План

1. Завдання навчання математики в початкових класах.

2. Зміст початкового курсу математики.

3. Побудова початкового курсу математики.

4. Аналіз програм з математики для початкових класів.

1. Завдання навчання математики в початкових класах.

Навчальний процес, як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забезпечити реалізацію трьох функцій: освітньої, розвиваючої та виховної.

Перед навчанням математики в початковій школі також ставляться загальноосвітні, виховні, практичні завдання і розвиваючі.

Загальноосвітнє завдання навчання математики полягає в тому, що необхідно забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних в повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності; сформулювання уявлення про число, арифметичні дії, величини, геометричні фігури і їх властивості, числові рівності і нерівності, сформулювання навички усних і письмових обчислень та вміння розв’язувати текстові задачі.

При навчанні математики в початковій школі ставляться наступні виховні завдання:

– виховання екологічного мислення і поведінки; економічне виховання;

– виховання національної самосвідомості, поваги до національної культури і традицій;

– формування позитивних рис особистості (працелюбності, наполегливості, культури думки і поведінки, відповідальності за доручену справу).

Практичні завдання зводяться до формування навичок вимірювання величин, ви креслення фігур та застосування здобутих математичних знань до розв’язання задач, які зустрічаються в практичній діяльності людини.

Розвиваючі завдання початкового курсу математики передбачають формування загального інтелектуального розвитку, математичного розвитку та розвитку культури мислення.

Слід зазначити, що над визначенням завдань початкового курсу математики працювало багато вчених-математиків. Так, завдання, які стоять перед навчанням математики у початковій школі виділені Слєпкань З.І., є:

 формування уявлень про натуральне число, міцних обчислювальних навичок з натуральними числами і нулем, розв’язування задач практичного змісту, пов’язаних з натуральними числами;

 формування наочно-чуттєвих уявлень про основні геометричні фігури, початкового досвіду вимірювань і обчислень геометричних величин;

 формування первинних навичок доказових міркувань і пояснень дій та розвиток відповідних мовленнєвих навичок, пов’язаних з використанням математичних термінів і символів.

Завдання курсу математики в початковій школі, подані М.Богдановичем, М.Козаком, Я.Королем.


2. Зміст початкового курсу математики.

Початковий курс математики називають пропедевтичним курсом, оскільки він становить інтегрований курс або дидактичну систему питань, відібраних з різних галузей математики. Основою курсу є арифметика цілих невід’ємних чисел, навколо якої об’єднуються питання з алгебри, геометрії, теорії величин та відомості про дроби. Основу вивчення математики у початковій школі становлять базисні математичні поняття: число – величина – геометрична фігура.

Фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел. У зміст цього курсу входять: лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід’ємними числами; початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій; початкові знання про дроби. Вивчення чисел супроводжується постійним залученням різноманітних задач, в ході розв’язування яких учні зустрічаються з деякими видами практичної діяльності, так чи інакше пов’язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших. Основними арифметичними поняттями курсу математики початкової школи є: натуральне число, число нуль, наочне уявлення про дріб, система числення, арифметична дія.

Основною вимогою до вивчення арифметичної частини є міцне засвоєння таких арифметичних питань: лічба, натуральні числа, число нуль; запис натуральних чисел за допомогою цифр; класи і розряди, читання багатоцифрових чисел в межах мільйона; порівняння натуральних чисел; арифметичні дії з натуральними числами; компоненти арифметичних дій; запис арифметичних дій; обчислення значень числових виразів.

Вивчення чисел – перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступним кроком є перехід від числа до елементів алгебри та геометрії, які не складають окремих розділів курсу математики початкових класів, а пов’язуються з арифметичним матеріалом.

В алгебраїчній частині курсу математики початкової школи учні одержують початкові відомості про математичні вирази, числові рівності і нерівності, ознайомлюються з буквенною символікою, розв’язують задачі з буквенними даними, вчаться розв’язувати найпростіші рівняння і нерівності, набувають початкових умінь розв’язування задач на одну дію за допомогою рівнянь, у них формуються перші уявлення про функціональну залежність. Вивчення елементів алгебри в початкових класах сприяє узагальненню знань учнів про число, арифметичні дії і відношення.

У вивченні геометричного матеріалу основна увага спрямовується на ознайомлення з геометричними фігурами, розвиток просторових уявлень школярів, вимірювання довжин відрізків, периметра і площі прямокутників. У геометричній пропедевтиці головними об’єктами на площині є точка, пряма, відрізок, многокутник (трикутник, чотирикутник, прямокутник і квадрат), коло і круг; у просторі (в порядку ознайомлення) – призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Учні засвоюють назви фігур та їхніх елементів, вчаться їх розпізнавати.

Мета вивчення елементів геометрії буде досягнута, якщо на кінець навчання в початковій школі учні будуть орієнтуватися в основних напрямах розміщення і руху на площині і в просторі, знати найпростіші геометричні форми, розрізняти і знаходити їх у навколишньому середовищі; знаходити назви основних елементів фігур і деяких тіл, уміти їх показати і полічити; знати, якими поверхнями обмежена просторова форма простіших многогранників; вміти вимірювати довжину відрізків і креслити відрізки заданої довжини, знаходити довжину ламаної і периметр многогранника, вміти будувати прямокутники на папері в клітинку.

У початковому курсі математики майже три четвертих обсягу навчального матеріалу становлять текстові задачі. З допомогою задач здійснюються освітні, виховні і розвиваючі функції навчання. Задачі розглядаються протягом всього періоду навчання з дотриманням принципів наступності, послідовності і доступності та застосування різних видів наочності залежно від степені розвитку абстрактного мислення учнів та з врахуванням інших психологічних особливостей певної вікової групи.

Зміст початкового курсу математики може бути викладений і засвоєний на різних ступенях глибини і деталізації. Для початкової ланки шкільної освіти достатньо передбачити два ступені. Перший ступінь – це рівень обов’язкової математичної підготовки, який має бути досягнутий всіма учнями; другий – учнями, які проявляють схильність і інтерес до математики, їм створюються умови для досягнення більш високих результатів.

Для забезпечення другого рівня матеріал чинних підручників з математики доповнюється системою змістовно-логічних ігор, системою нестандартних задач і завдань розвиваючого характеру, арифметичними і логічними задачами більш високого ступеня трудності (в підручниках такі задачі позначені зірочками). 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Початковий курс математики як навчальний предмет

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.