План

1. Методологічні засади дидактики.

2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження в дидактиці.

3. Метод моделювання у науково-дидактичних дослідженнях.

4. Метод тестів у науково-педагогічних дослідженнях

5. Метод кваліметрії

6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

4. Метод тестів у науково-педагогічних дослідженнях

У науково-педагогічних вимірюваннях доводиться здійснювати вимірювання того показника, на основі якого прийдеться робити досить обгрунтовані висновки. Проблема вимірювання у педагогіці є дуже важливою.

Ще Д.І. Менделєєв стверджував, що наука починається там, де є вимірювання. Це справедливо для будь-якої науки, в тому числі і для педагогіки, і зокрема, для дидактики. Проблема педагогічних вимірювань стає однією з головних в педагогіці в другій половині минулого століття.

Вимірювання – це процес порівняння вимірюваної ознаки з іншою, їй однорідною, взятою за одиницю вимірювання. Наприклад, вимірювання довжини якого-небудь предмета – це не що інше як порівняння його довжини з довжиною іншого предмета, взятою за одиницю вимірювання, наприклад 1 м, 1 см, 1 км тощо. Наприклад, таким іншим предметом при вимірюванні довжини якого-небудь предмета може бути дерев’яна чи металева рейка, на якій нанесені два штрихи, відстань між якими називається 1 м, або 1 см чи 1 мм. Але у вимірюванні всіх цікавить не сама процедура порівняння, а число, яке показує, у скільки разів вимірювана ознака більша (а може бути і менша) від ознаки, взятої за одиницю вимірювання. Таким чином, для вимірювання певної ознаки того чи іншого об’єкта суб’єкт вимірювання повинен мати предмет з ознакою, взятою за одиницю, далі – знати сам спосіб порівняння і вміти його реалізовувати, і вміти виражати результат вимірювання.

Отже, необхідною умовою вимірювання є наявність інструменту вимірювання, способу застосування цього інструменту і уміння виражати результат вимірювання.

У педагогіці і психології таким інструментом психолого-педагогічного вимірювання є тест. Тест – слово англійського походження, означає спроба, дослід. Тест – це сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання деякого кількісного показника, а тестування – це процес вимірювання кількісних показників за допомогою тесту»[5;9].Тестове завдання відрізняється від звичайного контрольного тим, що крім самого завдання тестового до нього додається набір відповідей(3-5), серед них є одне правильне.Тестований ,тобто той, хто тестується, повинен вибрати правильну відповідь.За це він отримує один бал.Якщо він вибрав відповідь неправильну, то він отримує нуль балів.Тест складається з певної кількості тестових завдань, наприклад з 20, чи 30. Якщо тестований з 20 запитань дав правильну відповідь на 15 з них, то можна визначити коефіцієнт засвоєння матеріалу,поділивши число правильних відповідей(15) на загальне число завдань(20).Коєфіцієнт засвоєння 0,66.Далі відбувається процедура аналізу отриманого результату.

Нехай, наприклад, завдання тесту – встановити, як учень розуміє поняття швидкості. Ми дали учням завдання, отримали результати, наприклад, ⅔ учнів дали правильні відповіді. Можна стверджувати, що ⅔ учнів правильно розуміють поняття швидкості. Але завдання тесту може не відповідати змісту того, що вимірює сам тест, тобто між завданнями контролю (вимірювання) і змістом тестових завдань існує невідповідність. Нас же цікавить відповідність змісту тестового завдання тому, що має виміряти це тестове завдання. Характеристику тесту, яка є оцінкою цієї відповідності, називають валідністю тесту.

Цей термін походить від англійського “valid” і означає обґрунтований, дійсний, придатний, той, що має силу.

Поняття “валідність” використовується для загальної характеристики тесту в аспекті відповідності одержаних результатів меті та вимогам оцінювання.

Тест може бути так складений, що він буде повністю відповідати меті вимірювання, або повністю не відповідати їй, або ж займати якесь проміжне значення. Отже валідність тесту визначає, наскільки якісно цей тест вимірює ту ознаку, для вимірювання якої його складено.

Валідність – це комплексна характеристика, що визначається як параметрами засобу та процедури вимірювання, так і властивостями досліджуваної ознаки.

Валідність методу – це відповідність того, що вимірюється цим методом, тому, що він має вимірювати.

Валідність методу при вимірюванні успішності навчання можна класифікувати за такими критеріями:

- валідність змісту;

- валідність відповідності;

- валідність прогнозу.

Валідність змісту – це відповідність вимог до змісту .

Валідність відповідності – це відповідність результатів вимірювання та оцінювання, одержаних різними методами.

Обидві ці валідності визначаються через коефіцієнт валідності, який розраховується опосередковано – як коефіцієнт кореляції між результатами тестування та результатами інших вимірювань, здійснених на тій самій групі досліджуваних з того самого предмета, але іншим методом.

Щодо кореляції. Кореляційною залежністю називають таку статистичну залежність, при якій зміна однієї із величин викликає зміну середнього значення іншої.

Наприклад, нехай Y – врожай зерна, Х – кількість добрив. З однакових по площі ділянок землі при рівних кількостях внесених добрив знімають різний врожай. Це пояснюється впливом випадкових чинників (кількість дощових випадів, температура повітря тощо). Разом з тим середній врожай є функцією від кількості добрив, тобто Y зв’язано з Х кореляційною залежністю.

Дві випадкові величини можуть бути зв’язані функціональною залежністю. Якщо кожному можливому значенню однієї випадкової величини відповідає одне можливе значення іншої випадкової величини, то таку залежність називають функціональною

Для характеристики тісноти кореляційного зв’язку вводять коефіцієнт кореляції вибірки. Абсолютна величина цього коефіцієнта не перевищує одиниці. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, то це означає що випадкові величини і не зв’язані кореляційною залежністю, якщо ж він дорівнює одиниці, то між і має місце функціональна залежність.

Результат тестування можна вважати валідним при коефіцієнті кореляції, більшому ніж 0,6. Якщо цей коєфіцієнт більший ніж 0,70, то вважають, що кореляційний зв'язок є сильним, якщо ж він менший від 0,19, то зв'язок дуже слабкий. Якщо ж коефіцієнт кореляції дорівнює 1, то це означає, що кореляційний зв'язок набрав ознак функціонального.

Таким чином коефіцієнт валідності дорівнює коефіцієнту кореляції між результатами, одержаними різними методами за однакових умов, і показує, наскільки збігаються результати вимірів.

Валідність прогнозу показує, наскільки збігаються реальні результати тестування з тими, які були спрогнозовані напередодні тестування.

Крім валідності тесту(тестового завдання) є ще ряд інших його характеристик. До них можна віднести: об’єктивність, вона показує наскільки мінімізовано вплив суб’єктивних чинників, надійність методу вимірювання визначається ступенем стійкості результатів. Коєфіцієнт надійності дорівнює коефіцієнту кореляції між результатами, отриманими однаковим методом, за однакових умов і показує, наскільки збігаються результати вимірювань. Крім того, кожен тест має ще роздільну здатність, має довжину, яка оцінюється як кількість завдань, з яких формується тест.

Звичайно, при використанні тесту є певна ймовірність вгадування правильних відповідей. Однак, чим довший тест, тим вища його точність.У тестології прийнято, що при кількості 400 завдань похибка в результатах вимірювання не перевищує 5%, при 100 тестових завданнях-не перевищує 10%, а при 25 завданнях-похибка дорівнює 25%. Оптимальна кількість тестових завдань у навчальному тесті 18-20.

У сучасній школі набули широкого використання психологічні тести(для визначення коефіцієнта інтелектуального розвитку IQ,та тести досягнення для визначення навчальних досягнень учнів з різних навчальних дисциплін) Кожен учитель-предметник повинен володіти хорошою технікою розробки навчальних тестів зі свого предмету. Відмітимо, що правильно складений навчальний тест-це тест, який складається із тестових завдань, кожне з яких відповідає конкретному рівню засвоєння знань. Іншими словами кожен рівень засвоєння знань пред’являє свої, дуже конкретні вимоги до цих завдань і порушення хоча б однієї з цих вимог робить весь тест непридатним для використання. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні методи науково-педагогічного дослідження

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.