Всі компоненти духовності українського народу, як і його матеріальної культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти і виховання. Матеріальні та духовні надбання пізнаються, шануються і примножуються працею рук, зусиллями мозку і енергією серця, теплотою і багатством душі кожного вихованця - господаря своєї долі, всієї країни, діяча історії і культури рідного народу. Рідна народна і професійна культура, наука, духовність та кращі здобутки культур інших народів становлять основний національний та загальнолюдський зміст освіти і виховання підростаючих поколінь.

Протягом віків діти виховувались в національному середовищі, зміст та форми функціонування якого відображають культурно-історичний досвід рідного народу. З молоком матері діти вбирають у себе той національний дух, який формує з них типових представників свого, але не іншого народу. Національне виховання, яке гармонійно вписується в життєдіяльність рідного народу, поступово формує в підростаючих поколінь всі компоненти духовності, яка передається дітям від батьків, дідів і прадідів і поглиблюється, збагачується в умовах сучасного буття нації.

У процесі реалізації національного виховання формується така система основних компонентів духовного світу особистості:

І. Національна психологія, самобутність української національної психології обумовлена матеріальними чинниками, культурно-історич­ними обставинами /особливостями природи, території, економіки, культури тощо/, природними особливостями українців /анатомічними, Фізіологічними, генетичними та ін./ Психічні процеси /мислення, почуття, воля тощо/ українця, росіянина, білоруса мають як спільні, так і відмінні ознаки. Батьки, вчителі, вихователі" мають, помічати і розвивати в кожній дитині національно-психологічні особливості. Недооцінка, нехтування усім багатством і різноманітністю якостей, відтінків національної психології / темпом і способом мислення, перебігом емоцій І почуттів, особливостей мислення, тощо/ збіднює психічне життя дитини, звужує світосприймання, спотворює оригінальність світобачення.

Психологія українця - це психологія працьовитого господаря, умілого хлібороба, захисника прав особистості і державної незалежності Батьківщини - України. Це психологія людини, яка вічно захищала сама себе, свою матеріальну і духовну спадщину, падала в нерівному бою, підіймалася, перемагала, і в години політичної незалежності України сягала вершин світової цивілізації.

2. Національний характер і темперамент. Рони формувалися протягом віків. Усім ладом і способом життя, своїми культурно-історичними традиціями, які мають поєднуватися з минулим досвідом, народ виховує в дітей самобутній національний характер і темперамент.

Вічне правдошукання, гостинність і щедрість, ласкавість і доброзичливість, пісенність і музичність, працьовитість і талановитість, ніжність і глибокий ліризм, свободолюбність і душевне багатство - лише деякі типові якості відомого в цивілізованому світі українського національного характеру.

У навчально-виховній роботі педагог враховує, що національний характер і темперамент багатьох українців мають деякі нашарування, які історично не притаманні їм і виникли під впливом чужорідних факторів, політичних віянь і установок, ідеологічних догм, принесених зовні. Таким нашаруванням /тимчасовими в історії розвитку народу/ у частини українців а: неповага до рідної мови, відчуття національної неповноцінності, недостатнє чуття єдності людей своєї нації, соборності всіх українських земель, примиреність і довготерпеливість до явиш, які порушують цілісність, згуртованість народу, принижують його духовні, культурні цінності.

3. Раціональний спосіб мислення. Українська система виховання спрямоване на те, щоб підростаючі покоління оволодівали усім багатством і різноманітністю засобів та прийомів мислення народу.

Національна психологія, характер, свідомість і самосвідомість та інші складові духовності народу, трансформуючись у мисленні юнака чи дівчини, визначають їх самобутність, неповторність. Спосіб мислення дітей має і національні, і загальнолюдські особливості. Спосіб мислення українців має багато спільною з способом мислення білорусів, росіян, поляків, інших слов’ян. Однак він має самобутню істотність.

Глибоко оволодіваючи результатами мистецької діяльності своїх батьків, дідів і прадідів, українські діти поступово опановують тим способом мислення, який матеріалізований у цих результатах /пам’ятках історії та культури, виробах мистецтва, художніх творах тощо/. Національний спосіб мислення українських дітей успішно формується засобами етнопедагогіки рідного народу.

4. Народна мораль, етика. Національна система виховання забезпечує глибоке осмислювання кожним учнем народних моральних та етичних положень. Народне мораль найкраще засвоюється у процесі безпосе­реднього включення дітей у працю, побут, виконання традицій, звичаїв, обрядів, мораль народу /совість, правдивість, гідність, справедливість, чесність тощо/ проймає всі грані життя, вона е його сутністю, раціональна система виховання реалізує моральні цінності /людяність, доброту, милосердя, співпереживання/ як найвищі духовні надбання рідного та інших народів. Народна виховна мудрість стверджує, що у всіх справах і вчинках найголовнішим є моральний аспект, критерій. Моральна зрілість юнака чи дівчини є тим головним критерієм, який дозволяє їм практично реалізувати, за власним вибором, політичну платформу чи ідеологію певної партії, громадсько-політичної організації. Морально незрілі, але заполітизовані і заідеологізовані представники молоді можуть бути соціальне небезпечні.

Народна етика і етикет охоплюють принципи і норми ставлення не лише до людини, суспільства, а й до живої і неживої природи.

У процесі відродження і утвердження національної системи виховання відновлюються принципи, корми народної моралі, ява за своєю суттю є загальнолюдською.

5. Народна естетика. Вона найтісніше пов’язана з народною мораллю, раціональна система виховання історично виникла, і утверджувалася в гармонійному взаємозв'язку з ідеями, принципами народної естетики. Народ заряди прагнув будувати своє життя культуру, побут, дозвілля за законами краси.

Орієнтуючись на народній естетиці, українська система виховання передбачає формування в учнів гідної поведінки, привабливого стилю життя, доброзичливого ставлення до людей, уміння власноручно вишивати одяг, готувати смачну їжу за народними рецептом тощо.

Оволодіваючи серцем і розумом молоді, народна естетика пробуджує в неї внутрішні сили, надихає на добрі справи, запалює оптимізмом, стверджує любов, віру і надію як найважливіші складники духовності.

6. Національна філософія /етнософія/. Філософія українців - не система оригінального сприймання і мислення дійсності, національна філософія - це самобутня система ідей, поглядів на природу, суспільство, всесвіт на духовний світ людини.

Пізнання кожним учнем національних філософських ідей, поглядів сприяє духовній цінності особистості. Використовуючи скарби народної мудрості, осмислюючи життєвий-досвід народу, а також свій власний, учень замислюється над проблемами мети і смислу життя і смерті шляхом досягнення поставлених цілей, засобам реалізації своїх планів, мрій.

7. Раціональний світогляд. В українців, як і в представників інших народів, історично виробився самобутній світогляд - це обумовлена культурно-історичними умовами системи поглядів, переконань, ідеалів, яка складає основу національної духовності і відображається в ідейній, морально-етичнім спадщині, традиціях і звичаях української нації, її минулій історії і сучасному бутті. Український світогляд розкриває народне ставлення до природи, людини, пояснює смисл життя, місце ладиш в цьому. Раціональний світогляд, мого глибина і багатство найяскравіше відображені в міфології, фольклорі, символіці, прикметах, віруваннях, традиціях і звичаях народу, матеріалізовані в історичних подіях і здобутках національної культури.

Національний світогляд є тим базовим компонентом особистості, фундаментом її духовності, на основі якого успішно формується науковий світогляд.

8. Національна ідеологія - це ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей, поглядів, принципів, ідеалів, які, відображають інтереси, прагнення, потреби нації, суверенність її державності.

Протягом століть українська нація виробила власну, глибоко гуманістичну ідеологію. Ця скарбниця народних ідей постійно поглиблювалася, відображаючи нові явища,, потреби національної культурного життя народу. Національна ідеологія захитає інтересі людини праці, право кожної особистості не повну свободу мислення і волевиявлення. Ідеологія українського народу обґрунтовується як найвищі цінності повний суверенітет як окремої особистості, так і державного, політичного, економічного і духовного життя України.

9. Раціональна свідомість і самосвідомість. Кожен громадянин суверенної України повинен мати свою національну свідомість і самосвідомість. Раціональна свідомість формується всіма засобами рідної мови, історії, культури, мистецтва, народними традиціями і звичаями тощо. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Українська національна система виховання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.