентностей?

4. Назвіть тип уроку. Обґрунтуйте його вибір.

5. Обґрунтуйте доцільність вибраної структури уроку. Чи була вона раціональною для цілереалізації?

6.Чи раціонально розподілений час, відведений на всі етапи уроку?

7. Назвіть технології, методи, форми, прийоми організації навчальної діяльності на уроці. Обґрунтуйте їх вибір та поєднання для реалізації цілей. Наскільки вони сприяли реалізації діяльнісного і особистіно-орієнтованого підходів?

8. Чи наявна мотивація навчальної діяльності на уроці? Які прийоми були використані для її формування?

9.Які засоби навчання застосовувались? Обґрунтуйте їх доцільність.

10. Чи наявний диференційований підхід на уроці до учнів? Обґрунтуйте необхідність його застосування.

11.Чи використано елементи самоосвіти, саморозвитку, самовиховання? Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів на уроці?

12.Як було організовано контроль (самоконтроль, взаємоконтроль) засвоєння знань, умінь і навичок? В яких формах і якими методами цей контроль здійснювався?

13. Які елементи в ході уроку були найбільш вдалими?

14.Чи вдалося повною мірою реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то чому?Яківисновкинеобхіднозробитинамайбутнє?

Таким чином, сучасний урок - це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом із ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Особливістю сучасного уроку є компетентнісна спрямованість, що стає особливо актуальною в умовах модернізації освіти й сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей, діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи.

У зв’язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається структура навчального матеріалу, модель уроку видозмінюється. Учитель, виконуючи одну зі своїх функцій - проектування педагогічної діяльності, вносить корективи як у формальну частину поурочного плану, так і в аналітичну (діагностичну), змістову лінію. Кожен урок має сприяти ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу - освітньої, розвивальної, виховної та самовдосконалення.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Реалізація та методичні рекомендації до сучасного уроку в початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.